PKN Classis

 

Uit de classis Fryslân

Geplaatst zaterdag 25-08-2018
Op 27 juni vond de tweede classicale vergadering (CV) plaats, voor het eerst
onder leiding van preses ds. J. Vlasblom. Omdat we u graag op de hoogte
houden van wat er aan de orde was of wat er werd besloten, ontvangt u nu
en in het vervolg na elke CV een korte weergave van het besprokene. Om te
beginnen werd er op 27 juni afscheid genomen van de mensen die als moderamenleden
van het CRO (Classicaal Regionaal Overleg) zoveel voorbereidend
werk voor de nieuwe classis Fryslân hebben gedaan: preses ds. L. Bergstra,
scriba P. van Asperen en notulist A. Bos. Grote dank voor het werk dat zij in
het CRO én daarvoor vele jaren hebben verzet.


De nieuwe classis krijgt ook te maken met een nieuw fenomeen, de classispredikant.
Zoals u waarschijnlijk al weet, is dat voor Fryslân ds. W. Beekman
geworden. De dienst met de bevestiging van ds. W. Beekman in zijn functie als

classispredikant vindt plaats op 16 september. Locatie zal zijn de Trinitaskerk
in Heerenveen.


Hierna konden we verder met meer inhoudelijke zaken. Een delegatie van
de Stichting Nijkleaster uit Jorwerd was in de vergadering aanwezig om de
nieuwe plannen van Nijkleaster toe te lichten. Ds. H. Wagenaar legde uit dat
met het einde van het pioniersproject 2012-2019 ook de steun van de landelijke
PKN op z’n eind loopt en dat daarom voor het vervolgplan 2019-2026
nu de aandacht van de classis Fryslân wordt gevraagd - van de classicale vergadering
maar straks vooral van de gemeenten in de classis. H. Kroes, voorzitter
van de stichting, vertelde wat de nieuwe plannen financieel betekenen. De
exploitatie van het nieuw op te zetten ’klooster’ lijkt geen probleem te worden
- het huidige project kan zichzelf ook bedruipen - , maar de aanschaf van de
monumentale doch vervallen boerderij waaraan voor de kloosteropzet wordt
gedacht, gaat de financiën van de stichting toch wel te boven. Naast crowdfunding
en zelfwerkzaamheid blijft er altijd nog een fors tekort dat overbrugd
moet worden. Maar de stichting gaat toch echt pas tot koop over als alle
geld is toegezegd; zonder geld geen project. ’De stipe fan ’e klassis’ kan een
ondersteuning zijn in het streven van het nieuwe project ’in Frysk projekt te
meitsjen’. In oktober zal de classicale vergadering een besluit nemen over een
concrete aanbeveling.

 

Wat kwam nog meer aan de orde? In enkele Ringen (we hebben er in Fryslân
zeven, in gebied overeenkomend met de zeven oude classes) bestaat de wens
om met kleinere eenheden te gaan werken en dus nieuwe Ringen te vormen.
Preses ds.Vlasblom gaf nu in de vergadering aan dat het breed moderamen
liever niet direct een opdeling van de Ringen ziet. De consequenties voor de
afvaardiging naar de classis en de verdeling van de financiën (in de kas van de
nieuwe classis zijn de zeven ingebrachte ’potjes’ van de oude classes van een
label voorzien) zijn ook nog niet duidelijk. Bovendien zijn bijeenkomsten van
de Ring bedoeld als ontmoeting van gemeenten, de Ring heeft geen bestuurlijke
taak. Het is dus altijd mogelijk een bijeenkomst te beleggen waarvoor,
bepaald door regio en/of onderwerp, niet alle gemeenten binnen de Ring worden
aangeschreven.


J. Brinkman-Dijkstra, scriba classis Fryslân
classisfryslan@gmail.com