Pinksteren 2024

Zondag 19 mei 10:00 uur - Pinksteren - Openluchtdienst in Hitzum

Geplaatst maandag 29-04-2024

Een blije en gezellige HAAK openluchtdienst op het kaatsveld achter het dorpshuis

in Hitzum (dus niet op de ijsbaan) met medewerking van muziekkorps ’Wubbenus Jacobs’.

De dienst begint om 10.00 uur (bij slecht weer kunnen we uitwijken naar het dorpshuis of

de kerk). Voorgangers zijn ds. M. Roepers en ds. T. Hibma. Iedereen, jong en oud,

is van harte welkom!

Na de dienst genieten we van een lekker bakje koffie met gebak. Vraag: Wie kan taart

bakken voor bij de koffie? Graag opgave bij Feikje Hoekstra: 06-303 464 46. 

Hannelingen 2: 1 - 13

De Hillige Geast wurdt útstoart

1Doe’t it oan’e dei fan it Pinksterfeest ta wie, wienen se allegearre op ien en itselde plak byinoar; 2doe kaam der ynienen út ’e himel in gerûs oft der in ferheftige wyn oanstrûzen kaam; dat klonk troch it hiele hûs dêr’t se sieten. 3Der ferskynde harren wat dat op flammen fan fjoer like, dy’t útinoar gongen en dy setten har op in elk fan harren del; 4en se waarden fol fan ’e hillige Geast, en begûnen allegearre yn oare talen te sprekken, al nei’t de Geast it harren ynjoech har te uterjen. 

5No wennen der yn Jeruzalem Joaden, fromme mannen út alle lannen fan ’e wrâld; 6en op it hearren fan dat gerûs kamen de minsken fan alle kanten der op ta; se rekken alhiel fan ’e wize, want in elk hearde harren yn syn eigen taal sprekken. 7Se wienen ferheard en seinen fol ferwûndering: ‘Binne dat net allegearre Galileeërs, dy’t dêr oan it wurd binne? 8Hoe komt it dan, dat in elk se praten heart yn syn eigen memmetaal? 9Parten, Meden en Elamiten, ynwenners fan Mesopotamië, Judéa en Kappadoasië, Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en dat part fan Lybië dat by Cyrene leit, Romeinen dy’t hjir tahâlde, 11Joaden en dy’t Joad wurden binne, lju fan Kreta en út Arabië, wy hearre harren yn ús eigen taal fertellen fan Gods grutte dieden.’ 12Se wienen der allegearre glêd mei oan en seinen tsjin inoar: ‘Wat hat dit te betsjutten?’ 13Oaren besloegen it mei de gek en seinen: ‘Se hawwe tefolle swiete wyn hân!’

Handelingen 2: 1 - 13

De komst van de Heilige Geest

1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 

5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, 11en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’


Wanneer onderstaande video niet afgespeeld kan worden,

pas dan uw cookie-instellingen aan hieronder in de videospeler