Nieuws diakonaat - tot 1 jaar terug

Nieuws                    Collecterooster                    Komende kerkdiensten

 

De 3-Klank febr. 2021

Geplaatst dinsdag 09-03-2021

Bijdragen vanuit de diaconie

In december heeft de diaconie een aantal doelen ondersteund met een gift van

100 euro per doel:

- Fonds Kinderhulp - hulp aan kinderen in armoede in Nederland

- Bartimeusfonds - kinderen met visuele beperking in Nederland

- Tear - armoedebestrijding, noodhulp en wederopbouw in ontwikkelingslanden

- Stichting Vrienden van Effatha - dove kinderen in ontwikkelingslanden recht

  op onderwijs

- Leger des Heils

- De Regenboog Groep - hulp aan mensen die tussen de vangnetten door vallen,

  dak- en thuislozen

- Nederlands Bijbelgenootschap - Midden-Oosten kerstactie

- Stichting Ontmoeting - maatschappelijk, sociaal Nederland

- Liliane fonds - kinderen met een handicap in arme landen

- Oiko Credit - kredieten voor micro-ondernemers in ontwikkelingslanden

- UNHCR - VN Vluchtelingenorganisatie

- Heifer - stop honger, help een boer

- De Besorhoeve - opvang mensen met psychosociale problematiek

- Stichting Hulp Oost-Europa

- Medair - Noodhulp op de meest afgelegen en geteisterde plaatsen

- Mercy Ships - medische zorg voor allerarmsten; operaties vinden plaats op een

  schip.

 

Daarnaast hebben we het Provinciaal Bijdragen Advies Fryslân PKN gevolgd

en naar diverse lokale (Friese) initiatieven de voorgestelde bijdrage overgemaakt

(o.a. Solidair Friesland, inloophuizen).

Kerk in Actie deed in november een oproep aan de diaconieën om het gemis

aan collecte-inkomsten te compenseren door dit als diaconie aan te vullen. Wij

hebben gemeend hier gehoor aan te moeten geven en € 1000,00 als compensatie

overgemaakt aan Kerk in Actie.

 

Naar de Kerstcollecte van 25 december jl. is € 500,00 gedoneerd:

Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden

bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn

hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op

zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Kerken staan op

omdat ze geloven in een beter leven voor deze kinderen. Juist met advent leven

we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind.

In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. We helpen de kinderen

met voedsel, kleding en onderwijs en we proberen hen op een betere plek te

krijgen.

 

Komende collecten

(Zolang we geen fysieke collecten kunnen houden in de kerk, maakt de diaconie

€ 50,00 per collectedoel over; u kunt zelf bijdragen via de website van kerk in

actie www.kerkinactie.nl of uw gift overmaken op het rekeningnummer van de

diaconie NL54 RABO 0118 3725 48 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Arum-Kimswerd 

o.v.v. diaconie):

 

7 februari: Werelddiaconaat, Bangladesh

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering

zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen

de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor

hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een

ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen

voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand

zijn tegen storm en regen.

 

14 februari: Noodhulp, Ethiopië: Dorpswinkel voorkomt voedselhulp in Ethiopië

De Ethiopische kerk en hulporganisatie zetten zich in om Ethiopische gezinnen te

leren overleven in gebieden die maanden lang extreem droog zijn, zodat ze niet

steeds de honger hoeven te ontvluchten of afhankelijk blijven van voedselhulp.

Misira (22) en Muntaha (23) kregen samen met nog drie andere vrouwen de kans een

winkel te starten in hun afgelegen dorp in het droge zuiden van Ethiopië. Zij kregen een

startkapitaal van 300 euro en legden zelf elk 40 euro in. Met de start van kleine winkels

en restaurants, hoopt Kerk in Actie de inwoners minder afhankelijk te maken van

voedselhulp. Misira vertelt trots: ”In zes maanden tijd hebben we met z’n vijven

ruim € 900,00 winst gemaakt. We hebben van de kerk

geleerd hoe je een winkel beheert en winstgevend maakt. Wij waren niet gewend

om te sparen. Nu weten we dat het verstandig is om een deel van de winst opzij

te zetten op de bank. De meeste producten kopen we in de stad hier 80 kilometer

verderop: suiker, zeep, meel en snoepgoed. We reizen met de brommer en de bus

om daar inkopen te kunnen doen. Best een lange reis, maar het is de moeite wel

waard. De groenten zoals rijst, aardappelen, tomaten en uien kopen we in bij de

boeren uit ons dorp, die ze hebben leren verbouwen met irrigatie.”

- voor € 30,00 leert een vrouw een winkel of restaurant starten

- voor € 663,00 kunnen vijf vrouwen een restaurant beginnen in hun dorp

- voor € 20,00 leert een vrouw deelnemen aan een spaargroep

Uw bijdrage voor dit werk is welkom door een gift over te maken op NL 89

ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Ethiopië. Kijk voor meer informatie

op www.kerkinactie.nl/ethiopie.

 

21 februari: Werelddiaconaat, Moldavië (40-dagentijd; zie ook Kerk in Actie in

de 40 dagen - 7 werken van barmhartigheid, in De 3-Klank van febr. 2021 onder Mededelingen en Verslagen). Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen.

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid

dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren.

Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen.

Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en

aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met

hun verhaal terecht kunnen.

 

28 februari: Missionair Werk, Nederland (40-dagentijd)

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Dat betekent niet

dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve

vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij

waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt

deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente,

want ’oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160

pioniersplekken ontstaan.

 

7 maart: Zending, Libanon (40-dagentijd)

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen

relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben

vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit

opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/

Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie

als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie.

Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente

te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten!

 

De 3-Klank januari 2021

Geplaatst maandag 28-12-2020

Komende collecten 

(Indien we niet fysiek kunnen collecteren in de kerk, maakt de diaconie 50 euro

per collecte over naar onderstaande doelen; u kunt bijdragen door een gift over

te maken naar de diaconie, zie rekeningnummer achterin deze 3-Klank.)

