Nieuws diaconaat actueel              Terug naar nieuws           Eerder nieuws

 

                                                                            www.kerkinactie.nl/projecten

De 3-Klank december 2021

Geplaatst dinsdag 30-11-2021 

Opbrengsten collecten: 

10 oktober - Jong Protestant: Geloofsopvoeding door ouder en kerk samen € 57,40.

Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun kinderen.

Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit

gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag willen samenwerken

met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerk-organisatie van de Protestantse

Kerk, helpt kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen

na te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding.

 

17 oktober - Werelddiaconaat: Kameroen - Samen werken aan een stabiele toekomst € 39,40.

In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien

en oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens

onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun

van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee

oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betrekt

zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd

een vreedzame samenleving.

 

3 november - Dankdagcollecte Werelddiaconaat: Indonesië: Kerk versterkt werk en

positie van boeren € 150,- (van de diaconie)

Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren

zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om

door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met

steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren - in groepen - met duurzame

landbouw die meer oplevert en met spaar- en kredietgroepen. Via trainingen leren

de boeren hoe ze voor hun rechten op moeten komen.

 

7 november - Zending: Guatemala - Sterke en weerbare vrouwen € 50,- (vanuit diaconie).

Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en huiselijk

geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee

samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en

vrouwen. Het centrum biedt vrouwen een theologische opleiding waarna ze actief

kunnen worden in kerk of samenleving. Dit geeft hun zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig

hebben na huiselijk geweld.

 

21 november – Pastoraat: Omzien naar elkaar € 50,- (vanuit diaconie).

Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben

voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente

zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale

taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk

ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken

hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde

ten voeten uit.

 

28 november, 1e Advent, Werelddiaconaat: Moldavië - Kerken geven kinderen een

toekomst € 50,- (vanuit diaconie).

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar

het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om

uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ

vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen

ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt

gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

 

Komende collecten

5 december, 2e Advent, Zending: Rwanda - Opvang en scholing van kwetsbare kinderen

Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel kinderen als wees achter. ’Mama

Rose’ richtte een organisatie op die voor deze kinderen een nieuwe familie zocht.

tegenwoordig helpen ‘mama Rose’ en haar team kwetsbare kinderen, zoals kinderen

die hun ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of die zelf besmet zijn. Ze regelen

opvanggezinnen en helpen de kinderen met persoonlijke begeleiding, een zorgverzekering,

medicijnen en onderwijs. Ook geven ze voorlichting over HiV/aids

op scholen en in kerken.

 

12 december, 3e Advent, Binnenlands Diaconaat: Een stabiel thuis voor kinderen

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in

hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van

Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen

en werken aan hun toekomst. In jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de

helende kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel gewone

dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden.

 

19 december, 4e Advent, Jong Protestant: Jongeren doorleven het verhaal van Kerst

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld over zo’n zeshonderd

plaatselijke groepen, mee aan de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de

jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. in de KerstChallenge kruipen de

jongeren in de huid van bijvoorbeeld de wijzen uit het Oosten of de herders. Zo

ervaren ze het bijzondere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom

God zich verbonden heeft met kwetsbare mensen en dat Hij voor ons een leven

van vrede mogelijk maakt.

 

25 december, Kerst, Kinderen in de Knel: Kom op voor kinderen in de knel

Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op

deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand

die hen beschermt.

Kerk in Actie komt voor hen op en juist met Kerst verdienen deze kwetsbare

kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met onze kerstcollecte! In

de loop van 2021 maken we via de website en op andere manieren bekend welk

kinderproject het meest urgent is.

 

Protestantse Gemeente Arum/Kimswerd Kerk van de Maand bij Omrop Fryslân

Tijdens de maand november hadden we in het kader van Kerk van de Maand

een aangepast doel vanuit de diaconie: het Thomashuis in Arum. De bewoners

hebben een grote wens: een Beleef TV. Ten tijde van dit schrijven zijn er al heel

wat giften binnengekomen voor dit mooie doel. Indien u nog geen gift hebt overgemaakt,

maar dit wel graag wilt doen kan dit met de volgende gegevens: rekeningnummer

NL54 RABO 0118 3725 48 t.n.v. Diaconie van de Protestante

Gemeente te Arum-Kimswerd, o.v.v. Thomashuis Arum.  

 

Voedselbankactie

Ook dit jaar hielden we als diaconie weer een actie voor de Voedselbank in Bolsward e.o.

Een hele week stond er bij de Spar een winkelwagentje waar producten in gezet konden worden. Door Feike Tolsma van de Spar zijn deze goederen nog aangevuld.

De diaconie heeft alles naar de Voedselbank in Bolsward gebracht.

 

Hieronder een bedankje van het bestuurslid van de Voedselbank Bolsward, Lolke Dijkstra:

Uit naam van de ’VOEDSELBANK BOLSWARD’ e.o.

wil ik jullie hartelijk bedanken voor de ingezamelde producten voor onze voedselbank. Nu wij al geruime tijd 


de inzamelingen bij de supermarkten moeten missen en we zeker ook de eerste

maanden, i.v.m. de besmettingen, onze acties niet mogen organiseren, waarderen wij

het zeer dat jullie deze actie voor ons hebben kunnen houden. En wat weer een

geweldige opbrengst! Ook was het heel mooi om te horen dat wij, indien het

nodig is, gerust bij jullie aan mogen kloppen voor steun.

Bedankt daarvoor. Mede met deze producten kunnen wij er voor zorgen dat onze

deelnemers een goed gevuld pakket krijgen. Willen jullie onze dank overbrengen aan

allen die in Arum en Kimswerd aan het slagen van deze mooie actie hebben meegewerkt.

 

Met vriendelijke groeten,

Lolke Dijkstra,

’Voedselbank BOLSWARD e.o.’

 

Ook namens de diaconie iedereen die heeft gedoneerd, heel hartelijk dank, en ook

Spar Tolsma weer heel hartelijk dank voor de hulp!

 

Nieuwe diaken

We zijn heel erg blij dat Griet Sijtsma onze kleine diaconie wil komen versterken!

In overleg met de kerkenraad en dominee zal bekeken worden wanneer Griet

bevestigd kan worden in het ambt van diaken. Heel hartelijk welkom Griet, van

Otteline, Doekele en Simone!