Agenda

01 okt.

02 okt.

06 okt.

07 okt.

13 okt.

20 okt.

24 okt.

27 okt.

16.30 uur 19.30 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 18.00 uur 09.30 uur 

18.00 uur 

Viswedstrijd, Franekerkade

Playbackshow, It Iepen Hûs

Moderamenvergadering, ’t Lokaal

Regiovergadering Regio Makkum - Parrega

Kerkenraadsvergadering, ’t Lokaal

Lokaalmiel in Arum, ’t Lokaal

Afscheid koster Sipke Palsma, Laurentiustsjerke

Doarpsmiel in Kimswerd, Piers’ Stee