Nieuws ZWO (zending, werelddiakonaat, ontwikkelingsamenwerking)

 

Mei 2018
Pinkstercollecte 2018

Dit jaar willen we met Pinksteren uw aandacht vragen voor Christenen in Bangladesh
die braken met het hindoe-geloof om Christen te worden. Zij zijn kasteloos,
arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook hun voorgangers hebben
weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh (MCCP) ondersteunt
kleine, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen, en ondersteunt
gemeenteleden met onderwijs, vak trainingen en microkredieten om hun inkomen
te vergroten. Dankzij alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de bijbel lezen.
Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk. Op de zondagsschool
krijgen kinderen bijbelonderwijs. Verder organiseert MCCP huiswerkbegeleiding
en kinderkampen. We collecteren met Pinksteren, zodat MCCP in 2018
twintig lokale kerken kan ondersteunen om bloeiende gemeenschappen van
hoop te zijn. Uw bijdrage kunt u in het envelopje doen dat bij deze 3-Klank zit.


Maart 2018

Afgelopen 2 jaar hebben we via de classis Franeker een aantal verschillende
projecten gesteund. Door uw bijdragen konden Chinese kinderen een Bijbel
krijgen, zijn er Chinese jongeren afgestudeerd aan het Luthers seminarie, zijn
in Moldavië ouderen en jongeren bij elkaar gebracht zodat ze minder eenzaam
zijn en zijn er in de Glind (Rudolphstichting) kinderen in een veilige
gezinssituatie opgegroeid. In totaal is er in 2 jaar door de classis Franeker
81.566,85 euro opgehaald! Een geweldig bedrag, waar we als Protestantse
Gemeente Arum/Kimswerd graag in de toekomst weer aan bij willen dragen.

Als classis Franeker gaan we per 1 mei op in de classis Friesland, maar we
blijven onze 2-jaarlijkse classisbijeenkomsten houden voor de regio Franeker.
Samen zorgdragen voor de kwetsbare mensen wereldwijd. Samen ons inzetten
voor vrede en gerechtigheid. Dit zijn de thema’s die de zendingscommissies,
ZWO’s en diaconieën in de classis Franeker verbindt en samenbrengt. In de
vergadering van februari is er een nieuwe bestemming voor uw steun gevonden:
Samen sterk voor Rwanda!

In de zomer van 2018 zendt Kerk in Actie een jeugdwerker uit naar Rwanda.
Daarnaast zijn er diverse andere projecten in Rwanda met thema’s zoals landbouw
en opvang en scholing van weeskinderen. Wij menen dat dit weer mooie
projecten zijn die het verdienen om goed ondersteund te worden door de classis.
Hieronder kort een overzicht van de 4 projecten in Rwanda.

1. Uitgezonden medewerker: jeugdwerkers Henk en Anne-Mieke Spaan.
Het uitgangspunt bij de uitzending van een jongerenwerker naar de Presbyteriaanse
kerk in Rwanda (EPR) is wederzijds leren. De EPR wil jongeren
bij de kerk betrekken door hen geestelijke en sociale activiteiten te bieden
zoals Bijbelstudies, zondagsschool, koren en muziekgroepen, zelfhulpgroepen
en beroepsopleidingen. De EPR en de Protestantse Kerk Nederland
hebben een jarenlange samenwerking en willen deze graag gestalte geven
via persoonlijke relaties. Hoe lukt het deze Rwandese kerk om jongeren
de ruimte te geven voor hun eigen geloofsbeleving? Wat kan iemand uit
Nederland vanuit ons jeugdwerk toevoegen en wat kunnen wij leren van
onze Rwandese broers en zussen? Henk Spaan is docent techniek op een
VMBO voor speciaal onderwijs. Henk: Het speciaal onderwijs is heel uitdagend.
Je kunt daar echt iets betekenen voor de leerlingen. Anne-Mieke
Spaan werkt in de ouderenzorg als zorgmanager. Anne-Mieke: Ik heb theologie
gestudeerd aan de PtHU en Pastoraal werk. Ik ben als vrijwilliger
actief geweest in het jongerenwerk in de kerk. Ik was voor JOP jongerenwerker
en werkte bij het jongerencentrum in Zwolle. Henk en Anne-Mieke
willen graag een brug slaan tussen Rwanda en Nederland onder andere door
samen met jongerenwerkers in Nederland op te trekken en bijvoorbeeld een
uitwisseling van jongeren/gemeenteleden. Zoals een reis naar Rwanda, dat
de gemeente Sliedrecht al ondernomen heeft.

2. Landbouwprogramma zendingsdiaconessen
De doelstelling van het project is om kleine boeren/boerinnen toe te rusten
met meer productieve duurzame landbouwmethoden. Per jaar kunnen 150
boeren deelnemen aan de opleiding. Voor de praktische training en voorlichting
komen zij cursussen volgen op de voorbeeld boerderij. Nadat zij
de opleiding op het voorbeeld terrein hebben gevolgd, worden zij in hun
eigen omgeving nog regelmatig vanuit het programma begeleid en kunnen
zij met praktische vragen ook altijd bij de voorlichters terecht (op het centrum
of bij hen thuis). Thema’s: voedselzekerheid, landbouw, verbeteren
economische positie voor kleine boeren.

3. Opvang en scholing van weeskinderen (Mwana Ukundwa).
In 1994 werden tijdens de genocide in Rwanda 1 miljoen mensen vermoord
in honderd dagen tijd. Rose Gakwandi zat samen met haar man
en kinderen verstopt in een huis in Butare. Zij overleeft met haar gezin
de genocide, maar haar ouders niet. Rose voelt zich wees en besluit zich
na de genocide in te zetten voor al die jonge kinderen, die zijn achtergebleven
als wees. In 1995 richt ze in Butare de stichting Mwana Ukundwa
op, wat in het Rwandees ’geliefd kind’ betekent. Inmiddels zijn de meesten
wees geworden door aids. Aidsvoorlichting is een belangrijke taak van de
stichting. Thema’s: onderdak en scholing aan kinderen, voorlichting Aids/
HIV en huiselijk en seksueel geweld.

4. Meer jongeren in de kerk (Presbyteriaanse Kerk Rwanda)
Een aantal jaren geleden constateerde de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda
(EPR) dat er steeds minder jongeren naar de kerk kwamen. De jongeren
gingen voor onderwijs of werk naar een andere stad en sloten zich daar niet
aan bij de kerk. Ze kwamen ook niet terug naar hun dorp of gemeente. De
EPR kwam tot de conclusie dat de jongeren onvoldoende toegerust waren
om goed om te gaan met grote uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals
werkloosheid, armoede en geweld. Thema’s: jongeren, persoonlijke ontwikkeling,
gemeenschapszin.

Voor deze 4 doelen wil de diaconie/ZWO van Arum en Kimswerd zich met de
classis Franeker de komende jaren gaan inzetten. Doet u mee? U kunt uw gift
voor de ZWO overmaken op NL54 RABO 0118 3725 48 o.v.v. ZWO (of zending).
Zie eventueel voor verdere gegevens de 3-klank. Zodra er meer nieuws
is vanuit de ZWO, hoort u van ons!