Collecterooster                   Nieuws diaconie                      Komende kerkdiensten

   

Hieronder vindt u voor de komende periode onze collecten uit het landelijk collecterooster,

en de collecten van de afgelopen periode.

 

Indien we niet fysiek kunnen collecteren in de kerk, maakt de diaconie € 50,00 per

collecte over naar onderstaande doelen; u kunt bijdragen door een gift over te maken naar de diaconie. Bankrekeningnr. NL54 RABO 0118 3725 48 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Arum-Kimswerd o.v.v. het project.

                                                   

Komende collecten 

Geplaatst maandag 13-06-2022

Komende collecten 

5 juni: Pinksteren - Zending, Zuid-Afrika: Bijbel brengt arme boeren in actie

Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties

lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert hun hoe ze

met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader

van jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt.

 

26 juni: Binnenlands diaconaat - Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren

Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van

hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in

Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert.

Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzet-

ting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den

Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies

en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.

 

Zondag 3 juli: Werelddiaconaat, India: Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een Indiase partnerorganisatie

wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken.

De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-,

dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties.

De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken.

 

ZWO-nieuws

Fryslân foar Rwanda wordt per 1 september 2022 afgesloten, sinds december

2018 voerde Friesland actie voor Rwanda. Tot en met april 2022 brachten 76

kerkelijke gemeenten samen € 258.284,- bij elkaar voor het werk van Kerk in

Actie in Rwanda. Wat een fantastische opbrengst!

Vanaf 1 september gaat de ZWO-classis Franeker voor 3 jaar Moldavië onder-

steunen, zoals ook al vermeld in de vorige 3-Klank. Tijdens de regionale bij-

eenkomst in Sexbierum hebben we informatie gekregen over de projecten in

Moldavië die we gaan bijstaan:

 

- Kerk helpt kwetsbare mensen (Moldovan Christian Aid):

Veel kinderen en ouderen blijven alleen achter, omdat veel ouders in het bui-

tenland werken vanwege de slechte economische situatie in Moldavië. Hoewel

kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en

ouderen zijn. MCA ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven

en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen.

 

- Kinderen en ouderen worden gezien (Bethania):

Bij het dagcentrum van de christelijke organisatie Bethania ontvangen kwetsbare

kinderen hulp bij het maken van hun huiswerk, een maaltijd en krijgen ze psychosociale

hulp aangeboden. Ook is er een tienerclub en worden er in de schoolvakantie zomerdagkampen georganiseerd. Door middel van educatie en recreatief bezig zijn, wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in

gevaar wordt gebracht. Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum ook de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd.

 

- Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen (Home Care):

Home Care geeft zorg aan sociaal kwetsbare mensen en komt op voor hun rechten,

door middel van het verstrekken van thuiszorg voor ongeneeslijk zieke mensen en het ondersteunen van mantelzorgers. Ook zorgen ze voor medische hulpmiddelen zoals

krukken of rolstoelen.

 

- Kerken geven kinderen een toekomst (Youth for Christ):

Kerken en Youth for Christ hebben de handen ineengeslagen om kinderen een betere

toekomst te geven. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die

ingericht zijn in kerken. Ze krijgen er volop aandacht en zorg, een gezonde maaltijd en

hulp bij hun huiswerk. Ook kunnen ze sporten en zijn er creatieve activiteiten onder

leiding van opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat

het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor de rest

van hun leven. Er zijn in Moldavië 45 kinderdagcentra waar 1.400 kinderen opgevangen worden.

 

Opbrengst collecten afgelopen periode

Geplaatst maandag 13-06-2022 

- 03 april: 40dagentijdcollecte, Werelddiaconaat: Moldavië: Kinderen en ouderen worden

                gezien € 54,80

- 10 april: Palmpasen, Jong Protestant, PaasChallenge: inleven in het paasverhaal € 52,80

- 14 april: Witte Donderdag, Noodhulp Afghanistan € 62,50

- 17 april: Pasen, Werelddiaconaat, Libanon: Kansen voor jongeren in achterstandswijk € 42,80