Agenda

- 08 mei
- 09 mei

- 14 mei
- 16 mei

- 17 mei

- 23 mei
- 29 mei

20.00 uur 19.30 uur

20.00 uur 20.00 uur

19.30 uur

20.00 uur

18.00 uur

Vergadering moderamen, Het Lokaal
Voorbereiding Pinksterdienst, pastorie Achlum

Ferbiningsjûn

Vergadering kerkenraad, Het Lokaal

Gebedsgroep bij Jan Scheltema
Gemeenteavond, Het Lokaal
Doarpsmiel, Piers’ Stee Kimswerd