PKN Classis Fryslân

 

Uit de classis Fryslân

Geplaatst 29-10-2018
Waarschuwing: u leest hierna een weergave van de punten uit de classisvergadering
van 10 oktober die wel erg aan een opsomming doet denken. De tekst mag
niet te lang...


- Wat doen we met uitnodigingen voor afscheids- en intredediensten in een classis
met zo’n 230 gemeenten? Het is ondoenlijk om vanuit het breed moderamen
al die diensten bij te wonen. We willen graag een goede band opbouwen
en onderhouden met alle gemeenten, maar op deze uitnodigingen zullen we
met een kaart reageren en niet in persoonlijke vertegenwoordiging.
- Voor toegang tot het kerkelijk archief bij Tresoar moet iemand toestemming
van de classis hebben. Voorheen erkende Tresoar de handtekening van de classicaal
adviseur, nu die van de scriba van de classis.
- In de begroting 2019 komt de financiële commissie van de classis uit op een tekort.
De jaarlijkse PKN-bijdrage aan de classis is en blijft € 6.000,00 en een buffer
kent de nieuwe classis nog niet. Het geld van de oude classis blijft immers
geoormerkt voor de betreffende Ringen; dat is niet van de classis Fryslân. Om
toch een sluitende begroting op te kunnen stellen, moet dus naar een andere
dekking van de onkosten worden gezocht.
Daarom stemt de classisvergadering ermee in dat de commissie begin 2019 alle
gemeenten benadert en een jaarlijkse (kleine!) bijdrage vraagt. De grootte van
het ledental wordt richtlijn.
Eerder genoemde oormerking houdt ook in dat voor alle activiteiten in een
Ring dit Ringbudget kan worden aangesproken - zolang dat toereikend is. Is
het geld op, dan moeten activiteiten zelfvoorzienend worden.

- Voor velen is het de vraag wat de nieuwe functie van classispredikant inhoudt.
Classispredikant ds.Wim Beekman (verder maar even als CP aangeduid) gaf
een toelichting op het overzicht van zijn taak(invulling). Zoals bij elke predikant
wordt ook in zijn functie ’geestelijk leiderschap’ verondersteld; daarnaast
is zeker ook ’omzien en opzien’ een deel van zijn opdracht. In de vergadering
klonk de wens ook voor deze nieuwe functie een evaluatiemoment te bepalen,
een soort jaargesprek waaraan ook leden uit de CV deelnemen. Die wens sluit
aan bij de taakopvatting van de CP.
Welke rol speelt de CP in of ten aanzien van de Ringen? Die rol is zeker niet
organiserend; voor de inhoud van een bijeenkomst is de CP echter wel te raadplegen
of in te schakelen. Samen met de binnenkort te benoemen voorzitter
van het Classicaal College voor de Visitatie houdt de CP (toe)zicht op het functioneren
van de Ringen. Al zullen zij stimuleren, de verantwoordelijkheid voor
de onderlinge contacten ligt bij de gemeenten in de Ring. Hoe de organisatie
van een bijeenkomst vorm krijgt, is daarom ook aan de Ringen.
In afwachting van de nieuwe vrouw/man bij het CCV wordt er nu nog geen actie
ondernomen. Maar met een Ring waarin nog niets is geregeld, wordt begin
2019 toch wel contact opgenomen.
- Bij de introductie van het Liedboek 2013 is afgesproken het gebruik na vijf jaar
te evalueren.
De classis kreeg nu de vraag voorgelegd ’of Liedboek 2013 definitief aan de
gemeenten kan worden aangeboden als ’Psalm- en Gezangboek van de kerk’.
Geen probleem: de classicale vergadering is positief in haar reactie. Wel werd
het erg jammer gevonden dat blijkens het onderzoeksrapport het Liedboek
vooral tekstinhoudelijk is beoordeeld terwijl de muziek (en muziek in het algemeen)
in ons geloven toch ook vaak zo’n grote rol speelt. Die opmerking geven
we dus ook door.
- Vanaf 1 januari 2019 kent de classis Fryslân vijf afgevaardigden naar de synode:
ds. E.J.M.Peersmann, ouderling B.Kamphuis, ouderling-kerkrentmeester
H. Boersma en de heren J.W. Boorsma en W. de Boer als diaken.
Over de (her)verkiezing van afgevaardigden naar de classicale vergadering
hebben alle Ringen en scriba’s intussen al informatie gehad.