 

17 januari: Goed toegerust aan de slag in de kerk-Ondersteuning gemeenten

In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief op allerlei terreinen:

van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en

van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de Protestantse

Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen.

Steeds meer ontwikkelt de Protestantse Kerk ook online trainingen, e-learnings

en webinars. Daardoor kunnen tijdens de coronacrisis trainingen, met de nodige

aanpassingen, toch doorgaan. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk 

hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ervaringen uit.

 

24 januari Missionair werk

Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt.

Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in

het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van

betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is

voor álle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.

 

De 3-Klank december 2020

Geplaatst dinsdag 24-11-2020

Komende collecten

29 november (1e Advent): - Kinderen in de knel - Oekraïne, School van onze dromen

Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen

in staatsinternaten, die moeite hebben om een echt gezinsvervangend

huis te zijn. Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat

voor basis- en middelbaar onderwijs in Vynnyky had moeite met de minimale

voorzieningen voor de kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was

slecht, het personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. Directrice

Liliya Svystovych richtte daarom de School of our Dream Vynnyky op om deze

kinderen betere kansen te geven. Deze school zet zich in om het speciaal onderwijs

in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een

goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders, voogden

of verzorgers. Het personeel leert om te gaan met de sociale problemen en

gedragsproblemen. Er is een uitwisseling met een school in Polen, die zich hier

ook voor inzet. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, schone

en vrolijke leefomgeving voor kinderen. 

 

06 december (2e Advent): – Kinderen in de knel - Kinderen betrekken bij diaconaat

Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets

van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er

wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie

wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken. Dat

doen we met Kids in Actie. Bij Kids in Actie speelt Rainbow, de duif, een centrale

rol. Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver

weg. Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk in Actie creatieve ideeën en materialen

voor plaatselijke kerken om kinderen te betrekken bij diaconaat.

 

20 december (4e Advent): Daarom Kerst - Iedereen welkom op het Kerstfeest!

Voor christenen draait het kerstfeest om de geboorte van Christus. In Hem gaf

God licht in het donker. Dat mogen we doorgeven en delen met de mensen om

ons heen. De Protestantse Kerk wil een open, uitnodigende kerk zijn. Om ook dit

jaar, ondanks de coronamaatregelen, de boodschap van Kerst te kunnen delen,

heeft de Protestantse Kerk met ‘Daarom Kerst’ diverse materialen gemaakt om

mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de échte kerstboodschap.

Zoals de cd’s van ’Daarom Kerst’, speciaal bedoeld om uit te delen

aan buren of vrienden. Voor kinderen is een eigen cd gemaakt.

 

25 december (1e Kerstdag): Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo wachten duizenden

bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie

in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren

noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel

wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren

baby’s en chronische zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er

onveilig en er is veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen. Via partnerorganisaties

helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding.

Ook krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij het aanvragen van

documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Waar mogelijk worden

vluchtelingen geholpen naar een betere plek. 

Voedselbankactie in de week van Dankdag voor gewas en arbeid

Ook dit jaar stond er in de 1e week van november weer een boodschappenkar bij de Spar om producten te doneren voor de Voedselbank Bolsward e.o. De kar

werd goed gevuld met allerlei soorten producten, van koffie tot wasmiddel. Met een record aantal dozen en kratten vertrokken we naar de loods van de Voedselbank in Bolsward.

Dit kwam vooral doordat Feike Tolsma nog een heel aantal

kratten met producten doneerde, Feike, namens de Voedselbank heel hartelijk dank hiervoor! En ook iedereen die iets in

de kar heeft gelegd, heel hartelijk dank namens de afnemers van de voedselpakketten!

Een dankwoord nog van de Voedselbank:

”Wij van voedselbank ’BOLSWARD e.o.’ willen jullie heel hartelijk bedanken voor jullie

inzet. Willen jullie onze dank overbrengen aan ieder die aan dit mooie resultaat heeft meegewerkt. Heel fijn dat jullie ons weer hebben willen steunen. Wij zijn er blij mee!

Succes bij het diaconale werk.

Hartelijke groet, Lolke Dijkstra, Voedselbank BOLSWARD e.o."

 

Adventskalender 2020

Bij deze 3-Klank ontvangt u namens de diaconie een Adventskalender om deze

decembermaand de Advents- en Kersttijd extra inhoud te geven. We hopen dat u

deze kalender op prijs stelt.

 

Kerst-koffieochtend

Klik hier voor meer informatie over de aangepaste Kerstviering op 22 december, in plaats van de traditionele kerst-koffieochtend, georganiseerd door de diaconie, in It Iepen Hûs.

Dit jaar vindt er een Kerstviering in de Lambertuskerk plaats.

 

De diaconie wenst u Gezegende Kerstdagen

en een Gezond, Gelovig, Hoop- en Liefdevol 2021 toe

 

De 3-Klank november 2020

Geplaatst donderdag 29-10-2020

Opbrengsten collecten

6 september: Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek (Werelddiaconaat): € 60,30

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen

christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen

veel Bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen

en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers,

kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op.

 

13 september: Nederland – Kliederkerk geeft hoop (JOP-Jeugdwerk) € 45,05

’Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere vrouw vertelt ontroerd

hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk

weer weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is

niet voor niets. Meer dan de helft van de Kliederkerk-bezoekers is niet betrokken

bij de kerk, bijna éénderde is niet-gelovig.

 

20 september: Wereldwijd - Versterk de kerk (Zending) € 50,00

Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn: een baken

van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. Dat is echter

niet voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd is

in een land waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in verdrukking

leven. Kerk in Actie ondersteunt deze kerken in de minderheid, bijvoorbeeld

bij het opleiden van predikanten, bij het bieden van diaconaat en noodhulp of

bij het weer opbouwen van kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen

regio’s.

 

20 september: Collecte kerk - Slaapzakken voor Lesbos: door diaconie verhoogd naar € 50,00

Vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos werd halverwege september

vrijwel volledig verwoest door verschillende branden. De bewoners

waren hierdoor gedwongen om massaal het kamp te verlaten. Ruim 13.000

mensen hebben hierdoor een tekort aan voedsel, water en onderdak.

