Nieuws diakonaat - tot 1 jaar terug

Nieuws                    Collecterooster                    Komende kerkdiensten

 

De 3-Klank december 2021

Geplaatst dinsdag 30-11-2021 

Opbrengsten collecten: 

10 oktober - Jong Protestant: Geloofsopvoeding door ouder en kerk samen € 57,40.

Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun kinderen.

Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit

gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag willen samenwerken

met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerk-organisatie van de Protestantse

Kerk, helpt kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen

na te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding.

 

17 oktober - Werelddiaconaat: Kameroen - Samen werken aan een stabiele toekomst € 39,40.

In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien

en oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens

onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun

van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee

oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betrekt

zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd

een vreedzame samenleving.

 

3 november - Dankdagcollecte Werelddiaconaat: Indonesië: Kerk versterkt werk en

positie van boeren € 150,- (van de diaconie)

Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren

zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om

door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met

steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren - in groepen - met duurzame

landbouw die meer oplevert en met spaar- en kredietgroepen. Via trainingen leren

de boeren hoe ze voor hun rechten op moeten komen.

 

7 november - Zending: Guatemala - Sterke en weerbare vrouwen € 50,- (vanuit diaconie).

Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en huiselijk

geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee

samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en

vrouwen. Het centrum biedt vrouwen een theologische opleiding waarna ze actief

kunnen worden in kerk of samenleving. Dit geeft hun zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig

hebben na huiselijk geweld.

 

21 november – Pastoraat: Omzien naar elkaar € 50,- (vanuit diaconie).

Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben

voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente

zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale

taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk

ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken

hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde

ten voeten uit.

 

28 november, 1e Advent, Werelddiaconaat: Moldavië - Kerken geven kinderen een

toekomst € 50,- (vanuit diaconie).

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar

het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om

uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ

vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen

ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt

gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

 

Komende collecten

5 december, 2e Advent, Zending: Rwanda - Opvang en scholing van kwetsbare kinderen

Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel kinderen als wees achter. ’Mama

Rose’ richtte een organisatie op die voor deze kinderen een nieuwe familie zocht.

tegenwoordig helpen ‘mama Rose’ en haar team kwetsbare kinderen, zoals kinderen

die hun ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of die zelf besmet zijn. Ze regelen

opvanggezinnen en helpen de kinderen met persoonlijke begeleiding, een zorgverzekering,

medicijnen en onderwijs. Ook geven ze voorlichting over HiV/aids

op scholen en in kerken.

 

12 december, 3e Advent, Binnenlands Diaconaat: Een stabiel thuis voor kinderen

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in

hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van

Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen

en werken aan hun toekomst. In jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de

helende kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel gewone

dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden.

 

19 december, 4e Advent, Jong Protestant: Jongeren doorleven het verhaal van Kerst

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld over zo’n zeshonderd

plaatselijke groepen, mee aan de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de

jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. in de KerstChallenge kruipen de

jongeren in de huid van bijvoorbeeld de wijzen uit het Oosten of de herders. Zo

ervaren ze het bijzondere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom

God zich verbonden heeft met kwetsbare mensen en dat Hij voor ons een leven

van vrede mogelijk maakt.

 

25 december, Kerst, Kinderen in de Knel: Kom op voor kinderen in de knel

Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op

deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand

die hen beschermt.

Kerk in Actie komt voor hen op en juist met Kerst verdienen deze kwetsbare

kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met onze kerstcollecte! In

de loop van 2021 maken we via de website en op andere manieren bekend welk

kinderproject het meest urgent is.

 

Protestantse Gemeente Arum/Kimswerd Kerk van de Maand bij Omrop Fryslân

Tijdens de maand november hadden we in het kader van Kerk van de Maand

een aangepast doel vanuit de diaconie: het Thomashuis in Arum. De bewoners

hebben een grote wens: een Beleef TV. Ten tijde van dit schrijven zijn er al heel

wat giften binnengekomen voor dit mooie doel. Indien u nog geen gift hebt overgemaakt,

maar dit wel graag wilt doen kan dit met de volgende gegevens: rekeningnummer

NL54 RABO 0118 3725 48 t.n.v. Diaconie van de Protestante

Gemeente te Arum-Kimswerd, o.v.v. Thomashuis Arum.  

 

Voedselbankactie

Ook dit jaar hielden we als diaconie weer een actie voor de Voedselbank in Bolsward e.o.

Een hele week stond er bij de Spar een winkelwagentje waar producten in gezet konden worden. Door Feike Tolsma van de Spar zijn deze goederen nog aangevuld.

De diaconie heeft alles naar de Voedselbank in Bolsward gebracht.

