Nieuwsbrief 3 april

 

Kimswert, 3 april 2020

 

 

Beste gemeenteleden,

 

Ondertussen hebben we gehoord dat tot en met de meivakantie de situatie van voorzichtig zijn onveranderd blijft. Met alle gevolgen vandien, zelfs nu het hier in onze omgeving verhoudingsgewijs nog vrij rustig is. Het raakt ons bestaan aan alle kanten. Ouders en kinderen thuis, mensen die alleen zijn thuis of in een tehuis, mensen die in de zorg werken, mensen die ziek zijn, mensen die bezorgd zijn over hun naasten, zorg over werk, bedrijf en inkomen. Zorg over die wijde wereld van ons en hoe het komt, speciaal op die overvolle plekken van sloppenwijken en vluchtelingenkampen.

Ondertussen blijven ook de kerken nog dicht. Gelukkig zijn er toch allerlei manieren om contact met elkaar te houden. Ook via deze nieuwsbrief wil ik jullie van harte sterkte toewensen, elk in jullie eigen omstandigheden.

Van de week las ik een gebed van Reinhold Niebuhr:

 

O God, die ons bijeen hebt gebracht

in deze levensgemeenschap,

laat ons inzien, hoezeer onze levens afhangen

van de moed, de ondernemingslust, de eerlijkheid

en de onkreukbaarheid van onze medemensen;

zodat wij attent zijn op hun behoeften,

dankbaar voor hun vertrouwen

en nauwgezet in onze verantwoordelijkheid voor hen.

Door Christus onze Heer.

 

Berichten

 

Toch een Palmpaasoptocht? Zondag is het Palmpasen. Ieder, jong en oud, mag thuis een Palmpaasstok maken (zie de beschrijving in de 3-Klank). Als een Palmpaasstok niet lukt mag je ook een tekening of kleurplaat maken! Stuur een foto, met naam en liefst met een goede (Paas)wens naar ds. Hibma per mail thibma@hetnet.nl of per app 06-11404591 (liefst vóór 5 april natuurlijk, maar daarna mag het ook nog). En kijk vanaf Palmzondag 5 april naar de Palmpaasoptocht.

 

Gebedsplaats langs het kerkpad

Voor de ingang van de kerk in Arum hebben we een kleine gebedsplaats gemaakt. Wie wil kan daar ook een lichtje aan komen steken. In de Stille Week zal koster Klazien daar de dagelijkse symbolen langs het kerkpad plaatsen, die jullie ook vinden bij de rubriek ‘De Stille Week’ in de 3-Klank (pg. 23-25).

 

Groet elkaar!

Op de kerk-website vinden jullie onder ‘Extra nieuws rondom corona’ vanaf nu ook een groetenpagina: ‘Groet elkaar!’. Schrijf hier je groet, wens, bemoedigende tekst of lied voor elkaar...

 

Paasgroetenactie

De kaarten van de Paasgroetenactie (op zondag 1 maart in de kerk uitgedeeld) kunt u tot Pasen inleveren in de brievenbus bij Het Lokaal, Sytzamawei 46, of bij ds. Hibma, Greate Pierwei 25.

 

Zondagse kerkdiensten

 

NPO2 9.20 uur: Korte viering vanuit het landelijk dienstencentrum, met ds. De Reuver

Omrop Fryslân 10.00 uur: Kerkdienst vanuit de Martinikerk Franeker.

Hier kunt u de vorige kerkdiensten in Franeker terugkijken en eventueel de liturgie vinden:

Op onze website staat vanaf zaterdag een overweging bij de lezing van zondag 5 april.

 

Nu we geen zondagse collecte kunnen houden, nodigt de kerkenraad u uit om een gift over te maken aan Stichting Bootvluchteling. Deze stichting helpt al enkele jaren vluchtelingen in het kamp Moria op Lesbos. De corona vormt voor hen in deze erbarmelijke omstandigheden een nog veel grotere bedreiging dan voor ons.U kunt doneren via https://bootvluchteling.nl/doneer/ of IBAN-rekeningnummer: NL97 RBRB 0918 9326 37 t.n.v. St Bootvluchteling.

 

Tenslotte

 

Op Palmzondag gaan we de Stille Week in. In deze tijd van corona trekt opeens een nieuw lied in het liedboek van de kerken (nr. 1003) de aandacht. Het begint zo:

 

Stil is de straat. Overal mensen in huizen verdwenen,

Even een luide sirene - stil is de straat overal.

Refrein: Komt er, God, een nieuwe morgen als een teken van Uw trouw,

Worden wij bevrijd van zorgen? God, kom gauw.

 

Bij dit lied zijn enkele nieuwe coupletten gemaakt, passend bij deze tijd. De complete tekst is hier te lezen en te beluisteren.

 

Klassen, kantoren zijn leeg. Thuis moeten werken of leren,

hoe alles organiseren? Klassen, kantoren zijn leeg.

 

Mensen zijn bang overal. Ieder op afstand gehouden:

ben je niet ziek of verkouden? Mensen zijn bang overal.

 

Mensen gebonden aan huis. Puzzels of brieven of boeken.

Bellen, maar niemand bezoeken. Mensen gebonden aan huis.

 

Veel in ons leven valt stil. Doorgaan en ’s nachts liggen malen:

kan ik nog alles betalen? Veel in ons leven valt stil.

 

Refrein: Komt er, God, een nieuwe morgen als een teken van Uw trouw,

Worden wij bevrijd van zorgen? God, kom gauw.

 

De stilte van de Stille Week zegt ons dát God gekomen is, dat Hij in Jezus naast ons gaat, voor ons uitgaat door lijden en dood heen naar de nieuwe morgen.

 

Jezus zegt (Johannes 8:12): ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

 

Mei hertlike groetnis,

út namme fan de tsjerkerie,

ds. Tytsje Hibma (0517-341859)

 

Wolkom, wolkom, kening Jezus

 

Wolkom, wolkom, kening Jezus,

lit Jo frede ús genêze.

By de yntocht ha we ús hert
foar jo wurden iepenset.

Hosanna, hosanna,
wy seinigje Him
dy't komt yn 'e namme fan de Hear.

 

     Gesang 554: 4

 

 

 

 

Leave minsken,

 

Graach winskje ik jimme allegearre

in moaie Palmpeaskedei ta!

 

Tytsje Hibma