 

27 september: Wereldwijd - Verlangen naar vrede (Vredesweek) € 39,95

Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor

bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord

worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp

of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te

ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen.

 

4 oktober: Startzondag - Stichting Bootvluchteling € 250,00

 

11 oktober: Israël - Leren door ontmoeting en dialoog (Kerk en Israël) € 36,00

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element

van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het

christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het

alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal.

 

Komende collecten

1 november: Sterke vrouwen opleiden op Papoea

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun

land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij

waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis

en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering

in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen

praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer

vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk

en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.

 

8 november:  Opvoeden doe je niet alleen

Ook in de geloofsopvoeding hebben ouders anderen om hen heen nodig, een

geloofsgemeenschap die hen ondersteunt en ruimte biedt om ervaringen uit te

wisselen. De kerk is zo’n plek waar ouders hun geloof kunnen delen en levend

houden, hun opvoedvragen kunnen delen en bemoedigd kunnen worden door

anderen. Jong Protestants heeft materiaal ontwikkeld om het geloofsgesprek

tussen ouders en kinderen te stimuleren. Omdat de rol van vaders in de levens

van jonge kinderen nogal eens wordt onderschat, zijn er ook speciaal materialen

gemaakt rond het vaderschap en geloofsopvoeding. Daarnaast worden

kerken ondersteund om een plek te zijn waar gezinnen zich thuis voelen en

gehoord weten.

 

22 november : Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is

de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden

van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van

de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het

belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord. Om gemeenteleden

toe te rusten in hun pastorale taken heeft Protestantse Kerk materialen en trainingen

ontwikkeld. Zoals de training ‘Leiding van uitvaarten’, waar ingegaan

wordt op wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart, zoals het gesprek

met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook het spreken

in het openbaar. Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures,

gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties

voor het organiseren van pastorale activiteiten.

 

29 november: (1e Advent) - Kinderen in de knel - Oekraïne, School van onze dromen

Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen

in staatsinternaten, die moeite hebben om een echt gezinsvervangend

huis te zijn.

Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat voor basis-

en middelbaar onderwijs in Vynnyky had moeite met de minimale voorzieningen

voor de kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was slecht,

het personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. Directrice Liliya

Svystovych richtte daarom de School of our Dream Vynnyky op om deze kinderen

betere kansen te geven. Deze school zet zich in om het speciaal onderwijs in

internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede,

liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders, voogden

of verzorgers. Het personeel leert om te gaan met de sociale problemen en

gedragsproblemen. Er is een uitwisseling met een school in Polen, die zich hier

ook voor inzet. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, schone

en vrolijke leefomgeving voor kinderen.

 

Dankdag voor gewas en arbeid 4 november: Voedselbankactie Spar

In de week van 1 november tot en met 7 november houdt de diaconie in het kader

van de Dankdag voor gewas en arbeid weer een inzameling voor de Voedselbank

Bolsward.

U kunt uw aankopen doen bij de Spar en in het daarvoor bestemde winkelwagentje

vooraan in de winkel deponeren.

Hierbij denken we aan de volgende artikelen:

- Conserven, soep, peulvruchten en groenten in blik

- Pasta, rijst en granen

- Pastamix, saus en droge kruidenmixen

- Zeep, schoonmaakmiddel en wasmiddel

- Babyvoeding

- Koffie, suiker en thee

 

Alvast heel hartelijk dank namens de Voedselbank Bolsward voor uw bijdrage!

 

De 3-Klank oktober 2020

Geplaatst dinsdag 29-09-2020

Opbrengsten collecten

05 juli: Vakantiepret voor kinderen in armoede -> € 50,00.

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie.

Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven

zij achter. Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie worden ze verrast met

een rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie.

 

09 augustus: 3 doelen (ieder € 250,00): 

- Hulp voor slachtoffers in Libanon

  Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker honderd doden en

  duizenden gewonden gevallen, de helft van de stad is beschadigd en 300.000

  mensen zijn dakloos.

- Coronacrisis treft christenen in India extra hard:

  Open Doors vroeg in de maanden juli en augustus in het bijzonder aandacht

  voor de vervolgde kerk in India. In dit land staat de kerk onder druk door groeiend

  hindoe-nationalisme en de gevolgen van de COVID19-pandemie.

- Voedselpakketten voor Hope Prison Ministry in Zuid-Afrika:

  Anna Booij uit Kaapstad (dochter van Kees en Tytsje) maakte ons attent op het

  verhaal van Annette Waagemans (55). Zij werkt voor Hope Prison Ministry in

  Zuid-Afrika, dat nu voluit geteisterd wordt door de coronapandemie. Ze hebben

  nazorgprojecten en begeleiden daarbij ex-gevangenen.

 

16 augustus: Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening, Rwanda (Zomerzending)

-> € 50,00:

Jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De Presbyteriaanse Kerk in

Rwanda heeft juist extra aandacht voor hen. Veel jongeren hebben te maken met

werkloosheid, armoede en geweld. Ze krijgen trainingen om hun talenten te ontdekken

en te versterken. De kerk leert arme gemeenteleden hoe ze met betere

landbouwmethoden en via spaargroepen hun levensomstandigheden kunnen verbeteren.

Voor mensen met trauma’s vanwege de genocide van 1994 organiseert de

kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’, zodat daders en slachtoffers weer samen verder

kunnen.

 

Komende collecten

11 oktober (verplaatst van 4 oktober) - Israëlzondag: Kies voor het leven:

De Protestantse Kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege

Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof.

Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. In Israël steunt de Protestantse

Kerk het werk van de oecumenische gemeenschap Nes Ammim, die zich inzet om

het vertrouwen tussen joden en christenen te vergroten. Bijvoorbeeld met ontmoetingsprogramma’s

voor tieners. In Nederland investeert de kerk in opbouwende

relaties met de joodse gemeenschap en verzet ze zich actief tegen het toenemende

antisemitisme, bijvoorbeeld in een gezamenlijke verklaring met de Rooms Katholieke

Kerk. Plaatselijke gemeenten worden ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen,

ontmoetingsdagen en het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg.