 

Hieronder een bedankje van het bestuurslid van de Voedselbank Bolsward, Lolke Dijkstra:

Uit naam van de ’VOEDSELBANK BOLSWARD’ e.o.

wil ik jullie hartelijk bedanken voor de ingezamelde producten voor onze voedselbank. Nu wij al geruime tijd 


de inzamelingen bij de supermarkten moeten missen en we zeker ook de eerste

maanden, i.v.m. de besmettingen, onze acties niet mogen organiseren, waarderen wij

het zeer dat jullie deze actie voor ons hebben kunnen houden. En wat weer een

geweldige opbrengst! Ook was het heel mooi om te horen dat wij, indien het

nodig is, gerust bij jullie aan mogen kloppen voor steun.

Bedankt daarvoor. Mede met deze producten kunnen wij er voor zorgen dat onze

deelnemers een goed gevuld pakket krijgen. Willen jullie onze dank overbrengen aan

allen die in Arum en Kimswerd aan het slagen van deze mooie actie hebben meegewerkt.

 

Met vriendelijke groeten,

Lolke Dijkstra,

’Voedselbank BOLSWARD e.o.’

 

Ook namens de diaconie iedereen die heeft gedoneerd, heel hartelijk dank, en ook

Spar Tolsma weer heel hartelijk dank voor de hulp!

 

Nieuwe diaken

We zijn heel erg blij dat Griet Sijtsma onze kleine diaconie wil komen versterken!

In overleg met de kerkenraad en dominee zal bekeken worden wanneer Griet

bevestigd kan worden in het ambt van diaken. Heel hartelijk welkom Griet, van

Otteline, Doekele en Simone! 

 

De 3-Klank november 2021

Geplaatst maandag 08-11--2021 

Opbrengsten collecten

5 september 2021 - Werelddiaconaat: Ghana. Een sterke kerk op een kwetsbare plek € 63,45.

Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in

de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese

kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen

te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch

vak leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen

lezen en schrijven, en leidt ze voorgangers op.

 

12 september 2021 - Missionair Werk: Jong en oud ontdekken de kliederkerk € 54,50.

De kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig

’gekliederd’: op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen

eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op en leren van

en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij kliederkerk (weer) in

aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt

de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde.

 

19 september 2021 - Zending: Syrië - De kerk als plek van hoop en herstel € 75,40.

Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië

kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad

als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor

mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk

moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel

kan blijven.

 

26 september 2021 - Vredeswerkcollecte Zending: Israël/Palestina. Joods en Palestijnse kinderen spelen samen € 68,00.

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange

conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als

‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie wil aan deze negatieve stereotypen een eind

maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze

bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities

en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.

 

3 oktober 2021 - Kerk en Israël: Kerk en Israël verbonden door gesprek en ontmoeting € 31,90.

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit.

Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van het christelijke geloof,

trekken we lessen uit de jood-christelijke traditie en bestrijden we antisemitisme.

Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting,

zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier

vorm aan door onder andere te investeren in de relatie met de Joodse gemeenschap,

bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten.

 

Andere bijdragen door diaconie

Jemen, noodhulp door MedAir - € 250,00

In Jemen is de grootste humanitaire crisis gaande sinds 2015. Meer dan 20 miljoen

mensen hebben geen voedselzekerheid. Terwijl de situatie in Afghanistan het

wereldnieuws domineert, vindt vandaag de dag de grootste humanitaire crisis ter

wereld plaats in Jemen. Door een gewapend conflict sinds 2015 verlieten ruim vier

miljoen Jemenieten hun huizen. De economie is volledig ingestort waardoor 80%

van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Zo’n 16 miljoen Jemenieten hebben

voedselonzekerheid. Terwijl het conflict doorgaat, nemen de noden van de families

in Jemen alleen maar toe.

 

Vluchtelingenkinderen in opvangkampen Griekenland (i.p.v. huis aan huis collecte

november Kerk in Actie) € 500,00

Gammele tenten, extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek

aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. En misschien wel

het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is

de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien.

Wij gunnen hen een beter leven!

 

Komende collecten

3 november 2021 - Dankdagcollecte dienst Hitzum: Voedselbank.

 

7, 14, 21 en 28 november: collecten tijdens Tsjerke fan de moanne (Omrop Fryslân):

opbrengst voor het Thomashuis in Arum.

 

5 december 2021 - 2e Advent: Zending, Rwanda. Opvang en scholing van kwetsbare kinderen

Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel kinderen als wees achter. ‘Mama

Rose’ richtte een organisatie op die voor deze kinderen een nieuwe familie zocht. tegenwoordig

helpen ‘mama Rose’ en haar team kwetsbare kinderen, zoals kinderen

die hun ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of die zelf besmet zijn. Ze regelen opvanggezinnen

en helpen de kinderen met persoonlijke begeleiding, een zorgverzekering,

medicijnen en onderwijs. Ook geven ze voorlichting over HiV/aids op scholen en

in kerken. 

