Van de kerkenraad

Terug naar Nieuws

 

Van de kerkenraad

Geplaatst dinsdag 28-04-2020

Beste gemeenteleden,
Vanwege de maatregelen die bij de persconferentie van 21 april zijn bekendgemaakt,
adviseert de landelijke kerk om in ieder geval tot 20 mei geen kerkdiensten
te houden, tenzij online. De verwachting is dat ook daarna de kerkdiensten
nog niet hervat kunnen worden (in Duitsland ligt al een besluit dat de
kerken tot 31 augustus dicht blijven).


Dit betekent dus ook dat we geen Hemelvaartsdag en Pinksteren in de kerk
kunnen vieren. Beide feestdagen zouden we samen met Achlum/Hitzum
vieren: Hemelvaartsdag in de kerk in Arum en het Pinksterfeest met een openluchtdienst
op de ijsbaan in Hitzum, met muzikale begeleiding van Wubbenus
Jacobs. Dat kan nu allemaal niet doorgaan. Gelukkig blijven er steeds nog
allerlei mogelijkheden om contact te maken en ons geloof te delen. Hieronder
vinden jullie mogelijkheden rond de zondagse kerkdiensten en de collecten.
Verderop in de 3-Klank vinden jullie ook nog andere mogelijkheden.


Het is hartverwarmend om te merken hoe mensen in deze tijd op allerlei
manieren om elkaar blijven denken. Hoe langer deze hele uitzonderlijke situatie
blijft duren, des te meer volhouden vraagt dat ook van ons, om zelf moed
te bewaren en om aandacht aan anderen te blijven geven.


Wij wensen jullie allen voor de komende tijd van harte goede moed en
Geestkracht toe.


Dit is it wûnder: de Geast dy’t ús socht
bringt strieljend nij libben mei Pinkster oan ’t ljocht.
It groeit yn in faai en fergonklik bestean
ta frijheid en blidens; it lit ús ferstean:
oerein en gryp moed en wit no foargoed
de wrâld krijt yn leafde in godlike groet.


Dit is it wûnder: de Geast dy’t ús fûn
werskept ús en hat ús it libben wer jûn,
jout ynsjoch en útsjoch, brekt troch en ûntset.

Gjin each hat it sjoen en gjin ear hat it heard,
’t foarseine berjocht: nei bitter gefjocht
wurdt frede ús skonken en wierheid en rjocht.


(Gesang 682)


Mei hertlike groetnis,
út namme fan de tsjerkerie,
ds. Tytsje Hibma