 

18 oktober - Landbouw in Rwanda (Werelddiaconaat):

Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda Sinds Evariste een landbouwtraining

volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter:

”Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om

groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering

en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor

moeilijke tijden.” De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te

leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik

van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels

en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, paprika’s, bieten, bonen, uien

en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk

bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde

boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt.

De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor € 160,00.

 

1 november - Sterke vrouwen in de kerk (Papoea, Zending):

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land

en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar

vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks

opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen

leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde

voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve

rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij

geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.

 

20 september Avondmaal:

Op zondag 20 september hebben we voor het eerst in lange tijd weer het Heilig

Avondmaal kunnen vieren. Samen met de Kerkenraad/Moderamen hadden we

een alternatieve deelname bedacht, zodat de kerkgangers niet van hun zitplaats

hoefden te komen. De diaconie vond het onder de huidige omstandigheden een

mooie manier om het Avondmaal te vieren. We hopen dat u dat ook zo heeft

ervaren.

 

De 3-Klank september 2020

Geplaatst maandag 07-09-2020

Komende collecten

Als alles stabiel blijft wat corona betreft, kunnen we elkaar op 6 september

weer in een ’normale’ kerkdienst ontmoeten en collecteren voor de goede doelen

die hieronder staan beschreven:

 

6 september: Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek (Werelddiaconaat)

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen

christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen

veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen

en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers,

kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert

de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren

lezen aan de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee kun kans

op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert

bovendien in werkgelegenheid voor jongeren.

 

13 september: Nederland – Kliederkerk geeft hoop (JOP-Jeugdwerk)

’Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere vrouw vertelt ontroerd

hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk

weer weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan Kliederkerken en dat

is niet voor niets. Meer dan de helft van de Kliederkerk-bezoekers is niet betrokken

bij de kerk, bijna éénderde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa’s

en oma’s maken dankzij Kliederkerk kennis met Bijbelverhalen en worden

gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Geef aan de collecte om Kliederkerk

te laten groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen van verschillende

generaties samen creatief aan de slag gaan met Bijbelverhalen om samen in het

voetspoor van Jezus te gaan.

 

20 september: Wereldwijd - Versterk de kerk (Zending)

Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn: een

baken van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. Dat is

echter niet voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd

is in een land waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in

verdrukking leven. Kerk in Actie ondersteunt deze kerken in de minderheid,

bijvoorbeeld bij het opleiden van predikanten, bij het bieden van diaconaat

en noodhulp of bij het weer opbouwen van kerken, huizen en scholen in door

geweld getroffen regio’s.

 

27 september: Wereldwijd - Verlangen naar vrede (Vredeswerk)

Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor

bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord

worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische

hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden

te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de

Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële

steun voor.

 

4 oktober: Israël - Leren door ontmoeting en dialoog (Kerk en Israël)

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element

van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de joodse wortels van

het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog

en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de

relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten

toe. Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie-

en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël

Onderweg en het internetproject De Uitdaging met stellingen, geloofsgesprekken

en interviews. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met

de joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk

humanitair project met het Centraal Joods Overleg. Uw steun via de collecte

maakt al deze activiteiten mogelijk.

 

Ander doel waaraan de diaconie heeft bijgedragen

Een sportieve ludieke actie van 4 jongeren die 5 Elfstedentochten volbrengen

voor het goede doel: het Foppe Fonds (250 euro)

De tochten die deze jongens afgelegd hebben, zijn: De (Alternatieve) Schaats-

Elfstedentocht, De Wandel-Elfstedentocht, De Step-Elfstedentocht, De Fiets-

Elfstedentocht en de Zeil-Elfstedentocht. Door deze barre tochten te volbrengen

hebben ze geld ingezameld voor het Foppe Fonds.

Het Foppe Fonds zet zich in voor kinderen voor wie sporten of spelen niet

vanzelfsprekend is vanwege hun lichamelijke of verstandelijke beperking of

omdat hun ouders door financiële omstandigheden hun kind niet kunnen laten

sporten. Door te sporten of te spelen krijgen kinderen energie en levenslust.

Door het geven van een bijdrage kan het Foppe Fonds ervoor zorgen dat een

kind weer straalt en plezier heeft. Zelfs als het allemaal even niet gemakkelijk

is: een kind hoort te spelen! Voor meer informatie over het Foppe Fonds kijk

op www.foppefonds.nl.

 

 De 3-Klank juli / augustus 2020 

Geplaatst donderdag 02-07-2020

Goede doelen 

In deze tijden neemt het aantal mensen dat in moeilijkheden komt, weer meer toe.

Honger, ziekte en oorlog houdt een groot deel van de wereld bezig. Als diaconie

hebben we daarom gemeend een aantal noodhulp acties te ondersteu-nen met

€ 250,00 per doel. En willen we de projecten waarvoor we in de kerk zouden

collecteren, ook ondersteunen omdat ze hard nodig zijn. Hiervoor geven we

per collecte (project volgens collecterooster Kerk in Actie) 50 euro. Dit zou ook

ongeveer de opbrengst van een ’echte’ collecte zijn.U kunt uw bijdragen voor

de collecten overmaken op de rekening van de diaco-nie: NL54 RABO 0118 3725 48

o.v.v. Diaconie. Heel hartelijk dank alvast voor uw bijdragen!

 

Noodhulp 

The Hunger ProjectDonderdag 28 mei was het World Hunger Day. Een dag die in

2011 is uitgeroe-pen door The Hunger Project om aandacht te vragen voor de ruim

820 miljoen mensen (1 op de 9 mensen) met chronische honger. En dat is hard nodig.

Want door de coronacrisis dreigt het aantal mensen met honger verder toe te

nemen, in plaats te dalen. 

