Nieuws Kerkenraad

Hervatten van de kerkdiensten - zondag 6 september

Geplaatst vrijdag 04-09-2020

Met ingang van zondag 6 september pakken we de draad weer op van de ’gewone’

kerkdiensten. Als feestelijk begin zal op deze morgen de nieuwe Paaskaars

worden binnengedragen!

We moeten ons wel aan diverse regels houden en de 1.5 meter afstand bewaren.

Het zingen wachten we ook nog mee, totdat er eventueel een betere ventilatie tot

stand is gebracht. Ondertussen maken we gebruik van liederen op de schermen,

waar we mee kunnen neuriën. U hoeft zich niet meer van te voren aan te melden

voor de samenkomst. Er zijn ruim 60 à 70 zitplaatsen in de kerk mogelijk en we

verwachten dat dat voorlopig wel voldoende voor ons is.

Het koffiedrinken bij bepaalde diensten wordt ook hervat, zodat er ook gelegenheid

is voor ontmoeting. Maar ook daarbij willen we er goed op letten dat de

corona-maatregelen nageleefd kunnen worden. Iedereen is dus welkom. Wie wil

kan eventueel ook een mondkapje opdoen in de kerk. Dat is helemaal niet ongewoon

in deze dagen...

 

Beste gemeenteleden,

Geplaatst dinsdag 30-06-2020

In de tweede week van juni zijn we voor het eerst weer met kleine groepjes mensen

bij elkaar geweest in de kerk in Arum. Elke keer begonnen we met een kleine liturgie.

We zaten in een kring rondom de paaskaars. Er was muziek, we lazen met elkaar

gebeden en een stukje uit de bijbel. En we noemden mensen en situaties waarvoor

we wilden danken en bidden. Na de kleine liturgie zaten we - mooi op afstand - rondom

de koffietafel en was er gelegenheid om bij te praten. Het waren hele waardevolle bijeenkomsten, voor herhaling vatbaar.

 

Eerder verheugden we ons erop dat we op 5 juli weer een eerste kerkdienst zouden

kunnen houden. Maar gaandeweg blijken er heel wat struikelblokken te zijn.

We moeten wijduit verspreid door de kerk zitten, mogen niet zingen tijdens de

dienst en niet koffiedrinken na de dienst. Het is wel een beetje de vraag of we blij zouden worden van zo’n samenkomst. Zo groeide het idee: als nu de diensten van Franeker

op Omrop Fryslân nog door zouden kunnen gaan in de zomer, dan zouden we in onze

dorpen door kunnen gaan met kleine ont-moetingsbijeenkomsten door de week en

eventueel ook op zondagmorgen. Op 11 juni was de kerkenraad bijeen en hebben

we dit voorstel aangenomen om pas in september de kerkdiensten te hervatten.

De kerk van Achlum-Hitzum volgt ongeveer dezelfde lijn. Het blijkt nu dat de kerk

van Franeker ons best wel wil laten delen in hun kerkdiensten (wellicht kan dat van

de zomer ook via livestream of kerkomroep). Maar navraag bij Omrop Fryslân leert

dat de Omrop resoluut is in het besluit om per 1 juli te stoppen met het uitzenden van kerkdiensten.

 

Begin juli is er weer een koffieochtend (1 juli) en een koffieavond (2 juli) in de

Lambertustsjerke. We willen dan ook op de zondagmorgen (5 juli) op dezelfde

manier een koffieochtend houden, beginnend met een kleine liturgie. Verderop in

deze 3-Klank vindt u meer informatie hierover. Op grond van die ervaringen zullen

we dan in de wekelijkse nieuwsbrieven aankondigen hoe het verder gaat in juli en augustus. Vooralsnog hopen we dan op zondag 6 september weer de eerste ’gewone’ kerkdienst

op zondagmorgen te houden.

 

Voor de zomertijd willen we jullie graag het lied en de zegen meegeven waar we

de kleine liturgie tijdens de bijeenkomsten in juni mee besloten:

 

Zegengebed in de morgen

Eén ding houd ik voor ogen, Heer mijn God:

de kracht van uw aanwezigheid.

Aan twee mensen wil ik denken en hen bereiken.

Drie dingen wil ik vandaag doen en U daarin eren.

Zegen mij vandaag. Amen

 

Zegengebed in de avond

Eén ding, Heer mijn God, heeft mij vandaag gedragen:

de kracht van uw aanwezigheid.

