Kerkenraad


De kerkenraad bestaat uit 12 ambtsdragers:

3 ouderlingen, 3 ouderling-kerkrentmeesters (de 4e kerkrentmeester draait ook mee in de kerkenraad), 4 diakenen en 1 predikant (50%). Er is momenteel een vacature van 1 diaken. Een van de wijkouderlingen is voorzitter van de kerkenraad. En 1 ouderling is scriba.

 

De kerkenraad komt ongeveer om de 6 weken bijeen. Het moderamen bestaat uit 5 leden: ouderling-voorzitter, ouderling-kerkrentmeester, diaken, ouderling-scriba en predikant. Het moderamen bereidt de vergaderingen van de kerkenraad voor en behandelt indien nodig tussen de kerkenraadsvergaderingen dringende zaken.

 

Twee keer per jaar is er een overleg tussen afvaardigingen van de kerkenraden van de (sub)ring Makkum. Af en toe is er een gezamenlijke aktiviteit om elkaar beter te leren kennen en elkaar te inspireren.en bemoedigen.

 

Vanaf januari gaat het moderamen samen vergaderen met het moderamen van Achlum-Hitsum. Er ligt een stappenplan dat toewerkt naar een fusie van beide gemeenten in de HAAK per januari 2027.