De wereld heeft zichzelf dan ook een ambitieus doel

gesteld: het einde van honger in 2030. De afgelopen decennia ging het de goede

kant op: het aantal mensen met honger daalde sterk, terwijl de wereldbevolking

behoorlijk groeide. Maar de laatste vier jaar kwam er een teleurstellende omslag

in die dalende lijn: honger neemt weer toe in plaats van af. En dat komt vooral door klimaatverandering en acute crises, zoals de coronacrisis. Hierdoor zal het aantal

mensen met honger verder toenemen. Niet alleen door het coronavirus zelf, maar

vooral door de corona-maatregelen en de te verwachten economische terugval.

Het World Food Program waarschuwt voor een hongerpandemie als gevolg

van de Covid-pande-mie. De schatting: nog eens 130 miljoen mensen extra krijgen

honger. De coronacrisis slaat hard toe. Zeker op de plekken waar The Hunger Project

werkt: dorpen op het platteland van Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Plekken waar de gezondheidszorg gegarandeerd niet tegen het virus is opgewassen. Zonder toegang

tot een kraan en waar goede informatie mondjesmaat verkrijgbaar is. En waar

social distancing eigenlijk geen haalbare optie is zonder buffers of een sociaal

vangnet. 

Waar veel mensen ’hand-to-mouth’ leven: een dag niet gewerkt, is een dag niet gegeten.

En waar het juist nú oogsttijd of tijd om te planten is. Waardoor nu verplicht binnen

blijven niet alleen betekent dat er vandaag geen eten op tafel komt, maar ook de komende maanden niet. Het doel van Zero Hunger in 2030 lijkt verder uit zicht te raken.

En dat kunnen we niet laten gebeuren.The Hunger Project is met man en macht

aan het werk. Zodat zoveel mogelijk mensen weten hoe zij zichzelf en hun gezin

kunnen beschermen tegen het coro-navirus. Maar ook om te voorkomen

dat – door het virus en de gevolgen van de maatregelen – meer mensen onder de armoedegrens terecht komen, en honger toeneemt. Daarbij zien we drie grote kansen,

die we dan ook volop inzetten in deze nieuwe strijd:

 

1. Mensen komen zelf in actie 

Het belangrijkste ingrediënt voor het einde van honger zijn mensen met honger zelf.

Mensen die geloven dat het anders kan. Die verandering in gang zetten en anderen i

nspireren. En zo samen hun dorp vooruit helpen.

 

The Hunger Project trainde de afgelopen jaren bijna 500.000 lokale vrijwilligers in

Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Dat zijn niet een paar mensen - dat is een beweging.

Een gouden netwerk van gemotiveerde en ervaren vrijwilligers.Juist zij staan nu

voorop in de frontlinies van hun dorpen. Ze kennen de lokale si-tuatie, weten wie wat

het meeste nodig heeft, werken goed samen en zijn getraind om een leiderschapsrol

op te pakken. Met coaching op afstand van onze lokale experts maken zij het verschil

voor hun 16,5 miljoen dorpsgenoten. En komen in actie voor Covid-vrije dorpen, door bijvoorbeeld:

· juiste en begrijpelijke informatie verspreiden

· kennis delen over het  belang van handen wassen en hygiëne maatregelen én

  door de lokale aanleg van mobiele handenwas-stations met zeep

· boeren ondersteunen bij veilig zaaien en oogsten, rurale banken openhouden en

  zelfgebouwde voedselbanken zo goed mogelijk vullen, zodat de dorpen zijn voorbereid op

  mogelijke voedselschaarste 

· de toename van de risico’s op huiselijk geweld en kindhuwelijken in tijden van crisis

  bespreekbaar maken en samen oplossingen bedenken. 

 

2. Vrouwen aan zet

Voedselschaarste en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zijn onlosmakelijk

met elkaar verbonden. Want hoewel vrouwen een cruciale rol hebben in de

voedselproductie en het voeden van hun gezin, worden zij op veel plekken syste-matisch buitengesloten van onderwijs, geld of invloedrijke posities. Veel potenti-eel blijft zo

onbenut. The Hunger Project moedigt vrouwen aan om hun stem te laten horen en zo een einde aan de honger te maken.Het overgrote deel van de door The Hunger Project

getrainde lokale leiders is vrouw. In India is dit zelfs 100%. Zij staan vooraan in de

strijd tegen Covid-vrije dorpen. 

 

3. Samenwerken met lokale overheden

The Hunger Project werkt veel samen met lokale overheden. Zij staan het dichtst bij

de mensen en het is hun taak om basisvoorzieningen zoals gezondheid, voeding en

inkomen te organiseren. Maar de praktijk op het platteland is vaak lastiger.

Met kennis over lokaal bestuur, kunnen mensen hun rechten claimen.

Zodat de dorpen krijgen wat daar lokaal nodig is.Ook u kunt onderdeel zijn van

de oplossing. Investeer in het werk van de 500.000 lokale vrijwilligers, zodat zij

een verschil kunnen maken voor hun 16,5 miljoen dorpsgenoten.

 

#Stayinreachout: als u het kunt missen, doneer dan het bedrag dat u bespaart met

dingen die u nu nog niet kunt doen: zoals een week forenzen, naar een concert

 

gaan of een stedentrip. Daarmee stelt u anderen in staat om de dingen te doen die nu

wel nodig zijn. Kijk voor meer informatie op www.thehungerproject.nl.

 

Rode Kruis: Nationaal Actieplan Coronavirus 

Nederland wordt geconfronteerd met een ongekende crisis die vraagt om een ongekend antwoord. Voor het Nederlandse Rode Kruis betekent dit de grootste hulpoperatie sinds

de Watersnoodramp. Vanaf het begin van deze crisis draaien onze hulpverleners

overuren om de meest kwetsbaren te helpen en zorgpersoneel te ondersteunen.

De medische, sociale en economische gevolgen van de coronacrisis treffen de hele samenleving en zullen dat voorlopig blijven doen.Om dit vol te kunnen houden, zullen

we de komende twaalf maanden ruim 30 miljoen euro nodig hebben.

 

Medische ondersteuning 

Tijdens deze crisis kunnen medewerkers in de zorg rekenen op de hulp van het Rode Kruis. Vrijwilligers komen in actie bij onder meer GGD’s, ziekenhuizen en huisartsenposten.

