Zondag 28 maart 2021 - Palmpasen

 

Thema van de Veertig Dagen: ‘Een spoor van liefde’

 

Een spoor van liefde. Dat is rode draad aan de hand waarvan we dit jaar naar Pasen toeleven. We volgen daarbij het materiaal van Bijbel Basics, de kindernevendienst-methode van het Nederlands Bijbelgenootschap.

 

28 maart: Johannes 18: 1-14 Jezus wordt gevangen genomen

 

 1Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard in, met zijn leerlingen. 2Judas, zijn verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. 3Judas ging ernaartoe, samen met een cohort soldaten en dienaren van de hogepriesters en de farizeeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. 4Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ 5Ze antwoordden: ‘Jezus uit Nazaret.’ ‘Ik ben het,’ zei Jezus, terwijl Judas, zijn verrader, erbij stond. 6Toen hij zei: ‘Ik ben het,’ deinsden ze achteruit en vielen op de grond. 7Weer vroeg Jezus: ‘Wie zoeken jullie?’ en weer zeiden ze: ‘Jezus uit Nazaret.’ 8‘Ik heb jullie al gezegd: “Ik ben het,”’ zei Jezus. ‘Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.’ 9Zo gingen de woorden in vervulling die hij gesproken had: ‘Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan.’ 10Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde uit naar de slaaf van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af; Malchus heette die slaaf. 11Maar Jezus zei tegen Petrus: ‘Steek je zwaard in de schede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken?’

12De soldaten met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grepen Jezus en boeiden hem. 13Ze brachten hem eerst naar Annas, de schoonvader van Kajafas. Kajafas was dat jaar hogepriester 14en hij was het die de Joden had voorgehouden: ‘Het is goed dat één man sterft voor het hele volk.’

 

Bij het thema 'Een spoor van liefde'

 

Iedere zondag van de Veertig Dagen staat een tekst uit het laatste deel van het Johannes-evangelie centraal. Jezus bereidt zichzelf en zijn leerlingen voor op zijn dood en opstanding, en vooral op de tijd daarna. De andere evangelisten schrijven over een laatste maaltijd waarbij Jezus brood en wijn met zijn leerlingen deelt. Maar Johannes legt de nadruk op iets anders: de volgelingen van Jezus zullen het niet altijd gemakkelijk hebben, maar toch hoeven ze niet bang te zijn. Jezus legt nog een keer uit hoe speciaal de verbondenheid tussen Hem en God de Vader is. Door de heilige Geest blijven ook de leerlingen altijd met God en Jezus verbonden. En door Jezus’ voorbeeld weten ze hoe ze met elkaar moeten omgaan. Een sleutelwoord in Jezus’ afscheidsrede is ‘liefde’: Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden, en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten.

 

- 21 februari: Johannes 12: 1-8 Maria giet olie over Jezus’ voeten

- 28 februari: Johannes 13: 1-5 Jezus wast de voeten van de leerlingen

- 7 maart: Johannes 14: 1-7 Jezus is de weg naar de Vader

- 14 maart: Johannes 14: 15-17 Jezus belooft zijn vrede

- 21 maart: Johannes 15: 9-17 Jezus houdt van de leerlingen

- 28 maart: Johannes 18: 1-14 Jezus wordt gevangen genomen

- 4 april: Johannes 20: 1-18 Maria ontmoet Jezus