Pinksternoveen 2021

 Pinksternoveen

 

biddend wachten op de komst van de Geest

 

Gebeden voor de negen dagen

tussen Hemelvaart en Pinksteren

 

Bekijk hier de Pinksternoveen van 2020


 

Handelingen 1 vertelt dat Jezus kort voor zijn hemelvaart de komst van de heilige Geest belooft: ‘Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ Nadat Jezus is ‘omhoog-geheven en opgenomen in een wolk’ gaan de apostelen naar Jeruzalem en blijven bijeen in gebed: ‘Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.’

 

De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Galaten 5: 22,23

 

Dag 1, vrijdag / Gebed om liefde

 

Heilige Geest, Gij vuur van liefde ons geschonken,

Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.

Bevrijd ons van elke liefdeloze houding,

ten opzichte van onszelf, onze naasten, onze bezigheden.

Bevrijd ons van elke angst ten opzichte van God,

en leer ons onszelf te geven naar het voorbeeld van

en in eenheid met Jezus Christus, onze Broeder en Heer.

Kom Heilige Geest, schenk ons de gave van het liefhebben,

tot in lengte van dagen. Amen.

 

Dag 2, zaterdag / Gebed om vreugde

 

Heilige Geest, Gij Geest van vreugde ons geschonken.

Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.

Bevrijd ons van negatieve gedachten,

van die gevoelens die ons enkel in verwarring brengen,

van elk donker en doodlopend denken,

van iedere vorm van wanhoop, van elke neiging tot dwaasheid.

Heilige Geest, geef ons licht en warmte,

schenk ons de gave van de ware vreugde: leven in de Heer,

tot in lengte van dagen. Amen.

 

Dag 3, zondag / Gebed om vrede

 

Heilige Geest, Gij Geest van vrede ons geschonken.

Gij verandert ons in een nieuwe schepping.

Beziel ons met uw warmte en uw licht,

neem alle oorzaken van onvrede uit ons weg.

Bevrijd ons van elke vorm van haat,

van de neiging verdeeldheid te scheppen,

van het genot van roddel en slechtpraterij.

Maak van ons hart een plaats waar Gods vrede kan wonen,

waar zijn vrede bemind en gekoesterd wordt.

Maak ons tot vredevolle mensen,

dragers en uitdragers van de Heer.

Ja, schenk ons de gave van Christus’ vrede,

tot in lengte van dagen. Amen.

 

Dag 4, maandag / Gebed om geduld

 

Heilige Geest, Gij Geest van geduld ons geschonken.

Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.

Bevrijd ons van elke vorm van ongeduld,

van niet kunnen wachten,

alsof het verlangen vruchteloos zou zijn.

Leer ons ons aan Christus te geven,

ook in duisternis of periode van dorheid.

Leer ons op Hem te vertrouwen,

gelovend dat alles in Gods licht op z’n tijd ‘goed’ komt.

Leer ons met ons hart te bidden,

opdat we diep vanbinnen mogen aanvoelen

wat het betekent in Gods wil te staan.

Kom heilige Geest, schenk ons de gave van het geduld,

tot in lengte van dagen. Amen.

 

Dag 5, dinsdag / Gebed om vriendelijkheid

 

Heilige Geest, Gij Geest van vriendelijkheid ons geschonken.

Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.

Bevrijd ons van alle wrok tegen onze naasten.

Neem alle kwaadheid jegens wie ook uit ons weg.

Verlos ons van slechte humeurtjes.

Neem dat zure gezicht van ons weg.

Leer ons relativeren.

Schenk ons die milde glimlach die spreekt van Gods liefde en goedheid.

Heilige Geest, verwarm ons hart

en schenk ons de gave van ware vriendelijkheid,

tot in lengte van dagen. Amen.

 

Dag 6, woensdag / Gebed om goedheid

 

Heilige Geest, Gij Geest van goedheid ons geschonken.

Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.

Geef dat het goede in ons tot bloei mag komen,

dat al wat dat remt mag oplossen in Gods licht.

Geef dat wij zo’n samenzijn met elkaar mogen hebben

dat we het goede in elkaar laten ontkiemen.

Bevrijd ons hart van slechte gewoonten,

van allerlei neigingen die het goede in de weg staan.

Heilige Geest, geef ons een warm en doorgoed hart,

ja, schenk ons de gave van Gods goedheid,

tot in lengte van dagen. Amen.

 

Dag 7, donderdag / Gebed om trouw

 

Heilige Geest, Gij Geest van trouw ons geschonken.

Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.

Kom in ons hart en trek ons in het ja-woord van Jezus.

Beziel ons met de trouw zoals Hij die beleefde naar de Vader.

Genees ons van twijfel, van besluiteloosheid,

bevrijd ons van ons heil elders te zoeken dan bij de Heer.

Bevrucht ons met uw vuur opdat wij ook trouw mogen zijn

aan allen die wij vandaag ontmoeten: trouw in de liefde.

Leer ons dit niet alléén te doen, maar in eenheid met Hem,

die beloofd heeft altijd met ons te zijn: Jezus onze Broer.

Kom heilige Geest, schenk ons de gave van trouw,

tot in lengte van dagen. Amen.

 

Dag 8, vrijdag / Gebed om zachtmoedigheid

 

Heilige Geest, Gij Geest van zachtmoedigheid ons geschonken.

Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.

Bevrijd ons van het maken van ruzie.

Verlos ons van het scheppen van tweedracht.

Leer ons naar het voorbeeld van en in eenheid met Jezus

vergeving te schenken daar waar nodig is.

Leer ons mensen worden van verzoening,

opdat het evangelie werkelijk leven mag worden

in onze gemeenschappen, in onze huizen, straten, dorpen en steden.

Heilige Geest, maak ons hart zacht en moedig,

schenk ons de gave van ware zachtmoedigheid,

tot in lengte van dagen. Amen.

 

Dag 9, zaterdag / Gebed om zelfbeheersing

 

Heilige Geest, Gij Geest vol goedheid ons geschonken.

Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.

Het is soms zo merkwaardig wat er in ons gebeurt:

dikwijls beminnen we het kwaad meer

dan dat we Gods liefde koesteren.

Het is alsof we onszelf niet in de hand hebben

en er iets anders is dat ons dicteert.

Bevrijd ons, o Geest, van die vorm van duisternis,

en breng ons in Gods licht, in zijn warmte.

Leer ons onszelf te beheersen en daadwerkelijk te kiezen voor God.

Leer ons te leven van binnen naar buiten,

ons te ruste te leggen in Gods aanwezigheid.

Heilige Geest, schenk ons de gave van zelfbeheersing,

tot in lengte van dagen. Amen.