Nieuws Beheer - College van kerkrentmeesters

Vergaderen of feesten in ’It Iepen Hûs’ of ’t Lokaal’
Wilt u ’It Iepen Hûs’ of ’Het Lokaal’ huren / gebruiken dan moet u dit afstemmen
met één van de beheerders.
Voor ’It Iepen Hûs’:
Harmen v.d. Velde : telefoon 0517-64 17 76 - email: harmenvdvelde@home.nl
Voor ’t Lokaal’:
Mw. Klazien van der Veen: 0517-64 17 58  -  klazien1234@hotmail.com  
Dit om te voorkomen dat er geen dubbele verhuringen komen, of groepen die
elkaar storen.
Ook de sleutelhouders moeten het bij Harmen of Klazien / melden of ze
een zaal kunnen gebruiken. Zie ook de pagina Gebouwen

 

Restauratie orgel in de Lambertustsjerke te Arum

Tegelijk met het in gebruik nemen van de gerestaureerde Lambertustsjerke, in
2008, is het orgel er mee opgehouden. Volgens een bericht in het informatieboekje
’Lambertuskerk Arum’ werd rond 1 april 2011 voor het eerst subsidie
aangevraagd voor de restauratie van het orgel. Na lang wachten kwam begin

2018 het verheugende bericht dat de subsidie voor ons orgel beschikbaar is.
De kosten voor de restauratie bedragen rond de 250.000 euro. De subsidie
bedraagt ongeveer de helft daarvan. De andere helft moet worden gevonden
via fondsenwerving en bijdragen van de eigen gemeente.


De kerkrentmeesters zijn nu bezig om het hele plan voor de restauratie en de
fondsenwerving uit te werken. En uiteraard wordt een financiële bijdrage van
de gemeenteleden zeer op prijs gesteld. De hoop is dat in het najaar 2019 gestart
kan worden met de restauratie, die een jaar in beslag zal nemen.


U kunt uw bijdrage voor de restauratie van het orgel overmaken op
NL48 RABO 0130 2507 91 t.n.v. Restauratiefonds Lambertuskerk Arum,
o.v.v. orgelrestauratie.

 

Memoriesteen Taco van Camminga
Aan de achterkant van de kerk is boven de voormalige Van Cammingha-deur een gedenksteen uit 1664 te vinden van Taco van Camminga, grietman en ontvanger
van Wonseradeel. In het laatste kerstnummer van de Skille heeft hier al een stukje
over gestaan. In dat stukje
wordt journalist Hepkema geciteerd die deze steen
beschrijft,
maar die heeft het bij vergissing over Taco van Eysinga.
De steen is vorig jaar prachtig opnieuw geschilderd
door Doekle Bruinsma.
Gaat u maar eens kijken.
We vonden het mooi om dat ook even in de 3-Klank te
vermelden en Doekle te bedanken voor dit werk.