Agenda

12 nov.

13 nov.

19 nov.

 

27 nov.

20.00 uur

20.00 uur

20.00 uur

 

18.00 uur

Ferbiningsgroep, Grutte Pierwei 25
Vergadering kerkenraad, ’t Lokaal
Vergadering Komm. Liturgy/Bys.tsjinsten,
De Dobbe 4
Doarpsmiel, Piers’ Stee Kimswerd