Collecterooster Protestantse Kerk in Nederland

Hieronder vindt u voor de komende periode onze collecten uit het landelijk collecterooster,

en de collecten van de afgelopen periode (tot 1 jaar terug).

 

Wilt u in deze tijd, waarin we ’s zondags niet kunnen collecteren voor diaconale
doeleinden, toch een bijdrage geven aan diaconale projecten? Dan kunt
u natuurlijk altijd een bedrag overschrijven naar het rekeningnummer van de

Diaconie Prot. Gem. Arum-Kimswerd: NL54RABO 0118 3725 48 o.v.v. diaconie.

Wij zorgen er dan voor dat een passend goed doel uitgezocht wordt.

 

Ook kunt u bedragen geven aan onderstaande projecten.

 

                                                                                                      Komende Kerkdiensten

 

Nieuwsbrief 06 juni 2020

DE DIAKONIE BEVEELT DE COLLECTE VAN DE LEPRAZENDING SPECIAAL AAN IN JULLIE AANDACHT

Wij hebben uw hulp nodig voor onze online collecte.

In de week van 7 juni wilden we onze huis-aan-huis-collecte houden. Door de Corona is echter alles anders geworden. We houden daarom een digitale collecte.

Maak uw bijdrage  over op IBAN NL49 INGB 0000 889 889 t.n.v. Stichting Leprazending Nederland.

 

Waarom juist nu?: Leprapatiënten hebben een enorm lage weerstand en zijn ontzettend kwetsbaar. Daarbovenop bemoeilijkt de lockdown zo’n beetje hun complete bestaan. Hoe komen zij zonder hulp van buitenaf aan eten, drinken en lepramedicijnen? Zonder de juiste medische zorg leidt lepra vaak tot zichtbare handicaps en nog diepere armoede. Iedere twee minuten krijgt iemand de diagnose lepra. Er wordt met man en macht creatief gewerkt om zorg te verlenen. Met een medische bus, geven we nu leprapatiënten wondverzorging en medische hulp aan huis. Door te collecteren geef je mensen met lepra: eten, drinken, medicijnen en bescherming. Leprazending-collectebus

 

Eerdere collecten: tot 1 jaar terug

Nieuwsbrief 29 mei 2020

UW PINKSTERGIFT GEVRAAGD VOOR ‘LAAT 1 MAALTIJD STAAN

Laat je ontbijt staan Het idee achter de actie is dat tienduizenden mensen op Tweede Pinksterdag, hun ontbijt laten staan en 5 euro per persoon doneren. De opbrengst van de actie komt volledig ten goede aan voedseldistributie en wordt verdeeld onder de deelnemende organisaties. Voor deze actie is een unieke samenwerking ontstaan tussen 10 hulporganisaties, o.a. EO Metterdaad, Kerk in Actie, Leprazending, Red een Kind, TEAR en ZOA . Waarom?

De mensen die in armoede leven worden enorm getroffen door de coronomaatregelen. De landen zijn in lockdown en dit betekent dat de mensen daar niet kunnen werken. En in die landen is een dag niet werken een dag niet eten. De situatie wordt met de dag erger. Het kan toch niet zo zijn dat de mensen die al in armoede leven het hardst geraakt gaan worden.

 

Uw donatie is veel waard:

Uganda:  Een familie in Uganda kan twee dagen eten van € 5,00. 

Zuid-Afrika: In Karatara, Zuid-Afrika kost het uitdelen van een warme maaltijd ca. € 0,40 per persoon.

Pakistan: Voor € 30,- kan een gezin met vier kinderen twee weken eten.

India: Eén voedselpakket kost € 36,- en daar kunnen ze in Prayagraj een maand van eten.

Geef uw bijdrage online https://metterdaad.eo.nl/1maaltijd of maak uw gift over naar EO Metterdaad NL88 INGB 0000 300 300 ovv Laat 1 maaltijd staan.

