Adressen

Centraal postadres Protestantse Gemeente Arum-Kimswerd:

Sytzamaweg 46, 8822 VD Arum (brievenbus bij 't Lokaal)

 

Voorzitter Kerkenraad

Dhr. Th. Bontekoe                     0517-64 20 01 - theunbontekoe@hotmail.com

 

Scriba: Mevr. R. Niezink            0517-64 19 11 - skriba@tsjerkearumkimswert.nl

Vervangend predikant Ds. M. Roepers      0517 235 353 - marco@roepers.net

Bankrekening:                            NL11 RABO 0130 247 480

                                                   t.n.v. Prot. Gemeente Arum-Kimswerd

 

Diakonie

Secretariaat: Mevr. S. van der Werf - diaconie@tsjerkearumkimswert.nl                           

Bankrekening:                                    NL54 RABO 0118 3725 48 t.n.v. Diaconie van de 

                                                           Protestante Gemeente te Arum-Kimswerd 

 

ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking):

Bankrekening:   RABO 0118 372 548 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente

                          Arum-Kimswerd: o.v.v. ZWO (of zending)

 

Preek- en organisten

voorziening

Dhr. J. Anema               06-29 03 35 22   jaapengeartsje@hotmail.com    

 

Ledenadministratie
Dhr. K. Booij                  0517-34 18 59   Ledenadministratie@tsjerkearumkimswert.nl 

 

Lokaliteiten

It Iepen Hûs                   Sytzamaweg 15, 8822 WB  Arum           

                                       Mevr. J. Giliam - 0517-57 93 19 en 06-223 103 87

                                       gjgiliam@outlook.com

 

Lambertustsjerke           Kerksingel 1, 8822 VH  Arum

't Lokaal                         Sytzamaweg 46, 8822 VD  Arum

                                      Mevr. K. van der Veen - 06-27 13 43 74                                                                                          klazien12324@hotmail.com

 

De 3-Klank

Inleveren kopy bij:          Mevr. R.F. Tolsma-Oosterbaan   rftolsmaoosterbaan@hotmail.com

Kopij sept.- nummer:     Inleveren uiterlijk maandag 18 augustus 2024.     Meer info 

 

Facebook                     https://www.facebook.com/arumkimswerd/

 

Webbeheerder

Dhr. J. Scheltema         0517-64 12 00   webbeheerder@tsjerkearumkimswert.nl   

 

ADRESSEN ZIEKENHUIZEN EN ZORGCENTRA

 

Bolsward

Bloemkamp, Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward, tel. 0515-57 29 44

Huylckenstein, Eekwerdlaan 1, 8701 LT Bolsward, tel. 0515-57 48 45

 

Groningen

UMCG, Hanzeplein 1, 9700 RB Groningen, tel. 050-36 16 161

Patiëntenpost: Postbus 11120, 9700 CC Groningen

Martini Ziekenhuis, Van Swietenplein 1, 9728 NT Groningen, tel. 050-52 45 245

Patiëntenpost: Postbus 30033, 9700 RM Groningen

 

Harlingen

MCL Harlingen / De Batting, Achlumerdijk 2, 8862 AJ Harlingen, tel. 0517-49 99 99

Zorgcentrum De Spiker, Saltryperlaan 1, 8861 VD Harlingen, tel. 0517-49 02 50

 

Leeuwarden

MCL Leeuwarden, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden, tel. 058-28 66 666

Patiëntenpost: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden

 

Makkum

Avondrust, Kerkeburen 66, 8754 EB Makkum, tel. 0515-23 16 55

 

Sneek

Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 8601 ZK Sneek, tel. 0515-48 88 88

Patiëntenpost: Postbus 20.000, 8600 BA Sneek

De Ielânen, Harste 11, 8602 JX Sneek, tel. 0515-428 300

 

Witmarsum

Aylva State, Van Aylvaweg 29, 8748 CC Witmarsum, tel. 0517-53 14 56