PKN Classis Fryslân                     www.classisfryslan.nl

Terug naar Nieuws

 

Nieuwe Classispredikant Protestantse Classis Fryslân

Geplaatst woensdag 28-06-2023

De Protestantse Classis Fryslân heeft ds. Riemer Praamsma (55) uit De Knipe 

benoemd als nieuwe classispredikant. Op 1 september 2023 zal hij zijn werk 

beginnen. De ambtstermijn is vijf jaar, met de mogelijkheid deze met vijf jaar 

te verlengen.

 

Op woensdag 7 juni heeft de Classicale Vergadering van de Protestantse Classis Fryslân

ds. Riemer Praamsma, op dit moment predikant van de Protestantse Gemeente Tjalleberd -

De Knipe, benoemd tot nieuwe Friese classispredikant. Riemer Praamsma volgt per

1 september a.s. ds. Wim Beekman (66) uit Koudum op die 1 september met emeritaat gaat.

De classispredikant is de geestelijk leider van de classis, de regionale kerkvergadering

van de Protestantse Kerk in Friesland. Hij is ook het gezicht van de classis naar de

omstreeks 230 Friese protestantse gemeenten en de ongeveer 200 voorgangers, predikanten en kerkelijk werkers van deze gemeenten. Daarnaast representeert hij de classis naar de

media en naar burgerlijke organisaties. De voornaamste taak van de classispredikant is het bezoeken van, het onderhouden van contact met voorgangers en gemeenten, en hen

met raad en daad terzijde staan. Ook geeft hij gestalte aan het toezicht van de classis op 

gemeenten en ambtsdragers.

 

Riemer Praamsma (55) heeft ruim 25 jaar ervaring als gemeentepredikant in 

Friesland. Hij diende achtereenvolgens de Gereformeerde Kerk van Suameer 

en de Federatieve Gemeente van Jutrijp-Hommerts, de Protestantse Gemeenten van Hardegarijp, van Easterein en van Tjalleberd – De Knipe. Ds. Praamsma woont vanaf

1995 in Friesland, en verstaat de Friese taal.

In het bovenplaatselijk kerkenwerk heeft ds. Praamsma een ruime ervaring. 

Hij was preses van de classis, en is tot op heden als visitator lid van het Classicaal

College voor de Visitatie. Ook was hij bestuurslid van de Nederlandse Bond van

Predikanten.

Op zondagmiddag DV 3 september 2023 zal ds. Praamsma in de Martinikerk 

van Franeker bevestigd worden als classispredikant. In dezelfde dienst zal ds. Beekman afscheid nemen.

 

Contactgegevens ds. Riemer Praamsma: ds@riemerpraamsma.nl

0513-43 86 36 (vervalt per 1 september 2023)

06-515 949 61 (vervalt per 1 september 2023)

 

Website classis Fryslân

Geplaatst donderdag 10-11-2022

Gemeente zijn kun je niet in je eentje. In de Classis Fryslân ontmoeten Friese Protestantse Gemeenten elkaar en zorgen zij voor elkaar. Kijk regelmatig op de website van de classis om kerkenwerk en samen kerk zijn leuker, makkelijker en meer verbindend te laten zijn. Ook voor (jo)uw gemeente. Zie: www.classisfryslan.nl

 

Uit de classis Fryslân

Geplaatst donderdag 02-04-2020

Op 5 februari vond de eerste vergadering van de classis Fryslân in 2020 plaats.
(volgende data: 14 mei en 16 oktober 2020).
Centraal stond in deze vergadering een bespreking van ’Lichter Verkend’, een
nota van de landelijke werkgroep ’Kleine gemeenten lichter’. Mevrouw Door-
Elske Cazemier van de werkgroep was aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.
Oorsprong van de nota was de wens van pioniergemeenten: een
structuur voor kleine gemeenten die nog niet lang bestaan. Deze gemeenten
hebben veelal geen kapitaal opgebouwd en kennen amper bezittingen. De oplossing
die hun wordt aangereikt, kan echter niet naadloos worden overgebracht
naar de situatie van kleine maar gevestigde gemeenten.
Wat echter wel voor bv. de Friese kleine gemeenten kan gelden, is de insteek:
laat ambtsdragers de inhoudelijke zaken beheren, laat praktische punten over
aan ter zake kundige lieden.

Vanuit de vergadering kwam overigens ook de suggestie: zou een grote(re)
gemeente niet mee kunnen kijken/praten/denken met de diaconie en het Cvk
van een kleine gemeente?