 

Nieuwsbrieven 1, 8, 15, 22 mei 2020

Kollekte doel tot aan Pinksteren

De diakonie beveelt u van harte aan om bij wijze van kollekte een gift te geven voor de Kerk in Actie-campagne ‘Help een stille coronaramp voorkomen’. Onderdeel van deze campagne is ondersteuning van het werk van Fryslân foar Rwanda.De afgelopen tijd hebben we al op verschillende manieren het werk van o.a. Mama Rose ondersteund in Rwanda. Met deze campagne kunnen we hen ook in deze ingrijpende tijd ondersteunen. Wilt u helpen? Maak uw gift over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Wereldwijd strijden tegen corona' of doneer online via www.kerkinactie.nl

 

Nieuwsbrieven 20, 27 maart, en 3, 17, 24 april 2020

Nu we geen zondagse collecte kunnen houden, nodigt de kerkenraad u uit om een gift over te maken aan Stichting Bootvluchteling. Deze stichting helpt al enkele jaren vluchtelingen in het kamp Moria op Lesbos. De corona vormt voor hen in deze erbarmelijke omstandigheden een nog veel grotere bedreiging dan voor ons.U kunt doneren via https://bootvluchteling.nl/doneer/ of IBAN-rekeningnummer: NL97 RBRB 0918 9326 37 t.n.v. St. Bootvluchteling.

 

 Zondag 5 april 2020: JOP: Jongeren doorleven het paasverhaal

Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de

boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde

een verrassend spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met

’Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten
af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Maar liefst 2.000 jongeren
uit heel Nederland deden afgelopen jaar mee.

 

Zondag 29 maart 2020: Werelddiaconaat: Vakonderwijs voor straatmeisjes in Ghana

In Ghana leven ruim 25.000 kinderen op straat in de hoofdstad Accra. De Ghanese
organisatie AG Care vangt straatmeisjes op en jonge kinderen van tienermoeders.
Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan de opvang van 40 meisjes
in het opvangcentrum Lifeline in Accra. De meisjes leren een praktisch vak in
tien maanden tijd: naaien, sieraden maken, kappersvak. Een deel van de meisjes
keert terug naar het geboortedorp om een nieuw bestaan op te bouwen.
- Een maand lang eten voor één meisje kost € 36,00
- Materiaal voor een vaktraining kost € 53,00
- Een meisje een jaar lang begeleiden na terugkeer kost € 65,00

 

 Zondag 22 maart 2020: Binnenlands diaconaat: Vakanties met aandacht.

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim

2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week

vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en

mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500
ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel
te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een

luisterend oor.
Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk
mensen genieten van een zorgeloze vakantie.

 

Zondag 15 maart 2020: Noodhulp: Onze kerk in actie voor veiligheid en vrede in Zuid-Soedan

Na twintig jaar oorlog vierde Zuid-Soedan in 2011 haar onafhankelijkheid.
Anderhalf jaar later barstte het geweld opnieuw los. Sindsdien zijn
50.000 mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn weer op de vlucht geslagen
in eigen land, vooral vrouwen en kinderen. In het noorden verblijven
veel vrouwen en kinderen in vluchtelingenkampen. De Lutherse Wereldfederatie
zet hier speciale centra op voor kinderen, waar ze les krijgen, veilig kunnen
spelen en trauma’s leren verwerken. Nile Hope bouwt waterputten en
wc’s voor 11.000 mensen. Ze leren mensen hoe ze die moeten onderhouden
en gebruiken. Vrouwen staan er vaak alleen voor met hun gezin. Faith Line
Ministries traint vrouwen en jongeren om een eigen inkomen te verdienen,
bijvoorbeeld met zeep maken, zeefdrukken, als imker of naaister. Ook leren
ze hoe ze meer voedsel kunnen verbouwen in dit droge land. Veel vrouwen
en jongeren willen zich graag inzetten voor vrede en democratie in hun land.
Omdat ze nooit geleerd hebben hoe ze dat moeten aanpakken, krijgen ze daar

voorlichting over. De mensen in Zuid-Soedan snakken naar vrede. Wilt u hen
daarbij steunen?
- Voor 30 euro leert iemand een waterput onderhouden
- Een gemeenschappelijk toilet kost € 700,00
- De reparatie van een waterput kost € 1.000,00

 

Zondag 08 maart 2020: Missionair werk

Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een

kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we

geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap

naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de

mensen toe gaan.
Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de context en
de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke
geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten,
maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt
startende pioniersplekken.

Zondag 01 maart 2020: Voorjaarszending: de kracht van bijbelverhalen in de Golfstaten

In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit
landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd.
Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint
voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode
waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek
gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die
vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.

 

Zondag 23 febr. 2020: Binnenlands Diaconaat - Hulp en perspectief voor mensen zonder
papieren

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder
verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een
mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, bijvoorbeeld omdat het land
van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland
leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt
en uitgezet te worden. Diverse kerkelijke initiatieven helpen ongedocumenteerden
met informatie, advies en scholing en stimuleren hun zelfredzaamheid.
Ook helpen zij bij nieuwe asielprocedures. Kerk in Actie ondersteunt deze
initiatieven:

- Wereldhuis Amsterdam
- Stap Verder- Amsterdam Zuidoost
- Pauluskerk Rotterdam
- Ondersteuning mensen zonder verblijfspapieren
- Stek Den Haag- tijdelijke opvang in De Halte
- Villa Vrede Utrecht
- INLIA- hulp aan dakloze vluchtelingen
- Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt - meldpunt vreemdelingendetentie.