Twee mensen kwamen vandaag in mijn hart.

Drie dingen heb ik ervaren en daarin uw zegen ontvangen.

Zegen mij zo ook in de nacht. Amen

 

Luisterlied: Gezang 425

 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,

in Christus verbonden, tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven, om wie met ons leven

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

 

Mei hertlike groetnis,

út namme fan de tsjerkerie

ds. Tytsje Hibma

 

NB: Ontvangt u de wekelijkse (mail) nieuwsbrieven nog niet, maar wilt u ze wél ontvangen? Dan graag een berichtje per mail of telefoon naar: ds. Tytsje Hibma thibma@hetnet.nl of

0517-34 18 59.

 

Beste gemeenteleden,

Juni 2020

Vanaf 1 juni mogen de kerken weer groepen van maximaal 30 personen ontvangen.

Vanaf 1 juli zijn dat 100 mensen. De kerkenraad heeft besloten om op 5 juli D.V. weer

de eerste kerkdienst te houden. Gaandeweg wordt echter duidelijk dat het hervatten

van de kerkdiensten met veel ingrijpende en beperkende maatregelen omgeven is. 

 

Op 11 juni zal de kerkenraad voor het eerst weer vergaderen en zullen we doorspreken

wat ons de komende tijd te doen staat. In de nieuwsbrieven en de volgende 3-Klank

zullen we daar meer informatie over geven. In de maand juni blijven we dus nog

aangewezen op de online-kerkdiensten. Het is echter heel fijn om te merken dat

die voor veel mensen zo’n goede functie vervullen in deze tijd.

 

Het weer op gang komen van de (kerkelijke) samenleving blijkt een ingrijpend en

langzaam proces te worden. Opnieuw is er voor velen moed en geduld en lange

adem nodig om deze weg te gaan. Gelukkig zijn er ook steeds positieve berichten,

over mensen die elkaar steeds weer dat steuntje in de rug geven, over de kleine

dingen waar we ons elke dag weer over kunnen verwonderen, over een prachtig

uitzicht dat je zomaar even kunt delen, over een kleinkind dat wordt geboren en

zoveel andere wonderen. En dan kom ik weer terecht bij de woorden van dat oude lied:

 

Tel uw zegeningen, één voor één.

Tel ze alle en vergeet er geen.

Tel ze alle, noem ze één voor één,

En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

 

Met behulp van de teksten en symbolen van de Pinksternoveen konden we oefenen

om die zegeningen te tellen en ter harte te nemen. Koster Klazien heeft dat op hele

mooie wijze verbeeld langs het kerkpad in Arum. Heel hartelijk bedankt daarvoor.

Het zijn woorden die blijven meegaan, vruchten van de Geest die goede aarde

blijven zoeken in ons bestaan.

 

De vrucht van de Geest is liefde,

vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en 

goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 

 

Namens de kerkenraad wens ik jullie allen toe dat die Geest in jullie kracht mag

geven om deze tijd met moed en vreugde voort te gaan.

 

Mei hertlike groetnis,

út namme fan de tsjerkerie

ds. Tytsje Hibma

 

NB: Ontvangt u de wekelijkse (mail) nieuwsbrieven nog niet, maar wilt u ze wél ontvangen? Dan graag een berichtje per mail of telefoon naar: ds. Tytsje Hibma thibma@hetnet.nl of

0517-341859.

 

Beste gemeenteleden,

April 2020
Het is wat een puzzel om in deze tijd een 3-Klank te maken. Dit is de tweede
versie van de kopy, nadat bekend werd dat tot 1 juni alle bijeenkomsten zijn
verboden. En zo worden veel andere dagelijkse dingen nu opeens een puzzel,
met maar al te vaak ingrijpende gevolgen!


Net – toen die datum van 1 juni bekend werd – heb ik aan onze kinderen geappt:
’Dat komt aan op volhouden lieverds. Goede moed toegewenst.’ Daarna
gingen mijn gedachten uit naar wat ik noem ’de ladder van hoop’, oude woorden
van Paulus (Romeinen 5) die opeens weer nieuw gaan spreken: ’We prijzen
ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding
leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. Deze
hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten
door de heilige Geest, die ons gegeven is.’ Die volharding en hoop wens ik jullie
allen van harte toe!


