Nieuwsbrief 17 maart

 

Beste gemeenteleden en belangstellenden,

 

Naarmate de dagen voortschrijden volgen de maatregelen in verband met het corona-virus elkaar op. Nu wij niet fysiek bijeen kunnen zijn willen we de mogelijkheden van email en website gebruiken om contact te onderhouden. We vragen jullie om dit bericht zoveel mogelijk te delen met mensen die geen email/computer gebruiken. We hebben enkele berichten voor jullie.

 

Vooreerst zijn de kerkdiensten op 15 en 22 maart vervallen. Jullie krijgen bericht hoe het gaat met de zondagen daarna.

 

Op woensdag 18 maart is de Dag van Nationaal Gebed. We brengen deze dag graag onder jullie aandacht en vragen om in verbondenheid met elkaar mee te bidden op deze dag. De Raad van Kerken Nederland roept de kerken ook op om op 18 maart, 25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 de klok te luiden: Klokken van troost en hoop.

 

Vandaag 17 maart is het de gedenkdag van de heilige Sint Patrick. Daarom wil ik afsluiten met de bekende zegenwoorden toegeschreven aan deze geestelijke voorganger:

 

De Hear sil foar dy stean, om dy it paad te wizen.

De Hear sil neist dy gean, en syn earm om dy hinne slaan,

om dy te beskermjen tsjin it gefaar fan links en rjochts.

De Hear sil achter dy stean, om dy te bewarjen foar it kwea.

De Hear sil ûnder dy wêze, om dy te heinen asto stroffelest.

De Hear is yn dy, om dy te treasten asto fertriet hast.

De Hear is om dy hinne, om dy te ferdigenjen, as oaren dy tenei komme.

De Hear sil boppe dy wêze, om dy te segenjen.

Dat ús genedige God dy segenje mei, hjoed en moarn, en alle dagen fan dyn libben.

Amen

 

Mei hertlike groetnis,
út namme fan de tsjerkerie,
ds. Tytsje Hibma