Van de kerkenraad

Beste gemeenteleden,

Geplaatst dinsdag 30-06-2020

In de tweede week van juni zijn we voor het eerst weer met kleine groepjes mensen

bij elkaar geweest in de kerk in Arum. Elke keer begonnen we met een kleine liturgie.

We zaten in een kring rondom de paaskaars. Er was muziek, we lazen met elkaar

gebeden en een stukje uit de bijbel. En we noemden mensen en situaties waarvoor

we wilden danken en bidden. Na de kleine liturgie zaten we - mooi op afstand - rondom

de koffietafel en was er gelegenheid om bij te praten. Het waren hele waardevolle bijeenkomsten, voor herhaling vatbaar.

 

Eerder verheugden we ons erop dat we op 5 juli weer een eerste kerkdienst zouden

kunnen houden. Maar gaandeweg blijken er heel wat struikelblokken te zijn.

We moeten wijduit verspreid door de kerk zitten, mogen niet zingen tijdens de

dienst en niet koffiedrinken na de dienst. Het is wel een beetje de vraag of we blij zouden worden van zo’n samenkomst. Zo groeide het idee: als nu de diensten van Franeker

op Omrop Fryslân nog door zouden kunnen gaan in de zomer, dan zouden we in onze

dorpen door kunnen gaan met kleine ont-moetingsbijeenkomsten door de week en

eventueel ook op zondagmorgen. Op 11 juni was de kerkenraad bijeen en hebben

we dit voorstel aangenomen om pas in september de kerkdiensten te hervatten.

De kerk van Achlum-Hitzum volgt ongeveer dezelfde lijn. Het blijkt nu dat de kerk

van Franeker ons best wel wil laten delen in hun kerkdiensten (wellicht kan dat van

de zomer ook via livestream of kerkomroep). Maar navraag bij Omrop Fryslân leert

dat de Omrop resoluut is in het besluit om per 1 juli te stoppen met het uitzenden van kerkdiensten.

 

Begin juli is er weer een koffieochtend (1 juli) en een koffieavond (2 juli) in de

Lambertustsjerke. We willen dan ook op de zondagmorgen (5 juli) op dezelfde

manier een koffieochtend houden, beginnend met een kleine liturgie. Verderop in

deze 3-Klank vindt u meer informatie hierover. Op grond van die ervaringen zullen

we dan in de wekelijkse nieuwsbrieven aankondigen hoe het verder gaat in juli en augustus. Vooralsnog hopen we dan op zondag 6 september weer de eerste ’gewone’ kerkdienst

op zondagmorgen te houden.

 

Voor de zomertijd willen we jullie graag het lied en de zegen meegeven waar we

de kleine liturgie tijdens de bijeenkomsten in juni mee besloten:

 

Zegengebed in de morgen

Eén ding houd ik voor ogen, Heer mijn God:

de kracht van uw aanwezigheid.

Aan twee mensen wil ik denken en hen bereiken.

Drie dingen wil ik vandaag doen en U daarin eren.

Zegen mij vandaag. Amen

 

Zegengebed in de avond

Eén ding, Heer mijn God, heeft mij vandaag gedragen:

de kracht van uw aanwezigheid.

Twee mensen kwamen vandaag in mijn hart.

Drie dingen heb ik ervaren en daarin uw zegen ontvangen.

Zegen mij zo ook in de nacht. Amen

 

Luisterlied: Gezang 425

 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,

in Christus verbonden, tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven, om wie met ons leven

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

 

Mei hertlike groetnis,

út namme fan de tsjerkerie

ds. Tytsje Hibma

 

NB: Ontvangt u de wekelijkse (mail)nieuwsbrieven nog niet, maar wilt u ze wél ontvangen?

Dan graag een berichtje per mail of telefoon naar: ds. Tytsje Hibma thibma@hetnet.nl of

0517-34 18 59

 

Beste gemeenteleden,

Vanaf 1 juni mogen de kerken weer groepen van maximaal 30 personen ontvangen.

Vanaf 1 juli zijn dat 100 mensen. De kerkenraad heeft besloten om op 5 juli D.V. weer

de eerste kerkdienst te houden. Gaandeweg wordt echter duidelijk dat het hervatten

van de kerkdiensten met veel ingrijpende en beperkende maatregelen omgeven is. 

 

Op 11 juni zal de kerkenraad voor het eerst weer vergaderen en zullen we doorspreken

wat ons de komende tijd te doen staat. In de nieuwsbrieven en de volgende 3-Klank

zullen we daar meer informatie over geven. In de maand juni blijven we dus nog

aangewezen op de online-kerkdiensten. Het is echter heel fijn om te merken dat

die voor veel mensen zo’n goede functie vervullen in deze tijd.

 

Het weer op gang komen van de (kerkelijke) samenleving blijkt een ingrijpend en

langzaam proces te worden. Opnieuw is er voor velen moed en geduld en lange

adem nodig om deze weg te gaan. Gelukkig zijn er ook steeds positieve berichten,

over mensen die elkaar steeds weer dat steuntje in de rug geven, over de kleine

dingen waar we ons elke dag weer over kunnen verwonderen, over een prachtig

uitzicht dat je zomaar even kunt delen, over een kleinkind dat wordt geboren en

zoveel andere wonderen. En dan kom ik weer terecht bij de woorden van dat oude lied:

 

Tel uw zegeningen, één voor één.

Tel ze alle en vergeet er geen.

Tel ze alle, noem ze één voor één,

En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

 

Met behulp van de teksten en symbolen van de Pinksternoveen konden we oefenen

om die zegeningen te tellen en ter harte te nemen. Koster Klazien heeft dat op hele

mooie wijze verbeeld langs het kerkpad in Arum. Heel hartelijk bedankt daarvoor.

Het zijn woorden die blijven meegaan, vruchten van de Geest die goede aarde

blijven zoeken in ons bestaan.

 

De vrucht van de Geest is liefde,

vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en 

goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 

 

Namens de kerkenraad wens ik jullie allen toe dat die Geest in jullie kracht mag

geven om deze tijd met moed en vreugde voort te gaan.

 

Mei hertlike groetnis,

út namme fan de tsjerkerie

ds. Tytsje Hibma

 

NB: Ontvangt u de wekelijkse (mail) nieuwsbrieven nog niet, maar wilt u ze wél ontvangen? Dan graag een berichtje per mail of telefoon naar: ds. Tytsje Hibma thibma@hetnet.nl of

0517-341859.