Nieuws Gebedsgroep

Datum earstfolgjende byienkomst:

Yn ferbân de coronacrisis komt de gebedsgroep net by elkoar.

 

Elkenien is fan herte wolkom!