Nieuws diakonaat

Nieuws          Komende kerkdiensten          kerkinactie.nl/projecten

 

De 3-Klank oktober 2022

Geplaatst maandag 02-10-2022

Opbrengsten collecten

- 14 augustus: Zending, Egypte € 67,00

- 04 september: Open Doors € 91,20 + € 250,00 aangevuld door diaconie.

- 18 september: Zending, Syrië € 26,45 + € 100,00 aangevuld door diaconie.

 

Komende collecten 

Zondag 2 oktober: Israëlzondag - Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden

Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie werken 

samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met 

het volk Israël, de oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen) en

de diaconale roeping. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken

voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom

stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust.

 

9 oktober: Missionair werk - Pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk zijn

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent 

niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met nieuwe 

vormen van kerk zijn die aansluiting zoeken bij de omgeving en bij wat mensen bezighoudt.

De afgelopen tien jaar zijn er zo’n 150 pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk gestart.

Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het

evangelie gedeeld wordt op een manier waarin mensen zich herkennen.

 

Zondag 16 oktober: Zending - Indonesië: Een beter inkomen voor Javaanse boeren

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks 

kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen 

om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen 

worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Het project is zo succesvol dat het wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi.

 

Woensdag 2 november: Dankdag Werelddiaconaat Pakistan: Opstaan voor een

menswaardig bestaan

Op het Pakistaanse platteland werken veel landloze boeren als dagloner. Elke 

dag moeten ze opnieuw werk zien te vinden. Ze verdienen te weinig om hun 

familie te onderhouden. Kerk in Actie helpt hen met een training en startkapitaal om een onderneming te starten in bijvoorbeeld de verkoop van groenten 

of melk, of in het repareren van fietsen of mobiele telefoons. Boeren die wel 

een stukje land hebben, krijgen begeleiding om hun opbrengst te verbeteren en 

hun inkomen te verhogen.

 

Zondag 6 november Zending Zambia: Uitzending Thijs en Marike Blok

In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. De 

theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn als theologiedocenten door Kerk in Actie

naar deze universiteit uitgezonden. De predikanten die zij samen met hun Zambiaanse collega’s opleiden, leveren een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving.

In de opleiding is ook aandacht voor praktische onderwerpen zoals hiv/aids,

man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering.

 

Sponsoring Nepalese studenten

Vanuit Nepal kregen we weer 2 brieven van de studenten Tashi Sherpa en 

Anish Baram om ons te bedanken voor de ondersteuning. Het sponsorbedrag 

is bedoeld voor reiskosten, collegegeld, leermiddelen. Veel studenten proberen 

een baan te vinden om hun studie te bekostigen. Vanwege de economische 

omstandigheden in Nepal vraagt dit een grote inspanning van de studenten. 

Omdat de ouders uit afgelegen gebieden vaak onvoldoende middelen hebben 

om hun kinderen te laten studeren of blijvend financieel te ondersteunen zijn 

veel jongeren gedwongen om te gaan werken en vallen ook veel jongeren uit 

tijdens hun studie.

 

Voedselbankactie Diaconie 2022 als aanvulling op Dankdag voor Gewas en Arbeid

Van 26 oktober tot en met 2 november houdt de diaconie in het kader van de 

Dankdag voor Gewas en Arbeid weer een inzameling voor de Voedselbank Bolsward.

U kunt uw aankopen doen bij de Spar en in het daarvoor bestemde winkelwagentje

vooraan in de winkel deponeren. De Voedselbank Bolsward heeft op dit moment behoefte

aan de volgende artikelen:

· Lang houdbare melk

· Klein pakje koffiemelk

· Pakje thee

· Pakje soep

· Mix voor macaroni, nasi/bami

· Potje jam

· Groenten in pot of blik

· Ontbijtkoek

· Aardappelpuree

· Tandpasta

· Wasmiddel

 

Alvast heel hartelijk dank namens de Voedselbank Bolsward voor uw bijdrage!

 

De 3-Klank september 2022

Geplaatst maandag 12-09-2022

Opbrengsten collecten

- 26 juni: Binnenlands Diaconaat € 50,75. 

 

Komende collecten 

Zondag 4 september Open Doors

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt.

Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor geslo-

ten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie prakti-

sche hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

 

Zondag 11 september: Jong Protestant - De kerk: een thuis voor jongeren

Jongeren zijn de toekomst van de kerk! Des te belangrijker dat zij zich er thuis

voelen, dat ze serieus worden genomen en dat ze een volwaardig stem hebben.

Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrek-

kingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom ontwikkelt Jong Protes-

tant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugd-

werkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar

kinderen en jongeren zich gezien en geliefd voelen.

 

Zondag 18 september: Zending - Syrië: De kerk als plek van hoop en herstel

Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten en

zijn er veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks alles

een baken van hoop blijven. Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van

kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het

weer opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen. Herstel van de

kerk - het hart van de christelijke gemeenschap - betekent immers herstel van de

hele samenleving en hoop voor de toekomst.