Tot slot: de drie classicale vergaderingen van 2019 zijn op 7 februari, 21 mei en
16 oktober 2019. Locatie is steeds de Fontein in Leeuwarden.


Classispredikant ds. W.Beekman is te bereiken via w.beekman@protestantsekerk
of op 06 31991101.


J.Brinkman-Dijkstra, scriba. Mailadres classis: classisfryslan@gmail.com

 

Uit de classis Fryslân

Geplaatst zaterdag 25-08-2018
Op 27 juni vond de tweede classicale vergadering (CV) plaats, voor het eerst
onder leiding van preses ds. J. Vlasblom. Omdat we u graag op de hoogte
houden van wat er aan de orde was of wat er werd besloten, ontvangt u nu
en in het vervolg na elke CV een korte weergave van het besprokene. Om te
beginnen werd er op 27 juni afscheid genomen van de mensen die als moderamenleden
van het CRO (Classicaal Regionaal Overleg) zoveel voorbereidend
werk voor de nieuwe classis Fryslân hebben gedaan: preses ds. L. Bergstra,
scriba P. van Asperen en notulist A. Bos. Grote dank voor het werk dat zij in
het CRO én daarvoor vele jaren hebben verzet.


De nieuwe classis krijgt ook te maken met een nieuw fenomeen, de classispredikant.
Zoals u waarschijnlijk al weet, is dat voor Fryslân ds. W. Beekman
geworden. De dienst met de bevestiging van ds. W. Beekman in zijn functie als

classispredikant vindt plaats op 16 september. Locatie zal zijn de Trinitaskerk
in Heerenveen.


Hierna konden we verder met meer inhoudelijke zaken. Een delegatie van
de Stichting Nijkleaster uit Jorwerd was in de vergadering aanwezig om de
nieuwe plannen van Nijkleaster toe te lichten. Ds. H. Wagenaar legde uit dat
met het einde van het pioniersproject 2012-2019 ook de steun van de landelijke
PKN op z’n eind loopt en dat daarom voor het vervolgplan 2019-2026
nu de aandacht van de classis Fryslân wordt gevraagd - van de classicale vergadering
maar straks vooral van de gemeenten in de classis. H. Kroes, voorzitter
van de stichting, vertelde wat de nieuwe plannen financieel betekenen. De
exploitatie van het nieuw op te zetten ’klooster’ lijkt geen probleem te worden
- het huidige project kan zichzelf ook bedruipen - , maar de aanschaf van de
monumentale doch vervallen boerderij waaraan voor de kloosteropzet wordt
gedacht, gaat de financiën van de stichting toch wel te boven. Naast crowdfunding
en zelfwerkzaamheid blijft er altijd nog een fors tekort dat overbrugd
moet worden. Maar de stichting gaat toch echt pas tot koop over als alle
geld is toegezegd; zonder geld geen project. ’De stipe fan ’e klassis’ kan een
ondersteuning zijn in het streven van het nieuwe project ’in Frysk projekt te
meitsjen’. In oktober zal de classicale vergadering een besluit nemen over een
concrete aanbeveling.

 

Wat kwam nog meer aan de orde? In enkele Ringen (we hebben er in Fryslân
zeven, in gebied overeenkomend met de zeven oude classes) bestaat de wens
om met kleinere eenheden te gaan werken en dus nieuwe Ringen te vormen.
Preses ds.Vlasblom gaf nu in de vergadering aan dat het breed moderamen
liever niet direct een opdeling van de Ringen ziet. De consequenties voor de
afvaardiging naar de classis en de verdeling van de financiën (in de kas van de
nieuwe classis zijn de zeven ingebrachte ’potjes’ van de oude classes van een
label voorzien) zijn ook nog niet duidelijk. Bovendien zijn bijeenkomsten van
de Ring bedoeld als ontmoeting van gemeenten, de Ring heeft geen bestuurlijke
taak. Het is dus altijd mogelijk een bijeenkomst te beleggen waarvoor,
bepaald door regio en/of onderwerp, niet alle gemeenten binnen de Ring worden
aangeschreven.


J. Brinkman-Dijkstra, scriba classis Fryslân
classisfryslan@gmail.com