Het college van diakenen bestaat uit 4 diakenen. Hun taak is het diaconaal bewustzijn van de gemeenteleden te stimuleren.

 

De ZWO-taken valt ook onder de diaconie.

De diakonie heeft o.a. een taak m.b.t. de kollekten, de avondmaalsdiensten, de dankstond en de kerstkoffieochtend.

De ZWO-taken zijn o.a. zorg voor de dienst van zending en werelddiakonaat en deelname aan classicale projecten.

 

De diakonie coördineert ook de vrijwilligers van de deelwinkel.

 

Ons bankrekeningnummer is: NL54 RABO 0118 3725 48 t.n.v. Diaconie van de Protestante Gemeente te Arum-Kimswerd