De reacties op de nota maken wel duidelijk dat de voorstellen als verademing
worden gevoeld: ’Heel blij mee’ / ’Gewoon nodig’ / ’Komt moai op ús paad’ /
’Fijn dat een kleine gemeente zo in stand kan worden gehouden, want daar ligt
kracht.’ / ’Gelukkig geen dwang tot samengaan of opheffing.’ Grote reserve
wordt echter geuit bij de mogelijkheid, ook aangereikt, in één college de twee
kerkelijke geldstromen te beheren, diaconaal college en CvK samen te voegen.
Hier speelt dus heel duidelijk het verschil tussen pioniergemeenten en kleine
gemeenten zoals wij die in Fryslân kennen. Het minst inhoudelijk is nog de
kritiek dat een samenvoeging wel praktisch lijkt, maar geen vermindering van
werk betekent. Maar van vele kanten wordt beklemtoond dat het niet goed is
aan één persoon het beheer van twee geldstromen toe te vertrouwen. Blijven
de stromen wel gescheiden? Gaan we zo niet ’de kat op het spek binden’? Voor
een kleine gemeente met veel geld vormt het voorstel geen model van ‘good
governance’!


Aan de werkgroep ’Kleine gemeenten lichter’ vraagt de classis Fryslân dan ook
de regels voor kleine gemeenten en kerngemeenten wél gelijk te trekken maar
daarbij meer oog te hebben voor de verschillen die zeker op financieel terrein
bestaan. 

 

Uit de classis Fryslân

Geplaatst dinsdag 07-01-2020

Classicale vergadering 16 oktober en 3 december
Belangrijkste punten op deze vergaderingen waren:
1. Het jaarverslag van classsispredikant ds. Wim Beekman (zie de conclusies
    onderaan dit stukje);
2. Het beleidsplan van de classis voor de komende twee jaar. Twee punten
    krijgen daarin prioriteit:
    a. overleg in classis, ringen en gemeenten over een lichtere organisatievorm
    van gemeenten en meer samenwerking tussen gemeenten (jaar 1)
    b. overleg in classis, ringen en gemeenten over de verbinding tussen de
    kerk en de jongere generatie (jaar 2)
3. Het concept van de nieuwe visienota van de landelijke kerk: ’Van U is de
    toekomst’. Hoofdpunten zijn:


We willen als Protestantste Kerk een kerk zijn
 1. die leeft van genade, van wat ze ontvangt
     a. Geloofsgemeenschap zijn rondom Woord en Tafel
     b. Gemeenschap veronderstelt inwijding en toewijding
 2. die bidt om, uitziet naar en zich inzet voor Gods wil op aarde
     a. Gericht zijn op de hemel
     b. Gericht zijn op de aarde
 3. die breed uitwaaiert in de samenleving
     a. Midden in het leven staan
     b. Eén huis zijn met veel kamers
 4. die eenheid gestalte geeft met andere christenen en kerken
     a. Elkaar (h)erkennen als leden van één familie
     b. Elkaar (h)erkennen over grenzen van taal en cultuur

 

Conclusies verslag classispredikant Wim Beekman
01. De inzet van de classisdominee voorziet in een behoefte. Waar de classis
      door de schaalvergroting meer op afstand is gekomen, brengt een classisdominee,
      die ’in persoon’ benaderbaar is en de classis vertegenwoordigt,
      deze weer dichterbij.
02. Beekman wordt gastvrij ontvangen. Zijn bezoeken worden gewaardeerd.
03. Over het algemeen gaat het goed in de Friese gemeenten en zijn zij springlevend.
      Kerkenraadsleden, vrijwilligers en beroepskrachten zetten zich in
      met grote motivatie.

