Visie - Wij zoeken...

Als gemeente zoeken we de ontmoeting met God, met elkaar en met de mensen om ons heen. De onderstaande gedachten zijn een inkleuring van het verlangen naar die ontmoeting:

 

Ontmoeting met elkaar

- echte ruimte voor ieders eigen aard en geloof

- een hechte onderlinge band en gemeenschap

- zonder geroddel en met werkelijke aandacht voor elkaar

- ruimte om ervaringen te delen met elkaar

 

Ontmoeting met God

- de preek is elke week een inspiratiebron

- ruimte voor blijdschap en spontaniteit

- aandacht voor de bijbel, gebed en groeien in geloof

- kunnen voelen dat de Geest werkzaam is

 

Ontmoeting met de mensen/wereld om ons heen

- voor het hele dorp en voor alle mensen

- volop in beweging en meegaand met de tijd

- zorg voor mensen in de knel, dichtbij en ver weg

- evangelie van Jezus uitstralen in woord en daad

 

Kinderen en jongeren

Door alles heen speelt het verlangen dat kinderen en jongeren zich in alles welkom zullen voelen


Beleidsplan gemeente Arum-Kimswert 2018-2022

 

Bouwstenen voor dit beleidsplan zijn:

- het beleidsplan 2016-2020 Arum / Kimswert

- uitkomsten van het formulier 'De kerk van onze dromen'

- de bezinning in de kerkenraad op dit vragenformulier en de uitkomsten daarvan

- een gemeenteavond over het conceptbeleidsplan

 

1. Protestantse Gemeente Arum-Kimswert

De dorpen Arum en Kimswert hebben resp. ongeveer 1000 en 600 inwoners. In onze gemeente zijn 444 mensen ingeschreven: als dooplid 211, belijdend lid 159, blijkgever van verbondheid of meegeregistreerde 74. Er komen zondags bij gewone diensten gemiddeld zo'n 40-50 mensen in de kerk. De meeste kerkgangers zijn ouder dan 50 jaar. Daarnaast zijn er allerlei andere aktiviteiten. In de gemeentegids, de Paadwizer, is daar een overzicht van te vinden.

 

Veel mensen ervaren onze kerk als een goede en warme gemeenschap. Er zijn ook mensen die de gemeente te lauw vinden. Ze missen inspiratie of inhoud, eenheid of betrokkenheid. Soms komt dat ook door hun zelf, zo zeggen ze. We zijn een kleine groep, dat brengt soms een wankel gevoel mee. Maar ook wordt gezegd: we zijn aan het bouwen op weg naar een huis voor iedereen.

 

2. Visie: Hoe willen we gemeente zijn?

Als gemeente zoeken we de ontmoeting met God, met elkaar en met de mensen in de wereld om ons heen. De onderstaande gedachten zijn een inkleuring van het verlangen naar die ontmoeting:

 

Ontmoeting met elkaar

- echte ruimte voor ieders eigen aard en geloof

- een hechte onderlinge band en gemeenschap

- zonder geroddel en met werkelijke aandacht voor elkaar

- ruimte om ervaringen te delen met elkaar

 

Ontmoeting met God

- de preek is elke week een inspiratiebron

- ruimte voor blijdschap en spontaniteit

- aandacht voor de bijbel, gebed en groeien in geloof

- kunnen voelen dat de Geest werkzaam is

 

Ontmoeting met de mensen/wereld om ons heen

- voor het hele dorp en voor alle mensen

- volop in beweging en meegaand met de tijd

- zorg voor mensen in de knel, dichtbij en ver weg

- evangelie van Jezus uitstralen in woord en daad

 

Kinderen en jongeren

Door alles heen speelt het verlangen dat kinderen en jongeren

zich in alles welkom zullen voelen.

 

3. Kerkenraad en moderamen

Bestaande situatie

De kerkenraad bestaat uit 17 ambtsdragers:

7 ouderlingen (5 wijkouderlingen, 1 jeugdoudelring, 1 scriba), 4 ouderling-kerkrentmeesters, 5 diakenen en 1 predikant (50%). Er is momenteel een vacature van 1 wijkouderling en 1 diaken. Een van de wijkouderlingen is voorzitter van de kerkenraad.

De kerkenraad komt om de 2 maanden bijeen. In de tussenliggende maanden vergaderen het consistorie (ouderlingen en predikant), het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters. Het moderamen bestaat uit 5 leden: ouderling, ouderling-kerkrentmeester, diaken, ouderling-scriba en predikant. Het moderamen bereidt de vergaderingen van de kerkenraad voor en behandelt indien nodig tussen de kerkenraadsvergaderingen dringende zaken.