 

Onderdak

Verwacht wordt dat de komende tijd het aantal dak- en thuislozen verder toe-neemt

door de coronacrisis. Daklozen vormen nu een van de meest kwetsbare groepen,

omdat ze de middelen niet hebben om de hygiënemaatregelen na te leven en

geen veilige plek hebben om in quarantaine te gaan. 

 

Voedselpakketten en boodschappenkaarten

Door de coronacrisis zijn veel mensen plotsklaps extra kwetsbaar. Denk bijvoorbeeld

aan arbeidsmigranten, ongedocumenteerden en gezinnen die vanwege verlies

aan inkomen nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden.Om deze mensen

te helpen, delen we voedselpakketten en boodschappenkaarten uit.

Voor de boodschappenkaarten werken we samen met de Albert Heijn en voor de voedselpakketten met verschillende partners, waaronder boeren. De verse producten

die zij op dit moment moeilijk kwijtraken, gebruiken we in de voedselpakketten.

Lokale organisaties geven aan welke mensen deze hulp kun-nen gebruiken.

De hulp is specifiek bedoeld voor mensen die niet in aanmerking komen voor andere

hulp. Komen ze vermoedelijk wel in aanmerking voor meer structurele hulp, bijvoorbeeld

bij de Voedselbank, gemeenten of de GGD, dan verwijzen we ze door.

 

Boodschappen doen

Daarnaast zijn veel mensen niet in staat om zelf naar een winkel te gaan of online boodschappen te doen. Denk bijvoorbeeld aan ouderen, chronisch zieken en mensen

die in quarantaine moeten blijven.Deze mensen komen via de Rode Kruis Hulplijn in

beeld en worden gekoppeld aan een vrijwilliger in de buurt. Deze dienst verwachten

we nog een half jaar te blijven bieden.

 

Voedselbanken

Verder ondersteunen we diverse Voedselbanken in het land. Omdat een deel van de

vrijwilligers van de Voedselbank in de risicogroep zit, is op sommige locaties een

gebrek aan mankracht.

 

Psychosociale hulp

In deze moeilijke tijd is het extra belangrijk om je verhaal kwijt te kunnen.

Daarom openden we de Rode Kruis Hulplijn, waar mensen terecht kunnen met

vragen, zorgen of behoefte aan een luisterend oor. Met de Let op Elkaar-campagne

riepen we mensen op de Hulplijn in te schakelen bij zorgen om iemand in een kwetsbare positie.

 

Voedselhulp in het Caribisch gebied 

De eilanden zijn grotendeels afhankelijk van het toerisme dat vrijwel volledig stilgevallen is.

De werkeloosheid op de eilanden stijgt in snel tempo. Steeds meer huishoudens zakken

onder de armoedegrens en hebben letterlijk geen eten meer. 

 

Overige hulp in het Caribisch gebied

Er zijn Rode Kruis-afdelingen op Sint-Maarten, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Zij houden zich, afhankelijk van de situatie op ieder eiland, met één of meer van de volgende onderwerpen bezig: basisbehoeften, voorlichting, psychosociale hulp, onderdak, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne en voorbereiding op rampen (door coronacrisis stagneert de voorbereiding op het orkaanseizoen). 

 

Noodhulp Kerk in Actie

Ook is € 250,00 overgemaakt naar het noodhulpproject ’Help een stille coronaramp

voorkomen’ van Kerk in Actie. Kijk voor meer informatie op de website van Kerk in Actie:

www.kerkinactie/stille-coronaramp.

 

Projecten volgens het collecterooster Kerk in Actie (€ 50,00 per collecte)

03 mei  Noodhulp: Nigeria, traumahulp voor slachtoffers Boko Haram

10 mei  Jeugdwerk: Jong en oud leren van elkaar

24 mei  Werelddiaconaat- Oeganda nieuwe kansen voor straatkinderen

31 mei  Werelddiaconaat- Marokko, steun in de rug voor jonge open kerk

14 juni  Dorpskerken willen van betekenis zijn 

21 juni  Opvang ontheemden Colombia.

 

Komende projecten juli-augustus

05 juli: Vakantiepret voor kinderen in armoede.

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie.

Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven

zij achter. Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie worden ze verrast met een rugzak

vol verrassingen voor de zomervakantie.

 

16 augustus: Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening, Rwanda.

Jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De Presbyteriaanse Kerk in Rwanda

heeft juist extra aandacht voor hen. Veel jongeren hebben te maken met werkloosheid, armoede en geweld. Ze krijgen trainingen om hun talenten te ontdekken en te versterken.

De kerk leert arme gemeenteleden hoe ze met betere landbouwmethoden en via

spaargroepen hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. Voor mensen met

trauma’s vanwege de genocide van 1994 organiseert de kerk zogenaamde

’Lichtgroepen’, zodat daders en slachtoffers weer samen verder kunnen.

Meer informatie op: www.kerkinactie.nl.

 

Wilt u bijdragen aan één van deze projecten? Maak uw donatie over aan de diaconie Protestantse Gemeente Arum/Kimswerd, NL54 RABO 0118 3725 48 o.v.v. Diaconie. 

 

De 3-Klank mei 2020

Geplaatst donderdag 30-04-2020

In het diaconiehuis aan de Polle hebben zich nieuwe bewoners gesetteld. Het
is een alleenstaande moeder en haar dochter. Hopelijk voelen ze zich gauw
thuis in Arum.


De diaconie heeft een aantal giften overgemaakt naar goede doelen: 250 euro
per doel naar de Voedselbank, Artsen zonder Grenzen en World Vision (noodhulp
in Syrie, Idlib). Verder 50 euro aan de diaconale classis.


Wilt u in deze tijd, waarin we ’s zondags niet kunnen collecteren voor diaconale
doeleinden, toch een bijdrage geven aan diaconale projecten? Dan kunt
u natuurlijk altijd een bedrag overschrijven naar het rekeningnummer van de
diaconie: NL54RABO 0118 3725 48 o.v.v. diaconie. Wij zorgen er dan voor
dat een passend goed doel uitgezocht wordt.
Ook kunt u nog steeds een bijdrage overmaken aan Stichting Bootvluchteling,
rekeningnummer NL97RBRB 0918 9326 37 of via de website www.bootvluchteling.nl.

