Nieuwsbrief 27 maart

 

Kimswert, 27 maart 2020

 

Beste gemeenteleden en belangstellenden,

 

Op 25 maart heeft de kerkenraad weer een brief van de Classis Fryslân ontvangen. Zoals de overheid heeft bepaald, vervallen tot 1 juni alle samenkomsten. Dat betekent dat we geen Pasen en ook geen Pinksteren in de kerk kunnen vieren. De brief van de classsis vindt u hier.

 

Iedereen krijgt op een of andere manier te maken met de gevolgen van het coronavirus. En het is niet te overzien hoe ver dat allemaal zal gaan. Het maakt ons bezorgd en angstig en dat is heel begrijpelijk. Een klein geluk is het mooie weer van deze dagen, alsof de zon ons stralend moed inspreekt. Maar het allergrootste geluk is dat wij ons tot God kunnen keren, wat er ook gebeurt.

 

Vorige week ben ik 62 jaar geworden. Toen moest ik denken aan het Taizé-lied ‘Mon âme se repose, een tekst uit Psalm 62.  

 

Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God: van Hem alleen komt mijn heil.

Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede, keert zich stil tot Hem

 

Myn siel fynt frede_en rêst alllinne by God: yn Him leit myn behâld.

Ja, by de Hear kom ik wer ta mysels, fyn ik frede_en rêst.

 

Het doet goed om zo’n lied mee te laten reizen de dagen door. Er is van alles te doen. Het is ook heel belangrijk dat we goed om elkaar denken. Bel eens met iemand die alleen thuis zit. Schrijf dat kaartje. Er is ook veel om bezorgd over te zijn en veel nieuwsberichten te bekijken en te beluisteren. Maar het het is ook heel belangrijk om je ziel rust te geven, tot God te keren. Daar is de grote bron van kracht om deze situatie vol te houden!

 

Berichten

 

Toch een Palmpaasoptocht? Maak thuis een Palmpaasstok (kinderen, maar ook alle anderen die mee willen doen!), stuur uiterlijk 4 april een foto, met naam en liefst met een goede (Paas)wens naar ds. Hibma per mail thibma@hetnet.nl of per app 06-11404591. En bekijk op Palmzondag 5 april hier de Palmpaasoptocht.

 

Omdat we niet in de kerk kunnen hebben we met hulp van koster Klazien vóórj de kerk van Arum een kleine gebedsplaats gemaakt. Wie wil kan daar ook een lichtje aan komen steken.

 

De kaarten van de Paasgroetenactie (op zondag 1 maart in de kerk uitgedeeld) kunt u tot Pasen inleveren in de brievenbus bij Het Lokaal, Sytzamawei 46, of bij ds. Hibma, Greate Pierwei 25.

 

Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt gratis boeken beschikbaar (zolang de voorraad strekt) ter inspiratie en bemoediging in deze tijd. Speciaal voor kinderen die nu thuiszitten en voor kwetsbare en eenzame mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Bestel hier:

- Lucasevangelie uit de Samenleesbijbel

- De Junior Samenleesbijbel

- Psalmen dichtbij (vertaling Bijbel in gewone taal)

 

Zondagse kerkdiensten

 

NPO2 9.20 uur: Korte viering vanuit het landelijk dienstencentrum, met ds. De Reuver

Omrop Fryslân 10.00 uur: Kerkdienst vanuit de Martinikerk Franeker.

Hier kunt u de vorige kerkdiensten in Franeker terugkijken en eventueel de liturgie vinden:

Op onze website staat vanaf zaterdag een overweging bij de lezing van zondag 29 maart.

 

Nu we geen zondagse collecte kunnen houden, nodigt de kerkenraad u uit om een gift over te maken aan Stichting Bootvluchteling. Deze stichting helpt al enkele jaren vluchtelingen in het kamp Moria op Lesbos. De corona vormt voor hen in deze erbarmelijke omstandigheden een nog veel grotere bedreiging dan voor ons.U kunt doneren via https://bootvluchteling.nl/doneer/ of IBAN-rekeningnummer: NL97 RBRB 0918 9326 37 t.n.v. St Bootvluchteling.

 

Tenslotte

 

Op de eerste zondag van de Veertig Dagen konden we nog samen zijn in de kerk. We zongen toen twee liederen die ik deze week nog eens heb opgezocht. Wat krijgen ze nieuwe betekenis in deze dagen:
‘Kinst net samar Peaske fiere, oeral is fertriet op ierde en de minsken binne net frij.’
en ‘Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan’.  Zie de teksten hieronder.

 

Mei hertlike groetnis,

út namme fan de tsjerkerie,

ds. Tytsje Hibma (0517-341859)

 

 

Fjirtich dagen geane wy

1. Fjirtich dagen geane wy.

Kinst net samar Peaske fiere:

oeral is fertriet op ierde

en de minsken binn’ net frij.

 

2. Fjirtich dagen geane wy.

Heare, help ús, dat wy leare

hoe't wy haat en ûnrjocht keare,

honger, kjeld en fjochterij.

 

3. Fjirtich dagen geane wy.

As wy minder ite_en drinke

kinn' wy fiele en betinke:

't is net goed as ien neat krijt.

 

4. Fjirtich dagen geane wy.

Help ús dat wy net ferjitte:

yn 'e huzen en op strjitte

sjochst soms leed dat Jezus lijt.

 

5. Fjirtich dagen geane wy.

Peaske sill' wy aansen fiere,

nei de nacht komt it lemieren:

Jezus makket alles nij.

 

 

Ga maar gerust

(tekst: Sytze de Vries; mel. JdH 96 Ik bouw op U)

 

1. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.

Ik ben je baken, ook in diepe nacht.

Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.

Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.

Ik ben het licht, dat voor je voeten uitgaat.

Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

 

2. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.

Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.

Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.

Ik ben de dag, die schemert in de zon.

 

3. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.

Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.

Ik ben de verte, die verlangend werkt.

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,

ben Ik de hand, die al je tranen wist.