 

Zondag 25 september: Zending - Colombia: Vrouwen als vredestichters

Colombia werd tientallen jarenlang geteisterd door een gewapend conflict. In

2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en guerrillabewe-

ging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving weer op te

bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich voor een vreedzame

samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot steun zijn

en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van bij-

belverhalen is hierbij een belangrijke inspiratiebron.

 

Zondag 2 oktober: Kerk & Israël: onopgeefbaar verbonden

Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie werken

samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het

volk Israël, de oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen)

en de diaconale roeping.

Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor de joodse

wortels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom stimuleren en

antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust.

 

Stichting HVC- Steun een evangelist

Grote delen van Azië zijn nog niet bereikt met het Evangelie. Lokale evangelisten

proberen dagelijks, onder moeilijke omstandigheden, in deze gebieden te evange-

liseren. Velen van hen leven in grote armoede en hebben te maken met verdruk-

king. Help mee de boodschap van God uit te dragen in Zuid-Azië!

HVC ondersteunt, traint en bemoedigt lokale evangelisten om het Woord van

God te brengen in landen als India, Pakistan, China, Bangladesh en Nepal. Velen

van hen leven in grote armoede. Ondanks felle tegenstand gaan de evangelisten

door. HVC wil deze evangelisten graag ondersteunen door hen financiële steun

te geven en conferenties te beleggen voor bemoediging en training. Ook helpen

de evangelisten de lokale bevolking te voorzien van het broodnodige. Zij weten

namelijk als geen ander wat er lokaal nodig is.

 

Levensonderhoud

Evangelisten met kleine gemeenten kunnen niet leven van de collecteopbrengsten.

Zij kunnen hun woninghuur niet betalen en moeten bezuinigen op eten, scholing

en gezondheid. In het verleden zijn veel evangelisten van het platteland naar de

stad vertrokken, omdat daar meer te verdienen valt en het voor hen dus mak-

kelijker is om hun gezin te onderhouden. De evangelisten die op het platteland

blijven werken, voelen echter de nood van de vele dorpjes waar het Evangelie nog

nooit is geweest. ’Steun een Evangelist’ ondersteunt met een maandelijkse toelage

om in ieder geval deze mensen boven de armoedegrens te brengen. Hun leven

is hiermee nog geen vetpot. Wel helpt deze toelage hen om meer tijd te kunnen

besteden aan evangelisatiewerk in moeilijk bereikbare gebieden.

 

Trainingen en conferenties

In veel Aziatische landen heeft slechts een deel van de evangelisten een bijbel-

school gevolgd of een theologische opleiding achter de rug. Er is grote behoefte

aan trainingen die het verstaan van de Bijbel vergroten en de predikanten toe-

rusten voor hun werk onder zware omstandigheden. HVC organiseert al enige

jaren conferenties in met name Pakistan, India en Nepal. Tijdens deze regionale

pastorconferenties kunnen de evangelisten elkaar ontmoeten, voor elkaar bid-

den, verhalen delen en elkaar bemoedigen. Aan deze conferenties nemen naast

de gesponsorde evangelisten ook vaak andere lokale evangelisten deel. Tijdens de

conferenties verzorgt HVC theologische en pastorale trainingen.

 

De diaconie is in september begonnen met 20 euro per maand een evangelist te

ondersteunen.

 

Fryslân voor Moldavië

Bij deze 3-Klank ontvangt u een informatief magazine over het ZWO-project

waar wij ons met de classis en heel veel andere kerkelijke gemeenten in Fries-

land de komende 3 jaar aan verbinden, Moldavië. In een vorige 3-klank kon u

hier ook al wat over lezen. In dit magazine staan onder andere de projecten in

Moldavië vermeld die ondersteund gaan worden. Hiermee hopen we alvast wat

informatie te verschaffen over Fryslan voor Moldavië. Er is ook een speciale web-

site in de maak, hierover in een later stadium meer. De diaconie zal regelmatig

aandacht vragen voor ondersteuning van dit armste land van Europa. 

 

De 3-Klank juli / augustus 2022

Geplaatst vrijdag 01-07-2022

Opbrengsten collecten

- 22 mei: Missionair werk € 37,50

- 29 mei: Jong Protestant € 36,40

- Friese rijders voor Oekraïne: € 750,00 bijgedragen.

- Noodhulp Afrika: de diaconie heeft aan 3 goede doelen (Kerk in Actie, Medair,

Rode Kruis) elk 500 euro overgemaakt voor noodhulp door dreigende hongersnood.

 

Komende collecten

Zondag 3 juli Werelddiaconaat: India: Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten.

Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een Indiase partnerorganisatie

wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem

doorbreken. De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding,

muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren

hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het

verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen

en ouders de armoede te doorbreken.

