Het college van diakenen bestaat uit 3 diakenen. Hun taak is het diaconaal bewustzijn van de gemeenteleden te stimuleren. De diaconie heeft o.a. een taak wat betreft de collecten, de avondmaalsdiensten, de dankstond, de kerstkoffieochtend en het diaconiehuisje. Dit huis is aangekocht door de diaconie en wordt voor maximaal 2 jaar verhuurd aan mensen die op korte termijn een woning nodig hebben en dit zo snel niet op een andere manier kunnen realiseren.
.

De ZWO-commissie (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) is sinds 3 jaar samengevoegd met de diaconie. Met hulp van Kerk in Actie probeert de diaconie deze 3 aandachtsgebieden onder de aandacht te brengen van de gemeenteleden door informatie te geven en activiteiten te organiseren die te maken hebben met bijvoorbeeld het classicale project vanuit de classis Franeker, spaardoosjes, Werelddiaconaat- en Zendingscollecten.

 

Ons bankrekeningnummer is: NL54 RABO 0118 3725 48 t.n.v. Diaconie van de Protestante Gemeente te Arum-Kimswerd