Al langere tijd sturen we per email af en toe een gemeentebericht ’Tsjerke
Arum-Kimswert’ rond met actuele gebeurtenissen. Deze mail gaat naar dat
deel van de gemeente waarvan de emailadressen verzameld zijn. Deze berichten
hebben we nu uitgebreid tot een geregelde nieuwsbrief, met o.a. ook de
pastorale berichten die nu niet op zondag gedeeld kunnen worden. Als u deze
berichten nog niet ontvangt maar wél wilt ontvangen, stuur dan een emailberichtje
aan ds. Tytsje Hibma (thibma@hetnet.nl).
Op de website www.tsjerkearumkimswert.nl staat nu een nieuwe rubriek

’Extra nieuws ivm corona’. Daar vinden jullie de nodige actuele informatie. De pastorale
berichten uit de gemeente delen we wel in de genoemde email-nieuwsbrief,
maar vanwege de privacy niet op de website. We vragen bij dezen ook uitdrukkelijk
om de emailberichten te delen met mensen die geen computer en email
gebruiken.


Wonderlijk, een aantal jaren geleden stelde ik op het moderamen een keer voor
– min of meer serieus: ’Stel dat we nu de kerk eens dicht deden in de Veertig
Dagen. Dat we allemaal zoeken hoe we dan op onze eigen plek ons geloof kunnen
beleven en vorm geven, op zondag en door de week. En dan op Pasen, dan
mogen we weer naar de kerk en dan kunnen we onze verhalen delen, hoe het
was en wat het geloven uitwerkt in ons leven.’ En nu is het opeens zover. En
wel zó ver dat we zelfs Pasen, ja zelfs Pinksteren nog niet samen kunnen vieren.

 

Ondertussen merken we hoe mensen allerlei manieren vinden om elkaar nabij te
zijn in deze ingrijpende tijden. Hoe moeilijk veel dingen ook zijn, het is indrukwekkend
om te zien hoeveel goeds er in deze dagen ook groeit. Kerkdiensten en
bijeenkomsten kunnen niet doorgaan, maar ondertussen bloeit de gemeenschap
en de verbondenheid in de Geest ongedacht op vele manieren.


Wij wensen jullie allen zegen toe in deze dagen, in het bijzonder ook met het
oog op het komende Paasfeest. Juist daar spreekt het evangelie van licht dat in
het donker doorbreekt. Dat het licht van de opgestane Heer in jullie en om jullie
heen mag zijn.


Mei hertlike groetnis,
út namme fan de tsjerkerie,
ds. Tytsje Hibma

 

Nieuwe ambtsdragers

Februari 2020
Komend voorjaar zijn er een nieuwe diaken, ouderling en ouderling-kerkrentmeester
nodig. U/jij kunt namen van kandidaten voordragen aan de kerkenraad.
Lever daarvoor vóór 1 maart een ondertekend briefje met voor te dragen
namen in bij één van de kerkenraadsleden of in de bus in de kerk. Als u/jij
zelf als ambtsdrager mee wilt helpen bouwen aan onze gemeente, dan mag u/
jij ook je eigen naam voordragen!

 

De kerkenraad

 

Kerkbalans 2020

Januari 2020
Ook voor het jaar 2020 hebben de kerkrentmeesters de actie Kerkbalans weer voorbereid.

Het is januari en dus gaan de kerkrentmeesters en een groep medewerkers
weer op pad om de envelop van de Kerkbalans bij alle kerkleden door de bus te

doen, dat wordt tussen 18 januari en 1 februari gedaan. En de week erna wordt er weer begonnen om uw (hopelijk positieve) antwoord op te halen.
In de Kerkbalans envelop vindt u een informatiefolder en een bijgesloten antwoordstrook.
Daarop kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen aan het plaatselijke kerkenwerk. U kunt deze antwoordstrook in de eveneens bijgesloten antwoordenvelop doen. (Liefst al voordat de kerkrentmeester of bezorger weer bij u aanbelt.) Daarmee helpt u hem/haar bij het werk dat hij of zij, ondanks de winterse koude en duisternis, belangeloos

voor onze gemeente uitvoert.
Legt u dus de envelop met de antwoordstrook klaar? Wat is de kerk u / jou waard?
Mocht u hulp nodig hebben of heeft u vragen, laat het dan even weten.


Bij voorbaat onze hartelijke dank,
Namens de kerkrentmeesters:
Sake Anema, telefoon 0517-64 14 02