 

Zondag 14 augustus Zending: Egypte: De kerk staat op tegen armoede in het dorp

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma

motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen

om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In

elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere

gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen

georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen

worden gerepareerd.

 

Zondag 4 september Werelddiaconaat: Myanmar: Een volwaardige plek voor mensen

met een beperking

Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene,

zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast

te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen

niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij

het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting

en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek

kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.

 

Fryslân voor Moldavië

Eind juni 2022 was er een bijeenkomst voor alle Friese diaconieën/ZWO-commissies

om de aftrap te geven voor Fryslân voor Moldavië, in navolging van Fryslan voor

Rwanda. Tijdens deze bijeenkomst waren mensen uit heel Friesland aanwezig,

die allemaal de intentie hebben de komende 3 jaar met hun kerk projecten van

Kerk in Actie in Moldavie te gaan ondersteunen. Vanuit 1 van deze projecten,

Moldovian Christian Aid, waren 3 jongeren overgekomen uit Moldavie om te

vertellen wat zij doen als vrijwilliger voor MCA. Heel mooi om te zien dat deze

jongeren al vanaf hun 10e jaar vrijwilligerswerk doen door ouderen met allerlei

werkzaamheden en middelen te ondersteunen. Als diaconie Arum/Kimswert

gaan wij de komende 3 jaar ook met deze projecten aan de slag, mooi om te weten

dat heel Friesland meedoet, zodat we elkaar kunnen inspireren en van elkaar

kunnen leren! In september hoort u meer over Fryslân voor Moldavië.

 

ZWO-nieuws

Geplaatst maandag 13-06-2022

Fryslân foar Rwanda wordt per 1 september 2022 afgesloten, sinds december

2018 voerde Friesland actie voor Rwanda. Tot en met april 2022 brachten

76 kerkelijke gemeenten samen € 258.284,00 bij elkaar voor het werk van Kerk in

Actie in Rwanda. Wat een fantastische opbrengst!

Vanaf 1 september gaat de ZWO-classis Franeker voor 3 jaar Moldavië onder-

steunen, zoals ook al vermeld in de vorige 3-Klank. Tijdens de regionale bij-

eenkomst in Sexbierum hebben we informatie gekregen over de projecten in

Moldavië die we gaan bijstaan: 

- Kerk helpt kwetsbare mensen (Moldovan Christian Aid):

Veel kinderen en ouderen blijven alleen achter, omdat veel ouders in het bui-

tenland werken vanwege de slechte economische situatie in Moldavië. Hoewel

kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en

ouderen zijn. MCA ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven

en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen.

 

- Kinderen en ouderen worden gezien (Bethania):

Bij het dagcentrum van de christelijke organisatie Bethania ontvangen kwetsbare

kinderen hulp bij het maken van hun huiswerk, een maaltijd en krijgen ze psychosociale

hulp aangeboden. Ook is er een tienerclub en worden er in de schoolvakantie zomerdagkampen georganiseerd. Door middel van educatie en recreatief bezig zijn, wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in

gevaar wordt gebracht. Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum ook de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd.

 

- Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen (Home Care):

Home Care geeft zorg aan sociaal kwetsbare mensen en komt op voor hun rechten,

door middel van het verstrekken van thuiszorg voor ongeneeslijk zieke mensen en het ondersteunen van mantelzorgers. Ook zorgen ze voor medische hulpmiddelen zoals

krukken of rolstoelen.

 

- Kerken geven kinderen een toekomst (Youth for Christ):

Kerken en Youth for Christ hebben de handen ineengeslagen om kinderen een betere

toekomst te geven. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die

ingericht zijn in kerken. Ze krijgen er volop aandacht en zorg, een gezonde maaltijd en

hulp bij hun huiswerk. Ook kunnen ze sporten en zijn er creatieve activiteiten onder

leiding van opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat

het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor de rest

van hun leven. Er zijn in Moldavië 45 kinderdagcentra waar 1.400 kinderen opgevangen worden.

 

Nieuw ZWO-project vanuit classis Fryslân

Geplaatst maandag 25-04-2022

Na een aantal jaren vanuit de classis diverse projecten, samenwerkingen en

uitwisselingen in Rwanda te hebben gesteund, was er tijdens de regionale classisavond

van de ZWO informatie over het ondersteunen van een nieuw land:

Libanon, Moldavië of Bangladesh. Na een toelichting over de landen leidde

oud-consulent Evelien Vrolijk het moment om tot een keuze te komen. De keuze

tekende zich vrij snel af, al werd het richting het einde toch nog spannend. Nadat

er stil werd gestaan bij de afwegingen om voor de één of de ander te kiezen werd

het duidelijk: Fryslân gaat Rwanda verruilen voor... Moldavië! Het armste land

van Europa waar voor de oorlog in Oekraïne al veel nood was. We hopen de

komende jaren met hen op te lopen; biddend, gevend, meelevend.