04. Er zijn ook zorgen. De belangrijkste betreffen de toekomst van onze
      gemeenten. Concreet zijn er twee zorgen: Hoe vinden we voldoende
      kerkenraadsleden? En daarnaast het verdampen van de generatie kerkleden
      tussen de 18 en de 40 jaar, en het gemis van de kinderen van deze
      jongvolwassenen.
05. Hoe gemotiveerd de Friese predikanten ook zijn, na 10-12 jaar zijn
      de grootste uitdagingen in het ambtswerk vaak naar de achtergrond
      geschoven. De kerk heeft zeker redenen om bij 12 jaar ambtswerk door
      predikanten te bezien of deze de komende jaren de gemeente al dan niet
      gemotiveerd kunnen dienen.
06. Met name voor jonge predikanten is het soms lastig thuis te raken in het
      ambt en in de pastorie. Hun kwetsbare en soms eenzame positie maakt
      ondersteuning binnen eigen gemeente, door collega’s en door de bredere
      organen van de kerk, nodig.
07. Kerkelijk werkers hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Zij
      hebben vaak tijdelijke en kleine contracten. Ook zijn de bevoegdheden
      zoals die hen in de kerkorde worden verleend, veelal onvoldoende om als
      voorganger te kunnen doen waar de gemeente behoefte aan heeft.
08. Er zijn kerkelijk werkers die onbevoegd zijn aangesteld en/of niet bevoegd
      werk doen in onze classis. De classis heeft geen goede instrumenten de
      bestaande regelgeving hierin te handhaven. Met een gedifferentieerd voorgangersaanbod
      zou de landelijke kerk dit probleem kunnen oplossen.
09. In onze classis is een aantal (sub)ringen actief, met name in het organiseren
      van ontmoetingen tussen de gemeenten. Andere (sub)ringen kunnen
      mogelijk gestimuleerd worden actief te worden.
10. Gemeenten staan welwillend tegenover samenwerking met elkaar, met
      name wat betreft het gezamenlijk beroepen van predikanten. Zij zien het
      nut en de noodzaak daarvan in. Op een aantal plaatsen is een welkome
      ontwikkeling van clustervorming.
11. Bij het verlenen van bijzondere zorg aan gemeenten, met name waar
      problemen zijn, dienen de voorzitter van de visitatie, de preses van de
      classis en de classisdominee nauw samen te werken.
12. Er is behoefte aan het verder uitbouwen van de website van onze classis
      en het vergroten van de communicatiemogelijkheden hiervan.
13. De ondersteuning van de landelijke kerk en het onderling beraad van classispredikanten
      is waardevol voor het functioneren van de classisdominee.
14. Bovenstaande conclusies dienen verwerkt te worden in het komend
      beleidsplan voor onze classis.

 

Uit de classis Fryslân

Geplaatst dinsdag 02-07-2019

Classis Fryslân - Samenvatting Nieuwsbrief mei 2019
Ook na de tweede classicale vergadering (CV) van dit jaar, op 21 mei, geven
we u graag enkele ontwikkelingen door.


Consideraties
Verplicht nummer op de agenda waren de ’consideraties’: alle classes is gevraagd
om te overwegen (considereren) of de wijzigingen in de kerkorde die
de synode voorstelt, hun verstandig en goed lijken.


SBKF
Op 17 mei is bij notaris Hellema in Dokkum de oprichtingsakte gepasseerd
van de SBKF, de Stichting Behoud Kerkelijke archieven in Fryslân. Namens de
classis heeft de scriba zitting in het stichtingsbestuur.


Kerkelijk werkers en preekconsent
In de laatste synodezitting (april 2019) bij de bespreking van de mozaïekplekken
zijn ook de kleine gemeenten aan de orde gesteld. Daarbij ging het dan
vooral om de bevoegdheden die kerkelijk werkers (kunnen) hebben. Het Breed
Moderamen van onze classis pleitte eerder in brieven aan de synode al voor
een rol voor de classis bij de aanstelling van een kerkelijk werker en een ruimer
terrein voor een preekconsent: een eerste preekconsent voor eigen gemeente en
geldig voor twee jaar; in de daaropvolgende verlenging een gebiedsuitbreiding
tot de hele classis. De huidige situatie is onoverzichtelijk: al kan elke kerkelijk
werker op zijn/haar consentkaart zien voor welke regio het consent geldt, de
beperking van het preekconsent tot eigen gemeente of oude classis (nu vaak als
Ring gelezen) lijkt geregeld te worden overtreden.

 

Aanzet tot Beleidsplan
In groepjes bespraken de aanwezigen een zestal onderwerpen voor het nog op
te stellen beleidsplan. Classispredikant ds. Beekman kreeg na afloop van de
gesprekken de papieren met opmerkingen mee. Hij zal in de zomermaanden
een schets van beleid opstellen.


Website classis Fryslân https://classis-fryslan.protestantsekerk.nl
De classiswebsite staat nog in de grondverf. De scriba vraagt ieder om activiteiten
of bijeenkomsten die voor (een groot deel van) de classis interessant
kunnen zijn, ook aan haar door te geven. Het nieuws kan dan op de classicale
website worden geplaatst.

 

Uit de classis Fryslân

Geplaatst donderdag 28-02-2019

De classisvergadering van 7 februari 2019 was er één waar besluiten vielen; er
valt dus wel iets te melden.


Benoeming voorzitter Classicaal College voor de Visitatie
De reorganisatie in de PKN en in de kerkorde betekent ook een wijziging op
het terrein van de visitatie. Het is niet zo dat elke gemeente eens per vier jaar
visitatoren ontvangt – nu bestaat alleen nog bijzondere visitatie. Daarbij hoort
een betaalde functie (0,25 fte in Fryslân) voor de voorzitter van het CCV . Op
7 februari werd mevr. ds. Idske van der Pol voor het voorzitterschap voorgedragen;
met vertrouwen werd zij zonder enige tegenstem door de CCV in die functie
benoemd. Aan haar taak ‘ontmoeting met de gemeenten’ zal ze vanaf 1 maart
2019 samen met de classispredikant vorm geven.


