Bij de zondagen

Nieuws                    Kerkdiensten   

Informatie over de kerkdiensten t/m zondag 3 juli 2022

Zondag 19 juni 2022 - Kerkdienst te Hitzum

Geplaatst zondag 12-06-2022

In tegenstelling tot wat er in De 3-Klank vermeld staat is de HAAK-dienst van 19 juni niet

in Achlum maar in Hitzum.

 

Zondag 26 juni 2022 - Avondmaal - Wisseling ambtsdragers

Geplaatst maandag 30-05-2022

Op zondag 26 juni hopen we in de Laurentiuskerk als gemeente de maaltijd van

de Heer te vieren. Tijdens deze dienst vindt ook de wisseling van ambtsdragers

plaats. We nemen afscheid van dhr. Doekele Bruinsma als ouderling en

mw. Richt Tolsma als jeugdouderling, van Doekele Abma als diaken en van

Sake Anema als ouderling-kerkrentmeester. Richt Tolsma blijft nog wel beschikbaar

voor het jeugdwerk. Ouderling Theun Bontekoe blijft nog een jaar langer aan en

ouderling-kerkrentmeester Gerben Palma heeft ja gezegd tegen nog een nieuw termijn

van vier jaar. Als nieuwe ouderling-kerkrentmeester mogen we dhr. Oane Anema

(Monnikeweg) bevestigen in het ambt. We zijn dankbaar voor zoveel mensen die

zich inzetten voor de opbouw van de gemeente. Degenen die nu afzwaaien als

kerkenraadslid willen we heel hartelijk bedanken voor hun werk. En degenen die

(her)bevestigd worden in het ambt wensen we van harte Gods zegen toe bij het

werk dat zij op zich nemen.

 

Zondag 5 juni 2022 - Openlucht Pinksterviering om 10.00 uur

Geplaatst maandag 30-05-2022

Jong en oud zijn welkom op het Pinksterfeest op de ijsbaan in Hitzum op zondag 5 juni.

Het Pinksterfeest van de gemeenten van Achlum-Hitzum en Arum-Kimswerd begint

om 10.00 uur en het thema is: ’De Geest van kracht, liefde en bezonnenheid’.

Muziekkorps Wubbenus Jacobs zorgt voor de muziek.

Voorgangers zijn ds. Marco Roepers en ds. Tytsje Hibma. Voor de kinderen zijn er ook

speciale activiteiten. En na de dienst is er koffie, thee en limonade. En... we willen

jullie vragen om een lekkere cake of taart te bakken voor die gelegenheid en die

mee te nemen naar Hitzum. Als u / jij iets bakt, wilt u/jij dat dan even doorgeven

aan ds. Tytsje Hibma (thibma@hetnet.nl of 06-114 045 91)? Dan weten we of we

genoeg hebben. Welkom iedereen!

 

Informatie kollekte 

Als we vanwege de coronamaatregelen niet in de kerk bijeen kunnen komen, maakt de diaconie € 50,00 per collecte over naar de betreffende doelen. U kunt bijdragen door een gift over te maken naar NL54 RABO 0118 3725 48 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Arum-Kimswerd - o.v.v. Diaconie