 

Kerk in Actie!: www.kerkinactie.nl/projecten 

 

De 3-Klank oktober 2021

Geplaatst zaterdag 09-10-2021

Opbrengsten collecten

15 augustus - Zending: Pakistan - Christenen staan sterker in hun geloof: € 63,50

In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd

als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op

je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool

die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je

je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend

mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

 

Noodhulp na aardbeving in Haiti; vanuit diaconie: € 500,-

De bevolking van Haïti werd 14 augustus 2021 getroffen door een zware aardbeving.

Er zijn bijna 2.000 doden en meer dan 7.000 mensen raakten gewond. De

verwoesting is enorm. Meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos. Hun huizen zijn

verwoest of beschadigd. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale 

kerkelijk netwerk.

 

Komende collecten

03 oktober - Kerk en Israël-Verbonden door gesprek en ontmoeting

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit.

Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van het christelijke geloof,

trekken we lessen uit de joods-christelijke traditie en bestrijden we antisemitisme.

Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting,

zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier

vorm aan door onder andere te investeren in de relatie met de Joodse gemeenschap,

bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten.

 

10 oktober - Jong Protestant - Geloofsopvoeding door ouder en kerk samen

Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun kinderen.

Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit

gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag willen samenwerken

met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse

Kerk, helpt kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen 

na te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding.

 

17 oktober - Werelddiaconaat: Kameroen - Samen werken aan een stabiele toekomst

In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien

en oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens

onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk

in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee

oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betrekt

zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd

een vreedzame samenleving.

 

03 november - Dankdagcollecte Werelddiaconaat: Indonesië - Kerk versterkt werk en positie van boeren

Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren

zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om

door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met

steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren - in groepen - met duurzame

landbouw die meer oplevert en met spaar- en kredietgroepen. Via trainingen leren

de boeren hoe ze voor hun rechten op moeten komen.

 

07 november - Zending: Guatemala - Sterke en weerbare vrouwen

Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en huiselijk

geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee

samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en

vrouwen. Het centrum biedt vrouwen een theologische opleiding waarna ze actief

kunnen worden in kerk of samenleving. Dit geeft hun zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig

hebben na huiselijk geweld.

 

Bedankbrieven Nepalese studenten

Via de mail ontvingen we weer foto’s van 2 handgeschreven bedankbrieven van

onze 2 studenten, Anish Boram en Toshi Sherpa, die we sponsoren in Nepal. Ze

bedanken ons heel hartelijk voor onze gift ter ondersteuning van hun studie.   

 

De 3-Klank september 2021

Geplaatst dinsdag 07-09-2021 

Gehouden collectes

15 augustus 2021: Zending Pakistan - Christenen staan sterker in hun geloof; € 63,50

In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd

als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd

op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool

die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend

mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

 

Noodhulp na aardbeving Haïti; diaconie doneert € 500,00

De bevolking van Haïti werd 14 augustus 2021 getroffen door een zware aardbeving.

Er zijn bijna 2.000 doden en meer dan 7.000 mensen raakten gewond.

De verwoesting is enorm. Meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos. Hun huizen

zijn verwoest of beschadigd. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale

kerkelijk netwerk. Uw steun voor Haïti is hard nodig! In grote delen van

het land hebben mensen geen toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer

en elektriciteit. Hulp is dringend nodig maar komt moeilijk op de plek van bestemming

doordat wegen zwaar zijn beschadigd. Tropische storm Grace bereikte

Haïti daarna en bemoeilijkt de hulpverlening vanwege ondergelopen gebieden en

modderstromen.

 

Komende collectes

05 september 2021: Werelddiaconaat: Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek

Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra,

in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De

Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door

hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze

een praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert

de kerk volwassenen lezen en schrijven, en leidt ze voorgangers op.

 

12 september 2021: Missionair Werk - Jong en oud ontdekken de kliederkerk

De kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig

’gekliederd’: op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en

samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op en leren

van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij kliederkerk

(weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland

ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof,

hoop en liefde.

 

19 september 2021: Zending: Syrië - De kerk als plek van hoop en herstel

Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken

in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en

zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt

onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en

helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van

hoop en herstel kan blijven.

 

26 september 2021: Vredeswerkcollecte Zending: Israël / Palestina - Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange

conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien

als ’bezetter’ of ’terrorist’. Kerk in Actie wil aan deze negatieve stereotypen een

eind maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen.

Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis,

tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.

 

03 oktober 2021: Kerk en Israël verbonden door gesprek en ontmoeting

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit.

Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van het christelijke geloof,

trekken we lessen uit de joods-christelijke traditie en bestrijden we antisemitisme.

Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting,

zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier

vorm aan door onder andere te investeren in de relatie met de Joodse gemeenschap,

bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten.

 

Wilt u meer weten over deze of andere projecten, kijk dan eens op de website van

Kerk in Actie!: www.kerkinactie.nl/projecten 

 

De 3-Klank juli / augustus 2021

Geplaatst maandag 05-07-2021 

Opbrengsten collecten

09 mei Noodhulp Libanon/Jordanië - Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen € 40,20.

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de

meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter

moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze

regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder

andere met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn

ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker.

 

23 mei Samenwerkende Hulp Organisaties giro 555 Noodhulp Corona: € 51,85.

Hierbij doneert de diaconie 500 euro extra aan deze giro 555 actie.

 

23 mei Zending, Egypte - Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen

€ 50,00 door diaconie (oorspronkelijke collecte).

Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen

mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap

stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen. Samen lezen ze een bijbelboek

en de kinderen maken een opdracht. tijdens een groot bijbelfeest in de

kerk worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en

kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele

familie bijbellezen!

 

30 mei Open Doors € 65,10.

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt.

Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten

zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische

hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

 

30 mei Jong Protestant, Jong in Actie: kennismaken met diaconaat € 50,00 door diaconie (oorspronkelijke collecte).

Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject

van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met

een diaconaal project en gaan ze zelf ook diaconaal aan de slag. Ze ontdekken

dat de wereld groter is dan hun eigen leven, dat zij op veel plekken van betekenis

kunnen zijn en hoe verrijkend dat is. Het project geeft gemeenten handvatten

voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden.

 

Komende collecten

4 juli: Binnenlands Diaconaat, Actie Vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw

ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. wat duurt een zomervakantie

dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon

voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer

deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in

hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie

kinderen in armoede helpt.

 

15 augustus: Zending, Pakistan - Christenen staan sterker in hun geloof

In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd

als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd

op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool

die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat

zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen

ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren! 

 

De 3-Klank juni 2021

Geplaatst woensdag 02-06-2021 

Sinds 9 mei kunnen we gelukkig weer met elkaar de zondagse dienst vieren in de

kerk. De diaconie kan dus aan het eind van de dienst haar collecte houden. In mei

waren de collecten voor Kerk in Actie voor de volgende projecten:

 

02 mei: Jong Protestant: Kerk als thuisplek voor jongeren

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten

zien dat kerken die dit serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren en

jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is.

Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt

materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek

kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun

aanwezigheid en talenten impact hebben.

 

09 mei: Noodhulp: Libanon/Jordanië - Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de

meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter

moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze

regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder

andere met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn

ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker.

 

23 mei: Pinkstercollecte Zending:

Egypte - Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen

Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen

mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap

stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen. Samen lezen ze een Bijbelboek

en de kinderen maken een opdracht. tijdens een groot bijbelfeest in de

kerk worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en

kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele

familie Bijbellezen!

 

30 mei: Jong Protestant: Jong in Actie: kennismaken met diaconaat

Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject

van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met

een diaconaal project en gaan ze zelf ook diaconaal aan de slag. Ze ontdekken

dat de wereld groter is dan hun eigen leven, dat zij op veel plekken van betekenis

kunnen zijn en hoe verrijkend dat is. Het project geeft gemeenten handvatten

voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden.

 

Komende collecten:

06 juni: Werelddiaconaat: Oeganda - Kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken 

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond

van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer verdienen.

En door het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor.

Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk.

 

13 juni: Missionair Werk: Kerk voor het dorp

De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland geeft kleine

geloofsgemeenschappen een platform in hun zoektocht naar betekenisvol kerk

zijn in hun omgeving. Dat veel kerken krimpen, betekent niet dat zij niet zinvol

kunnen zijn. Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een ‘huiskamer

van het dorp’ maken, dorpsactiviteiten organiseren of deelnemen in een

dorpscoöperatie. Binnen de Dorpskerken- beweging inspireren en motiveren

kleine gemeenten elkaar.

 

20 juni: Noodhulp: Griekenland - Opvang voor gestrande vluchtelingen

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een

groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze

spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld

Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder

Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd.

Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs

aan de kinderen geven.

 

04 juli: Binnenlands Diaconaat:

Actie Vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen 

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders

geen geld hebben om eropuit te trekken. wat duurt een zomervakantie dan lang!

Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is

voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving.

Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt.

