Publiciteit

Het kerkblad De 3-Klank verschijnt 11 keer per jaar. Vrijwilligers zorgen voor het uittypen van de kopy, de controle van de tekst en het rondbrengen van De 3-Klank.


Inleveren kopy voor volgende De 3-Klank: uiterlijk maandag 21-11-2022

 

Daarnaast is er de website die door vrijwilligers wordt bijgehouden. De kerk heeft ook een facebookpagina, beheerd vanuit de commissie liturgie en bijzondere diensten.

 

In de kerk is een computer en dvd-speler voor het bedienen van de schermen, voor de zondagse liturgie (inclusief eventuele teksten, beelden, videos en/of muziek)

 

Een keer per jaar verschijnt er voor de gemeenteleden een  gemeentegids, de Paadwizer. Daarin staat een overzicht van alle commissies en aktiviteiten en adressen van de gemeente. Daar is ook te zien wie de wijkouderlingen en bezoekmedewerkers zijn. 
Achter in het boekje staat per wijk een adreslijst van alle mensen die lid zijn van de gemeente of zich met de gemeente verbonden voelen.