PKN Classis Fryslân                     www.classisfryslan.nl

Nieuwsbrief januari 2024 - 01

Geplaatst woensdag 07-02-2024

Nieuwe Classispredikant Protestantse Classis Fryslân

Geplaatst woensdag 28-06-2023

De Protestantse Classis Fryslân heeft ds. Riemer Praamsma (55) uit De Knipe 

benoemd als nieuwe classispredikant. Op 1 september 2023 zal hij zijn werk 

beginnen. De ambtstermijn is vijf jaar, met de mogelijkheid deze met vijf jaar 

te verlengen.

 

Op woensdag 7 juni heeft de Classicale Vergadering van de Protestantse Classis Fryslân

ds. Riemer Praamsma, op dit moment predikant van de Protestantse Gemeente Tjalleberd -

De Knipe, benoemd tot nieuwe Friese classispredikant. Riemer Praamsma volgt per

1 september a.s. ds. Wim Beekman (66) uit Koudum op die 1 september met emeritaat gaat.

De classispredikant is de geestelijk leider van de classis, de regionale kerkvergadering

van de Protestantse Kerk in Friesland. Hij is ook het gezicht van de classis naar de

omstreeks 230 Friese protestantse gemeenten en de ongeveer 200 voorgangers, predikanten en kerkelijk werkers van deze gemeenten. Daarnaast representeert hij de classis naar de

media en naar burgerlijke organisaties. De voornaamste taak van de classispredikant is het bezoeken van, het onderhouden van contact met voorgangers en gemeenten, en hen

met raad en daad terzijde staan. Ook geeft hij gestalte aan het toezicht van de classis op 

gemeenten en ambtsdragers.

 

Riemer Praamsma (55) heeft ruim 25 jaar ervaring als gemeentepredikant in 

Friesland. Hij diende achtereenvolgens de Gereformeerde Kerk van Suameer 

en de Federatieve Gemeente van Jutrijp-Hommerts, de Protestantse Gemeenten van Hardegarijp, van Easterein en van Tjalleberd – De Knipe. Ds. Praamsma woont vanaf

1995 in Friesland, en verstaat de Friese taal.

In het bovenplaatselijk kerkenwerk heeft ds. Praamsma een ruime ervaring. 

Hij was preses van de classis, en is tot op heden als visitator lid van het Classicaal

College voor de Visitatie. Ook was hij bestuurslid van de Nederlandse Bond van

Predikanten.

Op zondagmiddag DV 3 september 2023 zal ds. Praamsma in de Martinikerk 

van Franeker bevestigd worden als classispredikant. In dezelfde dienst zal ds. Beekman afscheid nemen.

 

Contactgegevens ds. Riemer Praamsma: ds@riemerpraamsma.nl

0513-43 86 36 (vervalt per 1 september 2023)

06-515 949 61 (vervalt per 1 september 2023)