 

Samen uit de pandemie - hulp voor corona in Rwanda - (Zendingsdoel

Classis Franeker-Fryslân voor Rwanda)

Eind maart waren er weer online ontmoetingen over èn met Rwanda. Zo’n 35

Friese kerken deden mee en ontmoetten via Zoom Placide en Grace, actief in het

jeugdwerk van de Presbyteriaanse kerk. In het najaar van 2020 hadden we ze

ook gesproken. Destijds was er een strenge avondklok, waren de scholen dicht

en was erg geen uitzicht op verbetering. Het was fijn om ditmaal te horen dat de

situatie qua corona sterk verbeterd was: minder besmettingen, minder ziekenhuisopnames,

de scholen en kerken weer open en bijna geen nieuwe sterfgevallen meer.

Ook zijn de eerste vaccins binnengekomen in het land. Eind maart 2021 zijn er

inmiddels zo’n 350.000 prikken gezet. Placide vertelde op indrukwekkende wijze dat

de kerken weer open zijn en wat dat met hem doet. De kerk mag gebruik maken van

zo’n 30 procent van de capaciteit. Dat wordt echter meestal niet gehaald, omdat

mensen bang zijn om elkaar te besmetten. Kinderen onder de vijf en ouderen boven

de 60 worden overigens nog niet toegelaten vanwege hun kwetsbaarheid.

In Kigali maken veel gemeenten inmiddels ook online diensten, op het platteland minder.

Maar ondanks alle beperkingen vertelt Placide hoeveel hoop het geeft om weer in de kerk

te kunnen zijn, en mensen te ontmoeten!

In totaal zijn er in Rwanda zo’n 21.000 corona-besmettingen geweest, met nog geen

300 sterfgevallen in een jaar tijd. Waarom maken we ons dan toch zo’n zorgen?

Het antwoord is duidelijk: de gevolgen van de lockdown zijn enorm. De overheid heeft

geen fondsen om inkomensverlies te compenseren, zoals dat hier in Nederland wel gebeurt. Veel dagarbeiders waren vanaf dag één hun inkomen kwijt, en dat leidde tot veel honger. Daarom heeft Kerk in Actie ook voedselhulp gegeven. En al is de situatie nu minder zorgwekkend, huiselijk geweld is een groot probleem geworden, goede voeding voor

aidswezen is moeilijker te krijgen, mensen mijden ziekenhuizen uit angst voor het

virus en er is een enorme toename in het aantal tienerzwangerschappen. Het zal lang

duren totdat de gevolgen van de pandemie niet meer gevoeld worden, is de verwachting.

De komende tijd blijven we ons dus inzetten om onze partners zo veel als mogelijk te ondersteunen in hun werk, zeker nu andere inkomsten bij hen onder

druk staan. Graag roepen we u op mee te doen aan de actie Samen uit de Pandemie:

doneer € 5,00 aan uw diaconie (NL54 RABO 0118 3725 48, o.v.v. Coronabijdrage

Rwanda) op het moment dat u gevaccineerd wordt, zodat wij als Fryslân samen een

signaal van steun en solidariteit in deze moeilijke tijd kunnen geven.

 

Giro 555-actie

Tenslotte willen we als diaconie nog uw aandacht vragen voor de opgezette giro

555-actie van de Samenwerkende Hulp Organisaties:

Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overledenen

die daar gewoon op de grond blijven liggen. De acute noodsituatie in India laat

de verwoestende gevolgen van corona zien. Het is een voorbeeld van wat er kan

gebeuren als er niet sneller wordt gevaccineerd. Om te voorkomen dat de ramp

zich in deze mate uitbreidt naar omringende landen, maar ook naar Afrika en de

rest van de wereld, is het nodig om nú in actie te komen.

Samen met kerken wereldwijd staat Kerk in Actie, samen met u, al langer op

tegen corona. Nu slaan ook de samenwerkende hulporganisaties (SHO, waar

Kerk in Actie deel van uitmaakt) de handen ineen met ’Samen in actie tegen corona’.

Het geld dat met deze landelijke actie wordt opgehaald, is voor medische

noodhulp aan coronaslachtoffers en om de organisatie van het vaccineren zo efficiënt

mogelijk te laten verlopen. Er is bijvoorbeeld grote behoefte aan zuurstof,

en zorgverleners hebben beschermende kleding en goede vaccinatiematerialen

nodig. Onze vraag is eenvoudig en dringend tegelijk: Helpt u mee om de gevolgen

van deze ongekende ramp zoveel mogelijk te beperken? U kunt dat doen door:

- een gift over te maken uit uw reserves en/of

- ergens in de komende weken een extra collecte voor dit doel te organiseren.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.

Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ’SHO - Samen in actie tegen corona’, of op giro

555: NL08 INGB 0000 0005 55 o.v.v. ’Samen in actie tegen corona’. 

Als diaconie doneren we € 500,00; doet u ook mee?

