Publiciteit


 

De 3-Klank

Het kerkblad De 3-Klank verschijnt 11 keer per jaar. Vrijwilligers zorgen voor het uittypen

van de kopy, de controle van de tekst en het rondbrengen van De 3-Klank. 

Krijgt u het kerkblad nog niet maar wilt u het wel ontvangen? Geef het dan door aan de scriba.
Kijk voor de adresgegevens van de scriba op de pagina met adressen.

 

Bijdragen voor het kerkblad kunnen overgeboekt worden naar: NL11 RABO 0130 247 480 t.n.v. Protestantse Gemeente Arum-Kimswerd o.v.v. De 3-Klank.

Inleveren kopy voor De 3-Klank juli / aug. - nummer 2024: uiterlijk maandag 24 juni 2024.

 

Coördinatie bezorging

Klazien van der Veen, It Ald Hôf 1, 8822 WN, Arum, tel. 06-271 343 74.

 

Website / facebook 

Daarnaast is er de website die door vrijwilligers wordt bijgehouden. De kerk heeft ook een facebookpagina, beheerd vanuit de commissie liturgie en bijzondere diensten.

 

In de kerk is een computer en dvd-speler voor het bedienen van de schermen, voor de zondagse liturgie (inclusief eventuele teksten, beelden, video's en/of muziek) en de

rechtstreekse uitzendingen van de kerkdiensten via ons YouTube-kanaal.

 

Gemeentegids

Een keer per jaar verschijnt er voor de gemeenteleden een  gemeentegids, de Paadwizer. Daarin staat een overzicht van alle commissies en aktiviteiten en adressen van de gemeente. Daar is ook te zien wie de wijkouderlingen en bezoekmedewerkers zijn. 

De gemeentegids is alleen beschikbaar op de besloten pagina voor leden en vrienden

van de gemeente.
Achter in het boekje staat per wijk een adreslijst van alle mensen die lid zijn van de

gemeente of zich met de gemeente verbonden voelen.

 

Bent u nog geen lid van onze gemeente? En wilt u wel lid worden (als vriend/in, als dooplid, als belijdend lid)? Neem dan contact op met onze ledenadministratie.
Kijk voor de adresgegevens van de ledenadministratie op de pagina met adressen.