Kerkenraad


De kerkenraad bestaat uit 17 ambtsdragers:

7 ouderlingen (5 wijkouderlingen, 1 jeugdouderling, 1 scriba), 4 ouderling-kerkrentmeesters, 5 diakenen en 1 predikant (50%). Een van de wijkouderlingen is voorzitter van de kerkenraad.

 

De kerkenraad komt om de 2 maanden bijeen. In de tussenliggende maanden vergaderen het consistorie (ouderlingen en predikant), het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters. Het moderamen bestaat uit 5 leden: ouderling, ouderling-kerkrentmeester, diaken, ouderling-scriba en predikant. Het moderamen bereidt de vergaderingen van de kerkenraad voor en behandelt indien nodig tussen de kerkenraadsvergaderingen dringende zaken.

 

Twee keer per jaar is er een overleg tussen afvaardigingen van de kerkenraden van de regio Makkum. Af en toe is er een gezamenlijke aktiviteit om elkaar beter te leren kennen en elkaar te inspireren.en bemoedigen. Om dezelfde reden is er ook incidentele samenwerking met

Achlum / Hitsum.