Twee keer per jaar is er een overleg tussen afvaardigingen van de kerkenraden van de ring Makkum. Af en toe is er een gezamenlijke aktiviteit om elkaar beter te leren kennen en elkaar te inspireren.en bemoedigen. Om dezelfde reden is er ook incidentele samenwerking met Achlum/Hitsum.

 

Aandachtspunten

- als kerkenraad leven uit onze visie op ons gemeentezijn en daar de gemeente in voorgaan

- aandacht voor de bijbel en voor inhoudelijk gesprek: waar staan we voor als gemeente?

- samenwerking met andere christelijke kerken

- aandacht voor vervolgde christenen en voor Israël

- open zijn naar de gemeente toe

 

 

4. Kerkdiensten

Bestaande situatie

Elke zondagmorgen is er een kerkdienst. De diensten worden gehouden in de Lambertustsjerke en (10x per jaar + een kerstzangdienst) in de Laurentiustsjerke. De eigen predikant gaat voor op plm. 20 zondagen, exclusief de feestdagen. Voor de andere diensten worden gastpredi-kanten uitgenodigd.

Vanaf de startzondag tot Palmpasen is er kinderkerk. Ongeveer 1x per maand is er een gezinsdienst, waarbij de kinderen in de kerk blijven (waaronder de Startzondag, de Schoolkerkdienst en Palmpasen).

De schriftlezingen worden door een lector gelezen.

Het lied voor de dienst wordt in het Fries gezongen. Voor de rest van de dienst zijn voorgangers en sprekers vrij om hun eigen taal te kiezen. Wel wordt aandacht gevraagd voor gasten die mogelijk het Fries niet verstaan.

Er is ca. om de 2 weken koffiedrinken (in de regel als de eigen predikant voorgaat).

De commissie liturgie en bijzondere diensten bereidt de bijzondere diensten voor en nodigt koren, muzikanten en andere medewerkenden uit.

Bij de organisatie rond de kerkdiensten horen de functies van: preekvoorziening, organisten, roostermakers, lectoren, kerkbloemen rondbrengen, cd-opnames rondbrengen, regelen kerkauto, koster-vrijwilligers.

 

Aandachtspunten

- kerkdiensten die het hart raken / preek als inspiratiebron

- minder star en dreech / moderniseren / levendiger

- maar ook: rust / niet met elke hype meegaan

- niet 'krampachtig' vernieuwen (b.v. vanwege jeugd die er niet is) / zingen, bidden, uitleg van de bijbel blijven leidraad

- koffiedrinken belangrijk voor ontmoeting / gemeenschap

- aandacht voor diepgang in diensten / Jezus centraal

- samenzijn, samen zingen, samen gedenken

- aandacht voor 10 geboden en geloofsbelijdenis

- plaats van Fries in de dienst + aankondiging kerkblad

 

5. Pastoraat

Bestaande situatie

De gemeente is ingedeeld in 5 wijken. Er is één ledenadministrateur die het ledenbestand beheert.

Elke wijk heeft een ouderling en enkele bezoekmedewerkers. Samen vormen ze de pastoraatsgroep. In een handleiding zijn een aantal praktische punten beschreven. 1 keer in de 2 maanden is er een consistorievergadering (ouderlingen en predikant). De wijkouderling roept af en toe de bezoekmedewerkers samen. In principe is er ieder jaar een ronde wijkavonden (mogeljik samen met Achlum/Hitsum) en een gemeenteavond.

 

Aandachtspunten

- betere publiciteit m.b.t. hoe (pastorale) berichten kunnen worden doorgegeven enz.

- werken aan aandacht / verbinding in de gemeente omzien naar elkaar heel belangrijk

- aandacht schenken aan de mensen die je niet meer ziet / die niet meer in de kerk komen

- aandacht voor ouderen

- aanbod pastoraat voor buitenkerkelijken

- betere communicatie met bezoekmedewerkers

 

6. Diaconie en ZWO-commissie

Bestaande situatie

Het college van diakenen bestaat uit 5 diakenen. Hun taak is het diaconaal bewustzijn van de gemeenteleden te stimuleren. De ZWO-commissie valt ook onder de diaconie. De diakonie heeft o.a. een taak m.b.t. de kollekten, de avondmaalsdiensten en de dankstond. De ZWO-commissie draagt o.a. zorg voor de zendingsdienst, deelname aan classicale proecten, spaardoosjes werelddiakonaat en zendingscollecten.