Ook kunt u op de website van Kerk in Actie lezen over diverse actuele goede doelen en

van daaruit een bijdrage overmaken.


Nog speciaal willen we onder de aandacht brengen de noodhulp tegen de wereldwijde
strijd tegen corona:
Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen. Ook op plekken waar nauwelijks
zorg is. Een ramp van ongekende omvang dreigt te ontstaan in veel
landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Lokale kerken staan op om erger
te voorkomen. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven en zo te voorkomen
dat er verdere besmetting plaatsvindt. Of door medische hulp te bieden aan
mensen die daar anders geen toegang tot hebben. Steeds meer organisaties en
kerken vragen Kerk in Actie om hen hierbij te ondersteunen. Wij kunnen dat
niet zonder u! Kom ook in actie, door te bidden en gul te geven in de collecte.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in
Actie o.v.v. ’Wereldwijd strijden tegen corona’. Of online via kerkenactie.nl/noodhulpcorona

 

De 3-Klank maart 2020

Geplaatst woensdag 26-02-2020

Komende collecten
01 maart: Voorjaarszending: de kracht van bijbelverhalen in de Golfstaten

In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit
landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd.
Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint
voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode
waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek
gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die
vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.


08 maart: Missionair werk

Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een

kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we

geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap

naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de

mensen toe gaan.
Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de context en
de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke
geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten,
maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt
startende pioniersplekken.


15 maart: Noodhulp: Onze kerk in actie voor veiligheid en vrede in Zuid-Soedan

Na twintig jaar oorlog vierde Zuid-Soedan in 2011 haar onafhankelijkheid.
Anderhalf jaar later barstte het geweld opnieuw los. Sindsdien zijn
50.000 mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn weer op de vlucht geslagen
in eigen land, vooral vrouwen en kinderen. In het noorden verblijven
veel vrouwen en kinderen in vluchtelingenkampen. De Lutherse Wereldfederatie
zet hier speciale centra op voor kinderen, waar ze les krijgen, veilig kunnen
spelen en trauma’s leren verwerken. Nile Hope bouwt waterputten en
wc’s voor 11.000 mensen. Ze leren mensen hoe ze die moeten onderhouden
en gebruiken. Vrouwen staan er vaak alleen voor met hun gezin. Faith Line
Ministries traint vrouwen en jongeren om een eigen inkomen te verdienen,
bijvoorbeeld met zeep maken, zeefdrukken, als imker of naaister. Ook leren
ze hoe ze meer voedsel kunnen verbouwen in dit droge land. Veel vrouwen
en jongeren willen zich graag inzetten voor vrede en democratie in hun land.
Omdat ze nooit geleerd hebben hoe ze dat moeten aanpakken, krijgen ze daar

voorlichting over. De mensen in Zuid-Soedan snakken naar vrede. Wilt u hen
daarbij steunen?
- Voor 30 euro leert iemand een waterput onderhouden
- Een gemeenschappelijk toilet kost € 700,00
- De reparatie van een waterput kost € 1.000,00


22 maart: Binnenlands diaconaat: Vakanties met aandacht.

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim

2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week

vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en

mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500
ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel
te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een

luisterend oor.
Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk
mensen genieten van een zorgeloze vakantie.


29 maart: Werelddiaconaat: Vakonderwijs voor straatmeisjes in Ghana

In Ghana leven ruim 25.000 kinderen op straat in de hoofdstad Accra. De Ghanese
organisatie AG Care vangt straatmeisjes op en jonge kinderen van tienermoeders.
Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan de opvang van 40 meisjes
in het opvangcentrum Lifeline in Accra. De meisjes leren een praktisch vak in
tien maanden tijd: naaien, sieraden maken, kappersvak. Een deel van de meisjes
keert terug naar het geboortedorp om een nieuw bestaan op te bouwen.
- Een maand lang eten voor één meisje kost € 36,00
- Materiaal voor een vaktraining kost € 53,00
- Een meisje een jaar lang begeleiden na terugkeer kost € 65,00


5 april: JOP: Jongeren doorleven het paasverhaal

Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de

boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde

een verrassend spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met

’Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten
af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Maar liefst 2.000 jongeren
uit heel Nederland deden afgelopen jaar mee.

 

De 3-Klank februari 2020

Geplaatst vrijdag 31-01-2020

Opbrengsten collecten
24 november: Pastoraat - Eenzaamheid draaglijk maken: € 99,40

Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in plaatselijke gemeenten.

Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis aan echte, betekenisvolle contacten en
relaties. Eenzaamheid komt veel voor bij ouderen, en bij mensen die hun partner
hebben verloren door dood of scheiding. Ook lager opgeleiden en migranten
zijn vaker dan gemiddeld eenzaam. In veel, zo niet in alle lokale kerken, zijn wel

activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken.

De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte.

 

1 december: Aidswezen in Zambia: € 78,70

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Gezinnen met kinderen

onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze

kinderen, als hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden staan veel weeskinderen er alleen voor.
De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om
te kijken. Kerkleiders worden getraind en kinderen praktisch ondersteund.


8 december: onderwijs voor werkende kinderen in Colombia: € 30,65

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten iedere dag zwaar en gevaarlijk
werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik,
zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de
markt of in de vuilnis. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting Kleine
Arbeider, partner van Kerk in Actie, geeft de kinderen onderwijs en maakt ze
meer weerbaar, om hun kansen op een betere toekomst te vergroten.


15 december: Stabiel thuis voor kinderen in Nederland: € 90,00

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. In jeugddorp De Glind
wonen 120 getraumatiseerde en kwetsbare kinderen en jongeren die door allerlei
problemen niet meer thuis kunnen wonen. Ze worden opgevangen in
gezinshuizen, die gerund worden door ouders die er vierentwintig uur per dag
en zeven dagen per week zijn.


22 december: vluchtelingkinderen in Myanmar: € 80,70

Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen,

vooral etnische minderheden, de grens met Thailand over gevlucht.