 

Zondag 16 febr. 2020: Werelddiaconaat - Landbouw in Kameroen

Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk in het droge

Noord-Kameroen in West-Afrika. In een gebied zo groot als Nederland komen 250.000 christenen samen in 1.300 kerken. Ze spreken vijftien verschillende lokale talen.

De meeste kerken worden geleid door voorgangers zonder opleiding.

De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden, in materieel

én in geestelijk opzicht. De kerk traint de bevolking in duurzame landbouw en stimuleert
boeren en boerinnen om meer met elkaar samen te werken. Ook kunnen zestig
studenten ieder jaar theologisch onderwijs volgen, om opgeleid te worden tot
goede voorgangers die oog hebben voor wat er speelt in Noord-Kameroen. In
vijftig jaar tijd zijn inmiddels ruim 300 voorgangers opgeleid.

 

Zondag 9 febr. 2020: Catechese en educatie - Relevant en modern trainingsaanbod

In lokale kerken zijn allerlei mensen actief als ambtsdrager, predikant, jeugdleider
of op andere terreinen. Zij kunnen soms best een steuntje in de rug gebruiken
op het gebied van kennis, ideeën en ondersteuning bij de invulling van hun
taak. De Academie van de Protestantse Kerk heeft een relevant en modern
aanbod van trainingen voor professionals en vrijwilligers in de kerk. De ’blended
training’ Nieuwe Ambtsdragers, bestaat uit een interactieve e-learning en
uit bijeenkomsten. Naast toepassing en verdieping is er altijd volop ruimte
voor uitwisseling.

 

Zondag 2 febr. 2020: Werelddiaconaat - Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen.
De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is
er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda
steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.

Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen
coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand
het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee
krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze
maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen
visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens èn natuur.

 

Zondag 26 jan. 2020: JOP

Vrijdagavond 7 februari gaan in heel Nederland 700 jeugdgroepen
met elkaar de strijd aan tijdens Sirkelslag Young. Sirkelslag Young is
een online spel van JOP, Jong Protestant, waarbij clubs en jeugdgroepen via
internet tegen andere groepen door heel Nederland spelen. Jongeren voeren als
groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de hoogste score.
Het spel is een laagdrempelige manier om ongedwongen bezig te zijn met

geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol.

Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw
en het onderlinge vertrouwen in een groep. Naast Sirkelslag YOUNG, voor
jongeren van 12 tot 16 jaar, ontwikkelt JOP ook ieder jaar een kanten klaar
Sirkelslag programma voor kinderen van 8 tot 12 jaar, Sirkelslag KIDS.

 

Zondag 19 jan. 2020i: Missionair - Een goed verhaal

In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. De Bijbel is voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om de zorg voor de ander, onze
naaste of de omgang met de natuur. Bijbelse verhalen nodigen ons uit om deze
te vertalen naar ons eigen leven en ze te delen met de mensen om ons heen.
De Protestantse Kerk maakt hiervoor ondersteunend materiaal en ontwikkelt
initiatieven om bijbelgebruik te bevorderen.

 

Woensdag 25 dec. 2019: geef licht aan kinderen in Moldavië - € 61,35

Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië, werkt ongeveer een kwart van de

bevolking in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven dikwijls alleen achter, er is

niemand die voor ze zorgt. Alleenstaande ouderen worden hard getroffen door de

economische crisis, kunnen niet in hun eigen levensonderhoud voorzien en kinderen
groeien op zonder of met weinig ouderlijk toezicht.

 

Zondag 22 dec. 2019: vluchtelingkinderen in Myanmar - € 80,70

Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen, met name etnische minderheden, de grens met Thailand over gevlucht. Kerk in Actie

steunt bij de organisatie Mae Tao Clinic (MTC) het werk wat zich vooral richt

op de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand.

Ondanks dat de politieke en veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is,

kunnen deze kinderen nog niet terug. Sommigen hebben geen ouders meer, veelal

werken hun ouders ook als illegale arbeiders in Bangkok. Terug in dorpen in Myanmar

zijn vaak ook nog geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen.

