Agenda

- 27 juli

- 31 juli
- 31 juli

- 03 aug.

- 10 aug.

- 17 aug.

- 24 aug.

- 28 aug.

- 31 aug.

- 02 sept.

- 03 sept.

 

- 07 sept.

- 11 sept.

- 12 sept.
- 14 sept.

- 20 sept.

 

09.30 uur 18.00 uur 

13.30 uur

13.30 uur

13.30 uur

13.30 uur

18.00 uur 

13.30 uur

20.00 uur

20.00 uur

 

13.30 uur

09.30 uur

20.00 uur

 

19.30 uur

Geen Tsjerkepaad. Kerk gesloten

Nijkleastermoarn, Jorwert
Doarpsmiel, Piers’ Stee Kimswert

Tsjerkepaad: 13.30 - 17.00 uur. Meer info

Tsjerkepaad: 13.30 - 17.00 uur. Meer info

Tsjerkepaad: 13.30 - 17.00 uur. Meer info

Tsjerkepaad: 13.30 - 17.00 uur. Meer info

Doarpsmiel, Piers’ Stee Kimswert

Tsjerkepaad: 13.30 - 17.00 uur. Meer info

Moderamen, Het Lokaal

Kommisje Liturgy en Bysûndere Tsjinsten,
De Dobbe 4

Tsjerkepaad: 13.30 - 17.00 uur. Meer info

Bijeenkomst Tsjerkepaad, Het Lokaal
Kerkenraad, Het Lokaal
Kleastermoarn, Arum

Gebedsgroep bij Jan Scheltema, It Ald Hôf 22