Kerk in Actie steunt bij de organisatie Mae Tao Clinic (MTC) het werk wat zich

vooral richt op de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van

Myanmar en Thailand.


25 december: geef licht aan kinderen in Moldavië: € 61,35

Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië werkt ongeveer een kwart

van de bevolking in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven dikwijls alleen

achter, er is niemand die voor ze zorgt. Alleenstaande ouderen worden hard

getroffen door de economische crisis, kunnen niet in hun eigen levensonderhoud

voorzien en kinderen groeien op zonder of met weinig ouderlijk toezicht.


Komende collecten
2 februari: Werelddiaconaat - Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen.
De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is
er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda
steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.

Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen
coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand
het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee
krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze
maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen
visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens èn natuur.

 

9 februari: Catechese en educatie - Relevant en modern trainingsaanbod

In lokale kerken zijn allerlei mensen actief als ambtsdrager, predikant, jeugdleider
of op andere terreinen. Zij kunnen soms best een steuntje in de rug gebruiken
op het gebied van kennis, ideeën en ondersteuning bij de invulling van hun
taak. De Academie van de Protestantse Kerk heeft een relevant en modern
aanbod van trainingen voor professionals en vrijwilligers in de kerk. De ’blended
training’ Nieuwe Ambtsdragers, bestaat uit een interactieve e-learning en
uit bijeenkomsten. Naast toepassing en verdieping is er altijd volop ruimte
voor uitwisseling.


16 februari: Werelddiaconaat - Landbouw in Kameroen

Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk in het droge

Noord-Kameroen in West-Afrika. In een gebied zo groot als Nederland komen 250.000 christenen samen in 1.300 kerken. Ze spreken vijftien verschillende lokale talen.

De meeste kerken worden geleid door voorgangers zonder opleiding.

De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden, in materieel

én in geestelijk opzicht. De kerk traint de bevolking in duurzame landbouw en stimuleert
boeren en boerinnen om meer met elkaar samen te werken. Ook kunnen zestig
studenten ieder jaar theologisch onderwijs volgen, om opgeleid te worden tot
goede voorgangers die oog hebben voor wat er speelt in Noord-Kameroen. In
vijftig jaar tijd zijn inmiddels ruim 300 voorgangers opgeleid.


23 februari: Binnenlands Diaconaat - Hulp en perspectief voor mensen zonder
papieren

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder
verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een
mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, bijvoorbeeld omdat het land
van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland
leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt
en uitgezet te worden. Diverse kerkelijke initiatieven helpen ongedocumenteerden
met informatie, advies en scholing en stimuleren hun zelfredzaamheid.
Ook helpen zij bij nieuwe asielprocedures. Kerk in Actie ondersteunt deze
initiatieven:

- Wereldhuis Amsterdam
- Stap Verder- Amsterdam Zuidoost
- Pauluskerk Rotterdam
- Ondersteuning mensen zonder verblijfspapieren
- Stek Den Haag- tijdelijke opvang in De Halte
- Villa Vrede Utrecht
- INLIA- hulp aan dakloze vluchtelingen
- Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt - meldpunt vreemdelingendetentie.

 

Giften 2019
Aan het eind van 2019 heeft de diaconie weer een aantal goede doelen gesteund
met een gift. Vanuit de PKN Fryslân, die een Provinciaal Bijdragenadvies had
geschreven, zijn een aantal provinciale goede doelen van een gift voorzien.
Dit zijn bijvoorbeeld Aanloophuis Oer de Brêge in Heerenveen, Budgetmaatje
Fryslân, Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân.
Daarnaast hebben we nog nationale en internationale organisaties ondersteund
zoals Fonds Slachtofferhulp, Stichting Red een Kind, Heifer (stop honger, help een boer), Stichting Mensenkinderen, Alzheimerstichting, In de Bres (GGZ), Edukans,

SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk), HCR (Stichting Hulpverlening door

Christenen in Roemenië).

Voor de volledige lijsten kunt u contact opnemen met één van de diakenen.

 

De 3-Klank januari 2020

Geplaatst donderdag 02-01-2020

Komende collecten volgens collecterooster Kerk in Actie:
19 januari: Missionair -  Een goed verhaal

In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. De Bijbel

is voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie.

Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld

als het gaat om de zorg voor de ander, onze naaste of de omgang met de natuur.

Bijbelse verhalen nodigen ons uit om deze te vertalen naar ons eigen leven en ze

te delen met de mensen om ons heen. De Protestantse Kerk maakt hiervoor

ondersteunend materiaal en ontwikkelt initiatieven om bijbelgebruik te bevorderen.


26 januari: JOP

Vrijdagavond 7 februari gaan in heel Nederland 700 jeugdgroepen
met elkaar de strijd aan tijdens Sirkelslag Young. Sirkelslag Young is
een online spel van JOP, Jong Protestant, waarbij clubs en jeugdgroepen via
internet tegen andere groepen door heel Nederland spelen. Jongeren voeren als
groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de hoogste score.
Het spel is een laagdrempelige manier om ongedwongen bezig te zijn met

geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol.

Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw
en het onderlinge vertrouwen in een groep. Naast Sirkelslag YOUNG, voor
jongeren van 12 tot 16 jaar, ontwikkelt JOP ook ieder jaar een kanten klaar
Sirkelslag programma voor kinderen van 8 tot 12 jaar, Sirkelslag KIDS.

 

Maart 2018
Gedachtenishoekje
Al enige tijd staat in het gedachtenishoekje in de kerk van Arum een kaarsenstander
in de vorm van een vis. Voor de dienst is er gelegenheid om daar een
kaarsje aan te steken voor jezelf, een dierbare, de wereld enz. Hier wordt veel
gebruik van gemaakt, vaak staan alle kaarsjes te branden.

In Kimswerd wordt binnenkort ook een kaarsenstander neergezet in de zelfde
vorm van de vis, zodat ook hier de gelegenheid is om een kaarsje aan te steken.
Hopelijk zullen ook hier bij de dienst vele lichtjes branden.