 

Zondag 15 dec. 2019: Stabiel thuis voor kinderen in Nederland - € 90,00

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. In jeugddorp De Glind

wonen 120 getraumatiseerde en kwetsbare kinderen en jongeren die door allerlei

problemen niet meer thuis kunnen wonen. Ze worden opgevangen in gezinshuizen,
die gerund worden door ouders die er vierentwintig uur per dag en zeven dagen
per week zijn. Het biedt kinderen structuur, continuïteit in zorg en veiligheid
binnen de omgeving van een bestaand gezin. De Rudolphstichting, eigenaar
van De Glind, gelooft sterk in de helende kracht van het gewone gezinsleven.

 

Zondag 8 dec. 2019: onderwijs voor werkende kinderen in Colombia - € 30,65

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten iedere dag zwaar en gevaarlijk werk
doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals
in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de
markt of in de vuilnis. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting Kleine
Arbeider, partner van Kerk in Actie, geeft de kinderen onderwijs en maakt
ze meer weerbaar, om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. 120
jongeren volgen vakonderwijs en leren producten te maken die ze zelf kunnen
verkopen. De Kleine Arbeider heeft daarnaast een eigen internetcafé, een
cafetaria en een koksopleiding waar kansarme jongeren een beroepsopleiding
kunnen volgen.

 

Zondag 1 dec. 2019: Maatjes voor aidswezen in Zambia - € 78,70
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Gezinnen met kinderen
onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen,
als hun ouders aan aids waren overleden. Maar als die ook overlijden
staan veel weeskinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert
kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind
en kinderen praktisch ondersteund. Los van de trauma’s van het verlies van
hun ouders, staan deze kinderen er ook nog eens alleen voor. Het kind dat
gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen,
moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in
duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen (voor schoolmaterialen
en schooluniform), ze hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven
vaak in extreme armoede. Ze werken als dienstmeisje, metselaar of visser, dagloner
of verkopen iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie.

 

Zondag 24 nov. 2019: Eenzaamheid draaglijk maken - € 99,40
Eenzaamheid, gemis aan écht contact, komt overal in Nederland voor. Ouderen,
mensen die hun partner verloren zijn en migranten lijden er het vaakst
onder. In veel kerken zijn er activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of
draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt deze initiatieven van
harte en geeft plaatselijke gemeenten informatie, materialen en tips. Eenzaamheid
heeft te maken met waardigheid. Daarom is het belangrijk om er in kerk
en samenleving aandacht voor te vragen.

 

Zondag 10 nov. 2019: Steun kleine kerkgemeenschappen
Op zondag 10 november is de landelijke collecte voor de Protestantse Kerk
bestemd voor ondersteuning van dorpskerken. Teruglopende ledenaantallen
en financiële middelen en het moeten sluiten van de kerkdeuren, kunnen de
zichtbare aanwezigheid van de kerk in een dorp onder spanning zetten. De
Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om present te blijven in het dorp
en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door mee te doen
in de dorpscoöperatie om voorzieningen te behouden of door burenhulp te
stimuleren. Of door de oprichting van een voedselbank of het bieden van (pastorale)
zorg voor dorpsbewoners. Met de opbrengst van deze collecte steunt
de Protestantse Kerk dorpskerken om dorp en kerk aan elkaar te verbinden.

 

Woensdag 6 nov. 2019: Dankdag voor gewas en arbeid
In de week van 31 oktober tot en met 7 november houdt de diaconie in het
kader van de Dankdag voor gewas en arbeid weer een inzameling voor de
Voedselbank Bolsward.

 

U kunt uw aankopen doen bij de Spar en in het daarvoor bestemde winkelwagentje
vooraan in de winkel deponeren. Hierbij denken we aan de volgende
artikelen:
· Conserven, soep, peulvruchten en groenten in blik
· Pasta, rijst en granen
· Pastamix, saus en droge kruidenmixen
· Zeep, schoonmaakmiddel en wasmiddel
· Babyvoeding
· Koffie, suiker en thee


Alvast heel hartelijk dank namens de Voedselbank Bolsward voor uw bijdrage!

 

Zondag 3 nov. 2019: Zending: Goede predikanten opleiden in Zambia
De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van
de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar
goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische universiteit
krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Omdat op het platteland

van Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de

gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling

van de dorpsgemeenschappen.

 

Zondag 13 okt. 2019: Werelddiaconaat en Open Doors.

Werelddiaconaat: Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia.