 

Aandachtspunten

- bestemming kollekten - informatie in kerkblad

- beheer van diakonie-woning voor huisvestingsproblemen

- zorg voor elkaar is een opdracht voor ieder mens

- in gebed en diaconaat hebben we oog voor de wereld

- aandacht voor 'Goede Buren'

- om elkaar denken, bij ziekte aandacht geven, er voor elkaar zijn, vreugde delen,

  nieuwe ontmoeting altijd fijn

- buurtwaakzaamheid

- kijk verder dan eigen dorp (samenwerking Achlum)

- regionale beleving versterkt

 

7.Jeugd

Bestaande situatie

Er is kinderkerk van de Startzondag tot Palmpasen.

Ongeveer eens per maand is er een gezinsdienst, o.a. de Startdienst, Schoolkerkdienst en Palmpasen.

Er is een meisjesclub en een jongensclub van 9-12 jaar en van gemengde club van 12-16 jaar.

Voor de 20+groep is er een gespreksgroep.

De eindexamenkandidaten krijgen een roos.

Er is een jeugdouderling en een jeugddiaken.

In het startweekend zijn jaarlijks o.a. een playbackshow en viswedstrijd waar veel kinderen aan meedoen.

Drie keer per jaar is er een regionaal jeugd overleg van de ring Makkum. Ook is er een regionale start/slotaktiviteit.

 

Aandachtspunten

- het ene jaar werkt de kinderkerk mee aan de kerstzang-dienst, het andere jaar aan de kerstochtenddienst

- zoeken naar contact met de groep 12-20 jaar

- we willen graag dat kinderen en jongeren zich welkom voelen in de kerk

- aandacht voor schoolkerkdienst, jeugdclubs, projecten waar jeugd aan mee kan doen

- regionaal dingen organiseren voor de jeugd

- preek in hedendaagse taal met voorbeelden uit praktijk

- lijntjes vasthouden: slagen, ziekte, enz.

- als de ouders komen, dan komen de kinderen ook

 

8. Vorming en toerusting

Bestaande situatie

De afgelopen jaren zijn er wijkavonden/groothuisbezoeken geweest. Daarnaast waren er enkele gespreksochtenden / avonden met een kleine groep. Ook waren er een aantal gesprekavonden van de 20+groep.

 

Aandachtspunten

- er lijkt weinig animo voor gespreksgroepen; toch is er ook behoefte aan inhoudelijk gesprek en groeien in geloof

- aandacht voor inhoudelijk gesprek en delen van geloof.

 

9. Beheer

Bestaande situatie

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 4 ouderling-kerkrentmeesters en 1 kerkrentmeester. Daarnaast is er een restauratiecommissie, bestaande uit 2 ouderling-kerkrentmeesters en 3 andere leden.

Er worden twee kerkgebouwen gebruikt (Lambertustsjerke en Laurentiustsjerke) en twee lokaliteiten (It Iepen Hûs en Het Lokaal). De Laurentiustsjerke is ondergebracht in een stichting. Beide kerken hebben een koster. In de Lambertustsjerke is ook nog een groep kostervrijwiliigers op zondag aktief.

Daarnaast is er de zorg voor het beheer, de schoonmaak en het onderhoud van het Iepen Hûs en Het Lokaal en het beheer van de landerijen en de begraafplaats.

 

Aandachtspunten

- het lopende onderhoud en beheer van de gebouwen

- vergaderingen e.d. duidelijk doorgeven aan de kosters

- de restauratiecommissie moet in stand blijven om eventueel nieuw groot onderhoud te kunnen begeleiden

- de mogelijkheden voor restauratie van het orgel van de Lambertustsjerke wordt onderzocht

- bestemming van het aangekochte huis op de Kerksingel

- bezinning op toekomst mbt. Lokaal en Iepen Hûs

 

10. Communicatie en PR

Bestaande situatie

Het kerkblad De 3-Klank verschijnt 11 keer per jaar. Vrijwilligers zorgen voor het uittypen van de kopy, de controle van de tekst en het rondbrengen van de 3-Klank.

Daarnaast is er een website die door een vrjiwillger wordt bijgehouden. Sinds kort heeft de kerk ook een facebookpagina, beheerd vanuit de commissie liturgie en bijzondere diensten.

In de kerk is een computer en dvd-speler voor het bedienen van de schermen, voor de zondagse liturgie (inclusief eventuele teksten, beelden, videos en/of muziek)

In 2015 verscheen voor het eerst ook een gezamenlijke gemeentegids, de Paadwizer.

 

Aandachtspunten

- bezinning op evt. modernisering van de PR