Informatie gastpredikanten

 

6 september 2020 zijn wij weer begonnen met de kerkdiensten. We zitten op 1,5 meter van elkaar. Er wordt bij ons gezongen! In de hal van de kerk kunt u uw handen ontsmetten.

 

Informatie gastvoorgangers Protestantse Gemeente Arum-Kimswerd

 

Adressen kerkgebouwen:

 

Lambertuskerk,
Kerksingel 1
8822 VE  Arum

Laurentiuskerk
Greate Pierwei 11
8821 LV  Kimswerd

 

Ter oriëntatie vindt u hieronder de bij ons gebruikelijke orde van dienst:

 

Aanvangstijd

De gebruikelijke aanvangstijd van de morgendienst is om 9.30 uur.

 

Lied vóór de dienst

Wilt u ook het 'lied vóór de dienst' opgeven? Zie ook punt “Gebruik van het Fries”.

 

Gebruik van het Fries

In de kerkdiensten in Arum wordt het “lied vóór de dienst” standaard in het Fries gezongen. Ook andere liederen in de dienst kunnen in het Fries opgegeven worden. Wij zorgen voor de Friese tekst, die op de beeldschermen wordt vertoond. U mag natuurlijk ook zelf de Friese tekst aanleveren. N.B.: Dit geldt alleen voor de kerkdiensten in Arum, daar er in Kimswerd geen beeldschermen aanwezig zijn. Mocht u in een kerkdienst in Kimswerd toch ook een lied(eren) in het Fries willen laten zingen, dan zou u kunnen overwegen om zelf zangbriefjes met de Friese tekst mee te nemen. Zie ook de punten “Schriftlezingen” en “Apparatuur”.

 

Liturgie / preek

De liturgie wordt geleid vanachter de liturgietafel (Arum) of lezenaar (Kimswerd).
De preek wordt vanaf de preekstoel gehouden.

 

Schriftlezingen

De schriftlezingen en daarop volgende liederen worden door een lector aangekondigd en gelezen. Er wordt gelezen uit de NBV of de Nije Fryske Bibel Oersetting.

 

Liederenbundels

Er wordt gezongen uit het nieuwe Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk.
In Arum zijn beeldschermen aanwezig. Liederen buiten het liedboek of ander materiaal voor de beeldschermen kunt u mailen naar dhr. J. Scheltema:
j.scheltema@solcon.nl Zie ook punt "Apparatuur".

 

Bernetsjerke / kinderkerk

Als er kinderkerk is (in de regel alleen tijdens Advent en Veertig Dagen), dan zullen de gegevens daaromtrent tijdig worden doorgegeven.
Als er geen kinderkerk is en er zijn wél kinderen in de kerk, dan wordt enige aandacht

voor hen tijdens de dienst op prijs gesteld.

 

Apparatuur

In Arum wordt de liturgie op vier beeldschermen vertoond (Power Point). Wij maken geen gebruik van een beamer. Bij ons wordt gewerkt met een laptop, die aangesloten is op de beeldschermen. Voor aanlevereing van een PPT-presentatie: lettertype Arial. Lettergrootte: minimaal 40 en maximaal 54. In Kimswerd zijn geen beeldschermen aanwezig.

 

Het doorgeven van de gegevens voor de liturgie:
U kunt de gegevens doorgeven (graag uiterlijk de donderdags) aan dhr. J. Scheltema:
j.scheltema@solcon.nl / 0517- 64 12 00 (bij voorkeur per e-mail).

 

Liturgie Protestantse Gemeente Arum-Kimswerd

 

U kunt dit formulier kopiëren en zo gebruiken als invulformulier voor de liederen en de schriftlezingen. De koster (+ evt. kerkenraadsleden) ontvangt mensen bij binnenkomst.

Achterin de kerk staat een standaard, waar mensen een lichtje kunnen aansteken.

 

We komen binnen

Lied vóór de dienst:  

Binnenkomst voorganger en ambtsdragers

Aansteken van de Tafelkaarsen

Welkom en Mededelingen

Intochtslied (staande): 

Stil gebed - Bemoediging en Groet

Ons leven in Gods licht: Gebed om ontferming - Woord van Leven

Lofprijzing:      

 

God spreekt tot ons

Gebed van de zondag / Gebed om de Geest

Schriftlezing(en) (door de lector): 

Lied(eren): 

Verkondiging

Stilte (ca. halve minuut)

Zingen:       

 

We geven antwoord

(Geloofsbelijdenis - gezongen of gesproken + antwoordlied)

 

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader (bidden of zingen)

Kollekte

Slotlied (staande):      

 

We gaan op weg

Uitzending en Zegenbede

Gezongen: Amen (3x)