Palmpaasoptocht 2020

Toch een palmpaasoptocht?

Zondag 5 april is het Palmpasen. Iedereem, jong en oud, mag thuis een Palmpaasstok maken. Als een Palmpaasstok niet lukt mag je ook een tekening of kleurplaat maken! Stuur een foto, met naam en liefst met een goede (Paas)wens naar ds. Hibma per mail thibma@hetnet.nl of per app 06-11404591 (liefst vóór 5 april natuurlijk, maar daarna mag het ook nog). En kijk hieronder naar de Palmpaasoptocht.

 

Wie wil mag op zondag 5 april vervolgens de Palmpaasstok ook bij de kerk langs het kerkpad zetten, in Arum of in Kimswert.

 

Palmpeaskeoptocht Arum - Kimswert

 


 

Dûnsje en sjong: Hosanna foar de Kening!

Dûnsje en sjong: Hosanna foar de Hear!

 

Op in ezel rydt de Hear;

hiel Jeruzalem rint gear.

 

Dûnsje en sjong: Hosanna foar de Kening!

Dûnsje en sjong: Hosanna foar de Hear!

 

Wiuw de Hear mei palmen ta:

heil en frede sil Er ha!

 

Dûnsje en sjong: Hosanna foar de Kening!

Dûnsje en sjong: Hosanna foar de Hear!

 

Van Sofie

 

 

Wolkom, wolkom, kening Jezus

 

Wolkom, wolkom, kening Jezus, lit Jo frede ús genêze.

By de yntocht ha we ús hert foar jo wurden iepenset.
     Hosanna, hosanna,wy seinigje Him

     dy't komt yn 'e namme fan de Hear.

(Gesang 554: 4)

  

Leave minsken,

Graach winskje ik jimme allegearre in moaie Palmpeaskedei ta!

Tytsje Hibma