40-Dagen-Kalender 2024 van de gemeenten Achlum-Hitzum en Arum-Kimswerd

Op deze pagina staat hier voor elke dag een gedeelte uit de HAAK 40-Dagen-Kalender.

 

Woensdag 14 februari - Dag 1            Dag 1   -   Dag 2

Dag 1     Dag 5     Dag 10     Dag 15     Dag 20     Dag 25     Dag 30     Dag 35     Dag 40

Dag 45     Dag 47

 

Lezing Jesaja 58: 1-12 Vasten:  

1Roep luidkeels, zonder je in te houden,

verhef je stem als een ramshoorn.

Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend,

aan het volk van Jakob zijn zonden.

2Zeker, ze zoeken Mij dag aan dag,

vol verlangen om mijn wegen te kennen,

zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft

en het recht van zijn goden niet verzaakt.

En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften

en verlangen naar Gods nabijheid.

3‘Waarom ziet U niet dat wij vasten,

en merkt U niet op dat wij ons onthouden?’

Omdat jullie op je vastendagen nog handeldrijven

en jullie arbeiders afbeulen,

4omdat jullie onder het vasten

strijden en ruziën

en er gewelddadig op los slaan.

Als je op die manier vast,

wordt je stem niet gehoord in de hemel.

5Zou dat het vasten zijn dat Ik verkies?

Is dat een dag van onthouding:

dat iemand het hoofd buigt als een riet

en zich met een rouwkleed neerlegt

in het stof?

Noemen jullie dat soms vasten,

is dat een dag die de HEER behaagt?

 

6Is dit niet het vasten dat Ik verkies:

misdadige ketenen losmaken,

de banden van het juk ontbinden,

de verdrukten bevrijden,

en ieder juk breken? 

7Is het niet: je brood delen met de hongerige,

onderdak bieden aan armen zonder huis,

iemand kleden die naakt is,

je bekommeren om je medemensen? 

8Dan breekt je licht door als de dageraad, 

je zult spoedig herstellen.

Je gerechtigheid gaat voor je uit,

de majesteit van de HEER vormt

je achterhoede.

9Dan geeft de HEER antwoord als je roept;

als je om hulp schreeuwt, zegt Hij:

‘Hier ben Ik.’

Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant,

de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij,

10wanneer je de hongerige schenkt

wat je zelf nodig hebt

en de verdrukte gul onthaalt,

dan zal je licht in het donker schijnen,

je duisternis wordt als het licht

van het middaguur.

11De HEER zal je voortdurend leiden,

Hij zal je verkwikken in dorre streken,

Hij maakt je botten sterk en krachtig.

Je zult zijn als een goed bevloeide tuin,

als een bron waarvan het water

nooit opdroogt.

12Je eigen mensen zullen weer opbouwen

wat al eeuwenlang verwoest ligt;

fundamenten, door vroegere generaties gelegd,

zullen weer worden hersteld.

Dan zal men je noemen  

Hersteller van muren, Herbouwer van straten. 


Langs beelden van hoop 

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

 

Hierboven staat het refrein van het lied ‘Langs beelden van hoop’. In de Veertig Dagen volgen we Jezus, luisteren naar de evangelieverhalen en kijken om ons heen. Gaandeweg ontdekken we hoopvolle tekenen voor in onze wereld vol van strijd en tegenstellingen.
De Veertig Dagen worden ook de Vastentijd genoemd. Vanuit de tijd van de bijbel kennen we het vasten als gewoonte om tot inkeer te komen, om uit te zuiveren, weer helder te zien waar het op aankomt.
De profeet Jesaja trekt van leer tegen zijn volksgenoten: ‘Jullie vasten wel, maar ondertussen gaan jullie gewoon door met je leventje, vol van onzuivere dingen, vol van onrecht en onverschilligheid. Dat was niet zoals God had bedoeld!’ Maar dan laat hij de andere kant horen, het vasten dat God wél graag ziet: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk breken, je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt is, je bekommeren om je medemensen.