 

De 3-Klank maart 2021

Geplaatst dinsdag 9-03-2020

Komende collecten

Zolang we geen fysieke collecten kunnen houden in de kerk, maakt de diaconie

€ 50,00 per collectedoel over. U kunt zelf bijdragen via de website van 

www.kerkinactie.nl/projecten of uw gift overmaken op het rekeningnummer van de 

diaconie NL54 RABO 0118 3725 48 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Arum-Kimswerd o.v.v. diaconie):

 

7 maart: Zending, Libanon: theologisch onderwijs, 40-dagentijd

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen

relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben

vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit

opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/

Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie

als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie.

Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente

te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten!

 

10 maart: Werelddiaconaat, Ghana: een beter inkomen voor Ghanese boerinnen, biddag

Veel vrouwen in Noord-Ghana verbouwen maïs, rijst, sojabonen en pinda’s voor

eigengebruik. Tijdens het regenseizoen rapen ze vier maanden sheanoten. De

sheaboter die je daarvan kunt maken, is heel gewild in veganistische boter en

cosmetica. Een uitgelezen kans voor arme boerinnen in Ghana om hun leven te

verbeteren. De Ghanese kerk leert hen de kwaliteit te verbeteren. Dankzij een

betere samenwerking en het goed bewaren van de oogst, krijgen ze meer betaald

voor hun noten en boter en verbetert hun leven!

 

14 maart: Diaconaat Nederland: Ondersteuning diaconaat in arme regio’s, 40-dagentijd

Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen, Limburg

en andere gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend

hoog. Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig

werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken

willen graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven

als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen

letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine

kleding naar school hoeven. De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet

veel financiële middelen. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie

kerken in deze regio’s begeleidt en ondersteunt in hun diaconale taak.

 

21 maart: Werelddiaconaat, Indonesië: een beter leven voor Javaanse boeren,

40-dagentijd

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen

rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen

om een coöperatie op te zetten waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren

en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Met het verdiende geld kunnen ze

vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De organisatie leert hen ook

hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.

 

28 maart: Jong Protestant, Nederland: Paas Challenge: ontdekken wat Pasen is,

40-dagentijd

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Elk jaar gaan

meer dan zesduizend jongeren in heel Nederland met deze vraag aan de slag

wanneer ze, in groepen, de Paas Challenge doen. De Paas Challenge, die wordt

gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is ontwikkeld door Jong Protestant, 

de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In dit spel vol puzzels,

opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken

waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk

is. Met uw bijdrage geeft u jongeren die het paasverhaal al vaak hebben gehoord

de kans om op een nieuwe manier in aanraking te komen met de boodschap van

Pasen!

 

4 april: Werelddiaconaat, Zuid-Afrika: Een toekomst voor kansarme kinderen, Pasen

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien

op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De

helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen

15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen

met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede

en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen

huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te

maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s.

Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en

ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven.

Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

 

De 3-Klank febr. 2021

Geplaatst dinsdag 09-03-2021

Bijdragen vanuit de diaconie

In december heeft de diaconie een aantal doelen ondersteund met een gift van

100 euro per doel:

- Fonds Kinderhulp - hulp aan kinderen in armoede in Nederland

- Bartimeusfonds - kinderen met visuele beperking in Nederland

- Tear - armoedebestrijding, noodhulp en wederopbouw in ontwikkelingslanden

- Stichting Vrienden van Effatha - dove kinderen in ontwikkelingslanden recht

  op onderwijs

- Leger des Heils

- De Regenboog Groep - hulp aan mensen die tussen de vangnetten door vallen,

  dak- en thuislozen

- Nederlands Bijbelgenootschap - Midden-Oosten kerstactie

- Stichting Ontmoeting - maatschappelijk, sociaal Nederland

- Liliane fonds - kinderen met een handicap in arme landen

- Oiko Credit - kredieten voor micro-ondernemers in ontwikkelingslanden

- UNHCR - VN Vluchtelingenorganisatie

- Heifer - stop honger, help een boer

- De Besorhoeve - opvang mensen met psychosociale problematiek

- Stichting Hulp Oost-Europa

- Medair - Noodhulp op de meest afgelegen en geteisterde plaatsen

- Mercy Ships - medische zorg voor allerarmsten; operaties vinden plaats op een

  schip.

 

Daarnaast hebben we het Provinciaal Bijdragen Advies Fryslân PKN gevolgd

en naar diverse lokale (Friese) initiatieven de voorgestelde bijdrage overgemaakt

(o.a. Solidair Friesland, inloophuizen).

Kerk in Actie deed in november een oproep aan de diaconieën om het gemis

aan collecte-inkomsten te compenseren door dit als diaconie aan te vullen. Wij

hebben gemeend hier gehoor aan te moeten geven en € 1000,00 als compensatie

overgemaakt aan Kerk in Actie.

