Agenda

20 sept.

24 sept.

25 sept.

02 okt.

03 okt.

19.30 uur

20.30 uur

18.00 uur

20.00 uur

20.00 uur

Gebedsgroep bij Jan Scheltema, It Ald Hôf 22

Startwykeinkommisje

Doarpsmiel, Piers’ Stee Kimswerd

Moderamen, 't Lokaal

Kerkenraad met classispredikant, 'Het Lokaal’