Nieuwsbrief 20 maart

Beste gemeenteleden en belangstellenden,

 

Graag stuur ik u namens de kerkenraad weer een nieuwsbrief in deze bijzondere tijd. We leven van dag tot dag. Iedere dag gebeurt er van alles, teveel om op te noemen. En iedere dag zijn er weer maatregelen. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar iedere dag zijn er allerlei momenten dat ik ineens denk: o, en hoe komt het nou hier of daar mee.... en: och, hoe zou het nu met die of die zijn! Op zoveel manieren worden zoveel mensen getroffen door alles wat er nu over ons komt. Ik wens jullie van harte sterkte, allemaal in jullie eigen situatie. En als er vragen zijn en hulp nodig is, laat het vooral weten! Het is gelukkig om te merken dat er ook zoveel hulpvaardigheid groeit. Gelukkig dat er nog zoveel manieren zijn om elkaar bij te staan en aandacht te geven!

 

Berichten

 

Op 19 maart heeft de kerkenraad weer een brief van de Classis Fryslân ontvangen. In lijn met die brief heeft de kerkenraad besloten om de kerkdiensten tenminste tot en met 5 april (Palmpasen) te laten vervallen. De brief van de classsis kunt u lezen op onze website.

 

U kunt de komende zondagen via NPO2 om 9.20 uur een korte viering meemaken van de landelijke kerk. Op Omrop Fryslân wordt om 10.00 uur een kerkdienst uitgezonden vanuit de Martinikerk in Franeker.

 

Op onze website kunt u vanaf zaterdag ook een overweging lezen bij de lezing van zondag 22 maart.

 

Nu we geen zondagse collecte kunnen houden, nodigt de kerkenraad u uit om een gift over te maken aan Stichting Bootvluchteling. Deze stichting helpt al enkele jaren vluchtelingen in het kamp Moria op Lesbos. De corona vormt voor hen in deze erbarmelijke omstandigheden een nog veel grotere bedreiging dan voor ons.U kunt hier doneren of via IBAN-rekeningnummer: NL97 RBRB 0918 9326 37 t.n.v. St Bootvluchteling.

 

De Paasgroetenactie van Kerkinactie wordt verlengd tot 24 april. Dus bewaar de kaarten die u voor de actie hebt meegenomen.

 

Afgelopen week woensdag hebben overal in het land de klokken geluid, 'Klokken van troost en hoop'. Ook de komende twee woensdagen zullen de klokken luiden tussen 19.00 en 19.15 uur. De Raad van Kerken Nederland riep ons daartoe op.

 

We hebben ook onze kerk aangemeld als hulpaanbieder bij de landelijke hulpactie #niet alleen ivm de coronacrisis. Als u mensen weet die hulp nodig hebben, dan kunt u misschien zelf helpen, maar u mag ook verwijzen naar deze organisatie.

 

Tenslotte

 

Vandaag dacht ik aan Psalm 91, over 'de pest dy't troch it tsjuster slûpt'. Oude bijbelwoorden kunnen zomaar weer nieuw gaan spreken.

 

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont

en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,

zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,

mijn God, op u vertrouw ik.’

Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger

en redt je van de dodelijke pest,

hij zal je beschermen met zijn vleugels,

onder zijn wieken vind je een toevlucht,

zijn trouw is een veilig schild.

 

Dy't yn 'e skûle fan 'e Heechste wennet

en feilich is yn it skaad fan 'e Machtigste,

dy mei tsjin de Heare sizze: Myn taflecht en stins,

myn God, dêr't ik it op oankomme lit.

Hy rêdt dy ommers út it net fan 'e fûgelfanger,

fan de deadlike pestsykte.

Mei syn flerken dekt Er dy,.

Syn trou is in skyld en pânser.

ûnder syn wjokken fynsto beskûl.

 

Mei hertlike groetnis,

út namme fan de tsjerkerie,

ds. Tytsje Hibma