 

Naar de Kerstcollecte van 25 december jl. is € 500,00 gedoneerd:

Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden

bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn

hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op

zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Kerken staan op

omdat ze geloven in een beter leven voor deze kinderen. Juist met advent leven

we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind.

In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. We helpen de kinderen

met voedsel, kleding en onderwijs en we proberen hen op een betere plek te

krijgen.

 

Komende collecten

(Zolang we geen fysieke collecten kunnen houden in de kerk, maakt de diaconie

€ 50,00 per collectedoel over; u kunt zelf bijdragen via de website van kerk in

actie www.kerkinactie.nl of uw gift overmaken op het rekeningnummer van de

diaconie NL54 RABO 0118 3725 48 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Arum-Kimswerd 

o.v.v. diaconie):

 

7 februari: Werelddiaconaat, Bangladesh

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering

zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen

de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor

hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een

ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen

voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand

zijn tegen storm en regen.

 

14 februari: Noodhulp, Ethiopië: Dorpswinkel voorkomt voedselhulp in Ethiopië

De Ethiopische kerk en hulporganisatie zetten zich in om Ethiopische gezinnen te

leren overleven in gebieden die maanden lang extreem droog zijn, zodat ze niet

steeds de honger hoeven te ontvluchten of afhankelijk blijven van voedselhulp.

Misira (22) en Muntaha (23) kregen samen met nog drie andere vrouwen de kans een

winkel te starten in hun afgelegen dorp in het droge zuiden van Ethiopië. Zij kregen een

startkapitaal van 300 euro en legden zelf elk 40 euro in. Met de start van kleine winkels

en restaurants, hoopt Kerk in Actie de inwoners minder afhankelijk te maken van

voedselhulp. Misira vertelt trots: ”In zes maanden tijd hebben we met z’n vijven

ruim € 900,00 winst gemaakt. We hebben van de kerk

geleerd hoe je een winkel beheert en winstgevend maakt. Wij waren niet gewend

om te sparen. Nu weten we dat het verstandig is om een deel van de winst opzij

te zetten op de bank. De meeste producten kopen we in de stad hier 80 kilometer

verderop: suiker, zeep, meel en snoepgoed. We reizen met de brommer en de bus

om daar inkopen te kunnen doen. Best een lange reis, maar het is de moeite wel

waard. De groenten zoals rijst, aardappelen, tomaten en uien kopen we in bij de

boeren uit ons dorp, die ze hebben leren verbouwen met irrigatie.”

- voor € 30,00 leert een vrouw een winkel of restaurant starten

- voor € 663,00 kunnen vijf vrouwen een restaurant beginnen in hun dorp

- voor € 20,00 leert een vrouw deelnemen aan een spaargroep

Uw bijdrage voor dit werk is welkom door een gift over te maken op NL 89

ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Ethiopië. Kijk voor meer informatie

op www.kerkinactie.nl/ethiopie.

 

21 februari: Werelddiaconaat, Moldavië (40-dagentijd; zie ook Kerk in Actie in

de 40 dagen - 7 werken van barmhartigheid, in De 3-Klank van febr. 2021 onder Mededelingen en Verslagen). Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen.

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid

dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren.

Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen.

Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en

aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met

hun verhaal terecht kunnen.

 

28 februari: Missionair Werk, Nederland (40-dagentijd)

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Dat betekent niet

dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve

vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij

waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt

deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente,

want ’oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160

pioniersplekken ontstaan.

 

7 maart: Zending, Libanon (40-dagentijd)

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen

relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben

vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit

opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/

Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie

als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie.

Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente

te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten!

 

De 3-Klank januari 2021

Geplaatst maandag 28-12-2020

Komende collecten 

(Indien we niet fysiek kunnen collecteren in de kerk, maakt de diaconie 50 euro

per collecte over naar onderstaande doelen; u kunt bijdragen door een gift over

te maken naar de diaconie, zie rekeningnummer achterin deze 3-Klank.)

 

17 januari: Goed toegerust aan de slag in de kerk-Ondersteuning gemeenten

In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief op allerlei terreinen:

van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en

van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de Protestantse

Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen.

Steeds meer ontwikkelt de Protestantse Kerk ook online trainingen, e-learnings

en webinars. Daardoor kunnen tijdens de coronacrisis trainingen, met de nodige

aanpassingen, toch doorgaan. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk 

hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ervaringen uit.

 

24 januari Missionair werk

Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt.

Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in

het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van

betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is

voor álle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.