Nijkleaster
De financiële commissie van de classis (drie personen, van wie één formeel de
penningmeester heet) legde een aantal voorstellen op tafel. Het eerste betrof
een toezegging aan Nijkleaster, een toezegging die echter het einde van het FAF
versneld in beeld zou brengen. De classicale vergadering ging akkoord met het
voorstel van het Breed Moderamen om uit het Fries Activiteiten Fonds een bijdrage
van € 100.000,- te verstrekken aan Nijkleaster, mits de toezegging van de
landelijke kerk om dit bedrag minimaal te verdubbelen ook wordt nagekomen.
Tegelijk ging de CCV akkoord met de consequentie van bovengenoemd besluit,
namelijk het einde en de opheffing van het FAF.
(Wat is het FAF? Het Fries Activiteitenfonds is in 2004 ontstaan door de fusie
van de Hervormde en Gereformeerde gemeenten. Na verkoop van de panden
van het P.K.V en de Gereformeerde Synode in Friesland werd de opbrengst van
het pand van de Gereformeerde Synode in een fonds gestort met als doel kerkelijke
activiteiten in Friesland te ondersteunen. Nu komt de bodem van het fonds
in zicht.)
Toch behoudt de classis graag de mogelijkheid initiatieven financieel te ondersteunen.
Daarom werd er ook een vervolgvoorstel gepresenteerd: aan de diaconieën
van alle gemeenten vraagt de classis binnenkort om een jaarlijkse bijdrage
voor een nieuw fonds. Hoe hoog of laag? € 50,- per jaar van een kleine gemeente
(tot 500 zielen); € 100,- van een middelgrote gemeente tot 1000 zielen; € 250,-
van een gemeente met meer dan 1000 zielen. Deze omslag kan ± € 18.000,- per
jaar opbrengen. In oktober 2018 werd al besloten dat de Classis Fryslân aan alle
kerkelijke gemeenten een financiële bijdrage gaat vragen, zodat er binnenkort

twee fondsen zijn: een Algemeen Classicaal Fonds en een Classicaal Diaconaal
Fonds. Zonder discussie ging de classicale vergadering akkoord met het opzetten
van een diaconaal fonds voor de classis Fryslân volgens de lijnen die door de
financiële commissie zijn uitgezet.


Tenslotte ging de vergadering ermee akkoord dat het resterende geld van het FAF
in twee gelijke delen ingebracht wordt in de nieuwe fondsen.


Kort werd er op 7 februari gesproken over de constatering van het Breed Moderamen
dat de classis Fryslân veel kerkelijk werkers (incl. jeugdwerkers) kent die
niet voldoen aan de beroepseisen van de PKN: zij volgden geen erkende opleiding
en staan niet geregistreerd in het register van kerkelijk werkers. Maar de classis
staat buitenspel: er is geen enkele regel die de classis betrekt bij de aanstelling
van een kerkelijk werker. Hoe gaan we hiermee om? Hoe controleren we een
aanstelling of handhaven we de voorwaarden? De ontstane scheefgroei verdient
serieuze aandacht maar tegelijk een respectvolle benadering want inzet en werk
van ook deze werkers worden zeer gewaardeerd.


Evelien Vrolijk en Gerdine Klein, consulenten voor Kerk in Actie, vormden in
de vergadering een serieus maar welkom intermezzo. Zij vertelden over hun ervaring
met Friese ZWO-commissies en diaconieën en toonden via de beamer
beelden en een filmpje bij het Rwanda-project waarbij de Fryske kommisjes
betrokken zijn.


En tenslotte:
Nog niet alle Ringen hebben per 01-01-2019 hun afvaardiging naar de classisvergadering
op orde. Waar Franeker nu een volledige afvaardiging heeft met
twee nieuwe leden en zowel Leeuwarden als Heerenveen ook een opvolger
voor een afgetreden lid vonden, kennen de Ringen Drachten en Dokkum nog
steeds een vacature, resp. een diaken en ouderling-kerkrentmeester.


In verscheidene Ringen/subringen werden het afgelopen halfjaar al bijeenkomsten
georganiseerd, waarvan nu melding werd gemaakt in de CCV. Het
initiatief daartoe kwam steeds uit de Ring zelf, zoals in feite de bedoeling ook
is. Als het maar even mogelijk is, wil de classispredikant graag aanwezig zijn;
in ieder geval ziet hij bijeenkomsten en activiteiten graag aan hem gemeld.


Volgende classicale vergadering: 21 mei 2019