In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking
met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus
project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een
kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme jongeren een opleiding tot
kok kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC-soldaten
als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een
opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken.
De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en
verzoening. Voor nog meer informatie klik op: Kerk in Actie-Werelddiaconaat

 

Open Doors

Open Doors zet zich in voor vervolgde christenen wereldwijd. www.opendoors.nl

 

Zondag 6 okt. 2019 - Kerk en Israël - Israëlzondag: Leren door ontmoeting en dialoog
De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in
Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk
onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk. Het gesprek in plaatselijke
gemeenten met en over onze Joodse wortels wordt gesteund met inspiratiematerialen,
ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In het internetproject

’De Uitdaging’ worden christenen uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met

joden en de eigen traditie met nieuwe ogen te bekijken.

Voor nog meer informatie klik op: Meer info

 

29 sept. 2019: Werelddiaconaat: Zorg voor kwetsbare ouderen in Moldavië.
In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke ouderen er
alleen voor. Kinderen zijn veelal naar het buitenland vertrokken op zoek naar
werk. In afgelegen dorpen, zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige
ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Actie steunt een organisatie
van vrijwilligers en professionele zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding
bieden aan eenzame ouderen. Voor nog meer informatie klik op: Meer info

 

22 sept. 2019: Vredeswerk.

Helaas is vrede op veel plaatsen in de wereld ver te zoeken. Nu in Amerika wordt gesproken over het bouwen van een grensmuur, Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen en wereldwijd mensen door conflicten worden verdreven, is het thema van de Vredesweek: ’Vrede verbindt over grenzen’. De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX
ondersteunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders uit verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict. In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten. In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie Gemeenschapsopbouw Mitrovica waarin Albanezen
en Serviërs, die de verdeeldheid zelf pijnlijk hebben ervaren, elkaar de hand weer reiken in training, scholing en gezamenlijke bedrijfjes. Voor nog meer informatie klik op:  Meer info

 

15 sept. 2019: Zending: Bouw Kerk Syrië weer op.

Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden
tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Samen steunen we de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten laten we hen niet met lege handen staan. Voor nog meer informatie klik op: Meer info

Hieronder nog een video

 

8 sept. 2019: JOP-Jeugdwerk, kliederkerk.

Kliederkerk is een creatieve, missionaire vorm van kerk-zijn voor mensen van alle leeftijden, maar speciaal gericht op gezinnen. Jong en oud gaan samen op verrassende manieren aan de
slag met een bijbelverhaal. Een opa vertelde dat hij zijn kleinkinderen graag meeneemt naar de Kliederkerk. Normaal komen die eigenlijk nooit meer in de kerk, maar in de Kliederkerk ontdekken ze samen op een verrassende manier de verhalen uit de Bijbel. In Kliederkerk kun je echt jezelf zijn: samen zingen, creatief bezig zijn, bidden en eten met elkaar.

Voor nog meer informatie klik op: Meer info

 

1 sept. 2019: Missionair; Proef de kerk.

Een landelijke actie op initiatief van de Raad van Kerken, waarbij nadrukkelijker dan op andere zondagen onze kerkdeuren wagenwijd open staan voor mensen die niet regelmatig in de kerk
komen. Een zondag speciaal gericht om buren, vrienden, kennissen, collega’s uit te nodigen

om eens een kerkdienst bij te wonen. Voor nog meer informatie klik op: Meer info

 

11 aug. 2019 2019: Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika - (Werelddiaconaat)
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien
op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving.
De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de
jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een
duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren
de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen
in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd
hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp
bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen
groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om
hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900
jongeren huiswerkbegeleiding.

 

7 juli 2019: Vakantiepret voor kinderen in armoede (Binnenlands diaconaat)
De collecte op 7 juli is bestemd voor diaconale projecten van Kerk in Actie.
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede.
Kerk in Actie ondersteunt kerken en organisaties die armoede in Nederland
bestrijden, bijvoorbeeld met de actie Vakantietas.
Kerk in Actie wil 5.000 kinderen die opgroeien in armoede verrassen met een
vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen
deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het
zwembad of een pretpark in de buurt.

 

23 juni 2019: Wereldvluchtelingendag: Vergeten vluchtelingen in Nigeria
Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we
soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen
worden niet in Europa, maar in hun eigen land of regio opgevangen.
In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld
van Boko Haram. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die
zelf ook moeite hebben om rond te komen. Er is een enorm tekort aan voedsel
door armoede, geweld, vernielingen en slechte weersomstandigheden. Via
Nigeriaanse kerken en hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden
en hongersnood voorkomen.
Voor nog meer informatie klik op: Meer info