 

De 3-Klank december 2020

Geplaatst dinsdag 24-11-2020

Komende collecten

29 november (1e Advent): - Kinderen in de knel - Oekraïne, School van onze dromen

Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen

in staatsinternaten, die moeite hebben om een echt gezinsvervangend

huis te zijn. Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat

voor basis- en middelbaar onderwijs in Vynnyky had moeite met de minimale

voorzieningen voor de kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was

slecht, het personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. Directrice

Liliya Svystovych richtte daarom de School of our Dream Vynnyky op om deze

kinderen betere kansen te geven. Deze school zet zich in om het speciaal onderwijs

in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een

goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders, voogden

of verzorgers. Het personeel leert om te gaan met de sociale problemen en

gedragsproblemen. Er is een uitwisseling met een school in Polen, die zich hier

ook voor inzet. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, schone

en vrolijke leefomgeving voor kinderen. 

 

06 december (2e Advent): – Kinderen in de knel - Kinderen betrekken bij diaconaat

Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets

van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er

wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie

wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken. Dat

doen we met Kids in Actie. Bij Kids in Actie speelt Rainbow, de duif, een centrale

rol. Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver

weg. Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk in Actie creatieve ideeën en materialen

voor plaatselijke kerken om kinderen te betrekken bij diaconaat.

 

20 december (4e Advent): Daarom Kerst - Iedereen welkom op het Kerstfeest!

Voor christenen draait het kerstfeest om de geboorte van Christus. In Hem gaf

God licht in het donker. Dat mogen we doorgeven en delen met de mensen om

ons heen. De Protestantse Kerk wil een open, uitnodigende kerk zijn. Om ook dit

jaar, ondanks de coronamaatregelen, de boodschap van Kerst te kunnen delen,

heeft de Protestantse Kerk met ‘Daarom Kerst’ diverse materialen gemaakt om

mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de échte kerstboodschap.

Zoals de cd’s van ’Daarom Kerst’, speciaal bedoeld om uit te delen

aan buren of vrienden. Voor kinderen is een eigen cd gemaakt.

 

25 december (1e Kerstdag): Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo wachten duizenden

bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie

in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren

noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel

wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren

baby’s en chronische zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er

onveilig en er is veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen. Via partnerorganisaties

helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding.

Ook krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij het aanvragen van

documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Waar mogelijk worden

vluchtelingen geholpen naar een betere plek. 

Voedselbankactie in de week van Dankdag voor gewas en arbeid

Ook dit jaar stond er in de 1e week van november weer een boodschappenkar bij de Spar om producten te doneren voor de Voedselbank Bolsward e.o. De kar

werd goed gevuld met allerlei soorten producten, van koffie tot wasmiddel. Met een record aantal dozen en kratten vertrokken we naar de loods van de Voedselbank in Bolsward.

Dit kwam vooral doordat Feike Tolsma nog een heel aantal

kratten met producten doneerde, Feike, namens de Voedselbank heel hartelijk dank hiervoor! En ook iedereen die iets in

de kar heeft gelegd, heel hartelijk dank namens de afnemers van de voedselpakketten!

Een dankwoord nog van de Voedselbank:

”Wij van voedselbank ’BOLSWARD e.o.’ willen jullie heel hartelijk bedanken voor jullie

inzet. Willen jullie onze dank overbrengen aan ieder die aan dit mooie resultaat heeft meegewerkt. Heel fijn dat jullie ons weer hebben willen steunen. Wij zijn er blij mee!

Succes bij het diaconale werk.

Hartelijke groet, Lolke Dijkstra, Voedselbank BOLSWARD e.o."

 

Adventskalender 2020

Bij deze 3-Klank ontvangt u namens de diaconie een Adventskalender om deze

decembermaand de Advents- en Kersttijd extra inhoud te geven. We hopen dat u

deze kalender op prijs stelt.

 

Kerst-koffieochtend

Klik hier voor meer informatie over de aangepaste Kerstviering op 22 december, in plaats van de traditionele kerst-koffieochtend, georganiseerd door de diaconie, in It Iepen Hûs.

Dit jaar vindt er een Kerstviering in de Lambertuskerk plaats.

 

De diaconie wenst u Gezegende Kerstdagen

en een Gezond, Gelovig, Hoop- en Liefdevol 2021 toe

 

Maart 2018
Gedachtenishoekje
Al enige tijd staat in het gedachtenishoekje in de kerk van Arum een kaarsenstander
in de vorm van een vis. Voor de dienst is er gelegenheid om daar een
kaarsje aan te steken voor jezelf, een dierbare, de wereld enz. Hier wordt veel
gebruik van gemaakt, vaak staan alle kaarsjes te branden.

In Kimswerd wordt binnenkort ook een kaarsenstander neergezet in de zelfde
vorm van de vis, zodat ook hier de gelegenheid is om een kaarsje aan te steken.
Hopelijk zullen ook hier bij de dienst vele lichtjes branden.