Bij de zondagen

9 jannewaris - Earste snein nei Epifany

De doop fan de Hear

 

Kommende snein stiet it ferhaal fan de doop fan Jezus yn in protte tsjerken yn it midden. It is sa’n kostber ferhaal. Jezus wol, krekt as de oare minsken doopt wurde. Yn alles wol Hy oan ús gelyk wurde, dus ek troch de doop it nije libben fan God oannimme.

En dan is der dy Do dy’t op him delkomt, it teken fan de hillige Geast, en dy stim út de himel dy’t seit: ‘Do bist my ynleave bern, Ik bin sa wiis mei dy.’ Dat ferhaal meie wy elk jier wer ta ús nimme - en sa oan Him gelyk wurde - en altyd wer betinke dat dy Geast ek op ús delkomme wol en dat dy stim ek tsjin ús seit: ‘Do bist myn ynleave bern, Ik bin sa wiis mei dy.’

 

Over de tijd van Epifanie

 
Epifanie of Openbaring van de Heer herdenkt drie belangrijke momenten uit het leven van Jezus: dat Hij als kind aanbeden werd door wijzen uit het Oosten; dat God Hem bij zijn doop in de Jordaan zijn Zoon noemde; dat Hij als gast op een bruiloft water in wijn veranderde. Dit belangrijke feest wordt op 6 januari gevierd.


Ouder dan Kerstmis

Het feest ontstond in de 2e of 3e eeuw en is dus ouder dan Kerstmis, dat pas in de 4e eeuw werd ingevoerd. Het was van oorsprong een oosters feest dat de Griekse naam Epiphaneia droeg, dat 'verschijning' betekent. Epifanie herdacht oorspronkelijk alleen de doop van Jezus in de Jordaan. De evangeliën vertellen hierbij over een goddelijke openbaring: de Heilige Geest daalde als een duif op Jezus neer en God de Vader sprak tot Hem: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.' (Marcus 1,11).

 

Andere openbaringen

In sommige kerken uit de oudheid werden op Epifanie ook andere manifestaties van Christus' godheid herdacht, zoals de Aanbidding der Wijzen en het wonder op de Bruiloft van Kana. Ook de geboorte van Christus als de eerste verschijning van Gods incarnatie was erin vervat, maar daar werd minder aandacht aan besteed.

 

Drie-eenheid
In de oosterse kerken is de Doop van de Heer het centrale thema van Epifanie gebleven. Daar wordt het gevierd als de eerste manifestatie van God als Drie-eenheid. Het feest wordt er ook wel Theofanie genoemd, van het Griekse theophaneia ('godsverschijning').

 

Driekoningen
De kerken in West-Europa namen Epifanie in de 4e eeuw van de oosterse zusterkerken over, maar dan wel in gewijzigde vorm. Het geboortefeest van Christus werd afzonderlijk gevierd en wel op 25 december, de datum van het heidense winterzonnewendefeest. Epifanie werd vooral het feest van de Aanbidding der Wijzen. In de middeleeuwen vertelde een legende dat die wijzen of magiërs de gedaante hadden van drie oosterse koningen: Caspar, Melchior en Balthasar.

 

Advent en Kerst 2021 - Tel je mee?

Geplaatst maandag 29-11-2021

Tel je mee? Dat is het thema waarmee we dit jaar naar Kerst toeleven. Mensen hebben

de neiging om zichzelf en elkaar de maat te nemen: van groeicurven tot Cito-scores, van aantal
likes tot Top 500-ranglijsten; het lijkt soms alsof je overal mee moet scoren.
Dat kan bij ons allemaal - en misschien wel in het bijzonder bij kinde-ren - de vraag oproepen:

Tel ik eigenlijk wel mee? Doe ik ertoe, ook als ik niet rijk, knap, beroemd, machtig of slim
ben? Als ik geen duizenden volgers heb op sociale media?
De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het verhaal over de ge-boorte van Jezus

maakt dat op een bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en

hulpeloos kind, onder arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat juist ’kleine’ mensen, zonder macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben.
In de weken van advent en Kerst lezen we verschillende teksten uit het Oude en Nieuwe Testament

over personen die in de ogen van anderen misschien niet veel voorstelden, maar die van God een belangrijke taak of een bijzondere rol kregen. Dat zijn de volgende teksten:
- Lucas 2:1-5: De volkstelling
- Lucas 1:26-56:    Het lied van Maria: God maakt gewone mensen belangrijk
- Marcus 9:33-37: Wie is de belangrijkste?
- Jesaja 53:1-6:     Gods dienaar die door niemand werd gezien
- Lucas 2:6-20:     De geboorte van Jezus en het bezoek van de herder


Informatie kollekte

 

Als we vanwege de coronamaatregelen niet in de kerk bijeen kunnen komen, maakt de diaconie 50 euro per collecte over naar de betreffende doelen. U kunt bijdragen door een gift over te maken naar de diaconie:
Diaconie Protestantse Gemeente Arum-Kimswerd

NL54 RABO 0118 3725 48 - o.v.v. Diaconie