Nieuwsbrief 17 april

 

Kimswert, 17 april 2020

 

Beste gemeenteleden en belangstellenden,

 

Op een heel bijzondere manier hebben we dit jaar Pasen gevierd. De kerk was dicht, maar op het kerkpad had koster Klazien heel mooi de verhalen van de Stille Week met symbolen uitgebeeld. Velen hebben daar een kijkje genomen, hoorde ik via de telefoon.

 

Pasen, feest van de opstanding, feest van nieuw leven. Dat is de hoop van ons geloof. Dat geloof wordt in deze dagen op de proef gesteld. Er is uithoudingsvermogen nodig om deze tijd vol te houden. Iedereen heeft op zijn of haar eigen manier te maken met de gevolgen van het corona-virus.

 

Komende zondag mag ik een online-dienst houden in de Gasthuiskerk in Bolsward, voor de kerkomroep. De lezing van deze zondag gaat over de verschijning van Jezus aan de leerlingen. De leerlingen zitten binnen, met uit angst de deuren op slot. Dwars daardoorheen komt de opgestane Heer bij hen binnen en wenst hen vrede.

 

Ik wens jullie toe dat jullie mogen ervaren dat de Heer ook bij jullie binnenkomt en dat ook die vrede-wens bij jullie binnen mag komen. Al doende kwam ik een lied op internet tegen van duo Eaglefield uit Tsjom: ‘Rin mei my mei’, de Friese versie van ‘You raise me up’. Een lied wat op de barre momenten kan helpen om het vertrouwen te herwinnen.

 

Rin mei my mei

 

Wannear ik net mear wit, hoe te libjen,

wannear myn hert fol swierrichheden sit,

dan bin ik stil en wachtsje yn it tsjuster

oant dat Jo komm’ en fan myn swijen wit.

 

Rin mei my mei, sadat ik wer oerein kom,

rin mei my mei, ek yn dy swiere tiid.

Ik bin sterk as ik mei Jo dit paad rin

en bin mysels, wat meitsje Jo my bliid.

 

Langstme foar libben, minsken kin net sûnder.

Elts rêstleas hert dat slacht sa ûngelyk.

Mar as Jo komm’ dan bin ik fol fan wûnder

en sjong foar Jo, dan fiel ik my sa ryk.

 

Rin mei my mei, sadat ik wer oerein kom...

 

Berichten

 

Hoe verder?

Het voelt vreemd. Nu is het Pasen geweest en we weten nog niet hoe het verder zal gaan en wanneer en hoe de kerk weer open zal kunnen. Hopelijk zal er volgende week weer wat meer duidelijk worden. We houden u op de hoogte.

 

Hoe gaat het?

Op allerlei manieren merken we de gevolgen van de corona-crisis. Gezinnen moeten zich inzetten om zoveel mogelijk thuis alles te organiseren. Er is zorg over werk en bedrijf en inkomen. En er is de zorg om oudere en kwetsbare mensen die thuis of in een tehuis zich terug moeten trekken. Via de telefoon proberen we contact te onderhouden. Maar als het nodig is mogen jullie ook zelf contact opnemen. Dat kan zijn bv. voor zomaar een luisterend oor, voor praktische hulp als boodschappen doen of als de situatie van werk en inkomen te zorgelijk wordt.

 

Groet elkaar!

Op de kerk-website vinden jullie onder ‘Extra nieuws rondom corona’ ook een groetenpagina: ‘Groet elkaar!’. Schrijf hier je groet, wens, bemoedigende tekst of lied voor elkaar...

 

Zondagse kerkdiensten

 

NPO2 9.20 uur: Korte viering vanuit het landelijk dienstencentrum, met ds. De Reuver

Omrop Fryslân 10.00 uur: Kerkdienst vanuit de Martinikerk Franeker.

Hier kunt u de vorige kerkdiensten in Franeker terugkijken en eventueel de liturgie vinden:

 

Op onze website staat vanaf zaterdag een overweging bij de lezing van zondag 5 april.

 

Nu we geen zondagse collecte kunnen houden, nodigt de kerkenraad u uit om een gift over te maken aan Stichting Bootvluchteling. Deze stichting helpt al enkele jaren vluchtelingen in het kamp Moria op Lesbos. De corona vormt voor hen in deze erbarmelijke omstandigheden een nog veel grotere bedreiging dan voor ons.U kunt doneren via https://bootvluchteling.nl/doneer/ of IBAN-rekeningnummer: NL97 RBRB 0918 9326 37 t.n.v. St Bootvluchteling.

 

Tenslotte

 

Voor de Pasen ontvingen we van de Classis Fryslân een Paasgroet van ds. Wim Beekman. Hij eindigde met een gebed waar ik ook deze nieuwsbrief graag mee wil afsluiten:

 

Dit zijn de dagen van ons geloof. Van waken, bidden en wachten op God. En van het goede doen. Voor u allen deze paasdagen het gebed van Franciscus van Assisi:

 

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.

Laat mij liefde brengen waar haat is.

Laat mij vergeving brengen waar schuld is.

Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.

Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.

Laat mij geloof brengen waar twijfel is.

Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.

Laat mij licht brengen waar duisternis is.

Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

 

Heer, maak dat ik er meer op uit ben

te troosten dan getroost te worden,

te begrijpen dan begrepen te worden,

te beminnen dan bemind te worden.

Want door te geven ontvangen we,

door onszelf te vergeten vinden we,

door te vergeven wordt ons vergeven,

door te sterven verrijzen we

tot het eeuwige leven.

 

Mei hertlike groetnis,

út namme fan de tsjerkerie,

ds. Tytsje Hibma (0517-341859)